Regeling versterking recreatie

[Regeling vervallen per 01-04-2007.]
Geraadpleegd op 27-09-2022.
Geldend van 01-01-2007 t/m 31-03-2007

Regeling versterking recreatie

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2 van de Kaderwet LNV-subsidies;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-04-2007]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-04-2007]

minister:

In deze regeling wordt verstaan onder Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-04-2007]

De Minister kan aan het Kennis- en innovatiecentrum Stichting Recreatie subsidie verstrekken voor programma’s die een bijdrage leveren aan de bevordering van kennis en deskundigheid op het gebied van de recreatie.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-04-2007]

 • 1 De minister stelt jaarlijks vóór 1 september het subsidieplafond vast voor het komende kalenderjaar.

 • 2 De minister geeft van het besluit, bedoeld in het eerste lid, kennis in de Staatscourant.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-04-2007]

Subsidie wordt verstrekt voor een kalenderjaar en bedraagt ten hoogste 100% van de subsidiabele kosten.

Paragraaf 2. Subsidieverlening

[Regeling vervallen per 01-04-2007]

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-04-2007]

Subsidieaanvragen worden bij de Minister ingediend vóór 1 februari van het kalenderjaar, bedoeld in artikel 7.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-04-2007]

 • 1 Een aanvraag, gaat vergezeld van een werkprogramma.

 • 2 Het werkprogramma houdt in ieder geval het volgende in:

  • a. een beschrijving van de werkzaamheden en activiteiten van de instelling voor het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft;

  • b. een beschrijving van de financiële gevolgen van de werkzaamheden en de activiteiten;

  • c. een meerjarenperspectief;

  • d. een plan voor de uitvoering van een evaluatie waarin wordt aangegeven in hoeverre de beoogde doelen bereikt zijn.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-04-2007]

De subsidie, wordt verleend op basis van een beoordeling op de mate waarin de daarin beschreven activiteiten bijdragen tot de verwezenlijking van het rijksbeleid op het terrein van de recreatie.

Paragraaf 3. Voorschotverlening

[Regeling vervallen per 01-04-2007]

Artikel 20

[Regeling vervallen per 01-04-2007]

 • 1 De minister kan de subsidieontvanger op diens verzoek voorschotten verstrekken van ten hoogste 95% van het verleende subsidiebedrag.

 • 2 De aanvraag tot voorschotverlening gaat vergezeld van een overzicht van de liquiditeitsbehoefte.

Paragraaf 5. Subsidievaststelling

[Regeling vervallen per 01-04-2007]

Artikel 22

[Regeling vervallen per 01-04-2007]

 • 1 De aanvraag voor vaststelling van de subsidie wordt binnen vier maanden na afloop van het programma ingediend.

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van:

  • a. een financiële verantwoording van het programma;

  • b. indien de subsidiabele kosten meer bedragen dan € 34.033,52: een verklaring van een accountant, bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek waaruit blijkt dat is voldaan aan de in deze regeling gestelde voorwaarden en verplichtingen;

  • c. de eindrapportage van het programma.

Artikel 23

[Regeling vervallen per 01-04-2007]

De minister stelt binnen vier maanden na ontvangst van de in artikel 22, tweede lid, bedoelde bescheiden de subsidie overeenkomstig de subsidieverlening vast.

Paragraaf 6. Overgangs- en slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-04-2007]

Artikel 26

[Regeling vervallen per 01-04-2007]

De Regeling subsidiëring niet-terreinbeherende organisaties blijft van toepassing, doch slechts ten aanzien van aanvragen die op grond daarvan zijn gedaan vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel 27

[Regeling vervallen per 01-04-2007]

Twee jaar na inwerkingtreding en voorts iedere drie jaar publiceert de minister een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de subsidie in de praktijk.

Artikel 28

[Regeling vervallen per 01-04-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 mei 1998

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Naar boven