Instellingsbeschikking geschillencommissie samenwerkingsverbanden WSNS

[Regeling vervallen per 01-08-2014.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 31-07-2014

Instellingsbeschikking geschillencommissie samenwerkingsverbanden WSNS

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:artikel 13d van de Wet op het primair onderwijs

Besluit:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

[Vervallen per 01-08-2014]

In deze beschikking wordt verstaan onder:

Artikel 2. Instelling

[Vervallen per 01-08-2014]

Er is een Landelijke geschillencommissie samenwerkingsverbanden WSNS als bedoeld in artikel 13d van de Wet.

Artikel 3. Taakstelling

[Vervallen per 01-08-2014]

De commissie doet uitspraak in geschillen die haar overeenkomstig artikel 13d, lid 4, van de Wet, zijn opgedragen.

Artikel 4. Samenstelling

[Vervallen per 01-08-2014]

  • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter en vier leden, die allen door de minister worden benoemd. De vier leden worden benoemd op voordracht van de gezamenlijke besturenorganisaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten/VOS. De voorzitter is een jurist.

  • 2 De voorzitter en de leden worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Op eigen verzoek kan aan hen ontslag worden verleend. De voorzitter en de leden van de commissie zijn maximaal voor twee termijnen herbenoembaar.

  • 3 Het lid dat ter vervulling van een "tussentijdse" vacature is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd zou moeten aftreden.

  • 4 Tot voorzitter van de commissie, tevens lid, wordt benoemd:

  • 5 Tot leden van de commissie worden benoemd:

Artikel 5. Werkwijze

[Vervallen per 01-08-2014]

De commissie bepaalt haar eigen werkwijze. De werkwijze van de commissie kan worden vastgelegd in een reglement.

Artikel 6. Secretariaat

[Vervallen per 01-08-2014]

  • 1 De commissie wordt in haar werkzaamheden ondersteund door een secretariaat. Tot de werkzaamheden van het secretariaat behoren in ieder geval het maken van notities ten behoeve van vergaderingen, verslaglegging, vermenigvuldiging en verspreiding van stukken, het afhandelen van declaraties, het voorbereiden van de door de commissie te geven besluiten en het vertegenwoordigen van de commissie in rechte.

  • 2 Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs.

  • 3 Na afloop van ieder jaar vindt een evaluatie plaats met als doel handhaving van de overeengekomen kwaliteit en zo mogelijk verbetering hiervan. De inhoudelijke evaluatie geschiedt in een vergadering waarin de voorzitter van de geschillencommissie en een vertegenwoordiger van het secretariaat aanwezig zullen zijn. Tijdens deze evaluatie wordt zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de geleverde dienstverlening bekeken.

Artikel 7. Uitspraken Commissie

[Vervallen per 01-08-2014]

  • 1 Het vragen van een voorziening aan de commissie geschiedt schriftelijk. De desbetreffende bescheiden worden gezonden aan de Dienst Uitvoering Onderwijs.

  • 2 De uitspraak van de commissie is bindend voor partijen. Tegen de uitspraak van de commissie kan beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Artikel 8. Tegemoetkoming

[Vervallen per 01-08-2014]

Op de leden van de commissie zijn het Reisbesluit binnenland (Stb. 1933, 144) en het Vacatiegeldenbesluit 1988 (Stb. 1988, 205) van (overeenkomstige) toepassing, tenzij een aparte voorziening is getroffen. De kosten van het secretariaat komen voor rekening van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Artikel 9. Beheer

[Vervallen per 01-08-2014]

Het beheer van de commissiebescheiden betreffende de werkzaamheden geschiedt met inachtneming van de ter zake geldende bepalingen van het Besluit algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie (Stb. 1980, 182) op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De bescheiden worden binnen drie maanden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie overgedragen aan de Centrale Archiefbewaarplaats van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2014]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 15 mei 1998.

Artikel 11. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2014]

Deze beschikking wordt aangehaald als: Instellingsbeschikking geschillencommissie samenwerkingsverbanden WSNS.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina