Besluit herinneringsmedaille vrijwillige politie 1948-1998

Geldend van 28-02-1999 t/m heden

Besluit herinneringsmedaille vrijwillige politie 1948-1998

De Minister van Binnenlandse Zaken,

In overeenstemming met de Minister van Justitie,

overwegende dat de Vrijwillige Politie en zijn voorgangers, de Reserve Rijkspolitie en de Reserve Gemeentepolitie, in 1998 vijftig jaar bestaan en dat het wenselijk is ter gelegenheid daarvan een herinneringsmedaille uit te geven;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. ’de medaille’:

de Herinneringsmedaille vrijwillige politie 1948-1998 zoals omschreven in de bij dit besluit behorende bijlage 1;

b. ’oorkonde’:

de oorkonde zoals omschreven in bijlage 2 van dit besluit.

Artikel 2

De medaille wordt toegekend aan:

Artikel 3

De medaille wordt toegekend en uitgereikt door of namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, danwel:

  • a. de korpsbeheerder aan de onder hem ressorterende personen als bedoeld in artikel 2, onder a;

  • b. het hoofdbestuur van de Landelijke Organisatie van Politie Vrijwilligers aan personen als bedoeld in artikel 2, onder b.

Artikel 4

  • 1 De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de korpsbeheerder of het hoofdbestuur van de Landelijke Organisatie van Politie Vrijwilligers dient een aanvraag voor de medaille, de op naam gestelde oorkonde alsmede de baton als bedoeld in artikel 5, tweede lid, in bij de Kanselarij der Nederlandse Orden.

  • 2 In de aanvraag wordt vermeld naam, geslacht, woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats van de persoon aan wie de medaille wordt toegekend.

  • 3 De Kanselarij der Nederlandse Orden verstrekt de uitreikende instantie de medaille, de oorkonde en de baton.

  • 4 De verstrekking geschiedt kosteloos.

Artikel 5

  • 1 Degene aan wie de medaille is toegekend, is bevoegd deze te dragen aan of op het lint op borsthoogte op de linkerzijde van de kleding.

  • 2 In plaats van de medaille mag op uniformkleding een baton van het lint ter grootte van 27 bij 11 millimeter worden gedragen.

  • 3 In plaats van de medaille of de baton mag een verkleinde vorm van de medaille worden gedragen.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Herinneringsmedaille vrijwillige politie 1948-1998.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H.F. Dijkstal

Bijlage 1

De medaille is vervaardigd uit brons en heeft een doorsnede van 35 mm.

De voorzijde toont het politielogo (wetboek met vlam) met omschrift: VRIJWILLIGE POLITIE.

Op de keerzijde zijn onder elkaar de jaartallen 1948 en 1998 weergegeven.

De medaille hangt aan een lint ter breedte van 37 mm. Het lint is donkerblauw met links en rechts op een afstand van 2 millimeter van de boorden achtereenvolgens een okergele en een witte streep van 2 mm breed.

In de uitvoering voor dames is het lint opgemaakt in de vorm van een strik.

Bijlage 2

De tekst van de oorkonde luidt afhankelijk van de toekennende functionaris of instantie als volgt:

Bijlage 36730.png
Bijlage 36731.png
Terug naar begin van de pagina