Planwet verkeer en vervoer

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 23-05-2024.
Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2023

Wet van 25 mei 1998, houdende regels inzake plannen op het terrein van het verkeer en het vervoer (Planwet verkeer en vervoer)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is voor het voeren van een samenhangend verkeers- en vervoerbeleid, waarbij de drie bestuurslagen zijn betrokken, een planstructuur te introduceren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Paragraaf 1. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Onze Minister: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

Onze Ministers: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat tezamen met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

essentiële onderdelen van het nationale verkeers- en vervoerplan: de nationale doelstellingen en de andere onderdelen van het nationale verkeers- en vervoerbeleid, die in dit plan als zodanig worden aangemerkt;

essentiële onderdelen van het provinciale verkeers- en vervoerplan: provinciale doelstellingen en andere onderdelen van het provinciale verkeers- en vervoerbeleid die een uitwerking vormen van de essentiële onderdelen van het nationale verkeers- en vervoerplan.

Paragraaf 2. Het nationale verkeers- en vervoerplan

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Er is een nationaal verkeers- en vervoerplan, dat richting geeft aan de te nemen beslissingen inzake verkeer en vervoer. Voor zover een nationaal verkeers- en vervoersplan het karakter heeft van een structuurvisie, wordt dit in het plan bepaald en is artikel 2.3 van de Wet ruimtelijke ordening hierop van toepassing.

 • 2 Het nationale verkeers- en vervoerplan wordt voorbereid door Onze Minister, die daartoe in overleg treedt met gedeputeerde staten en de colleges van burgemeester en wethouders.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Het plan bevat de hoofdzaken van het nationale verkeers- en vervoerbeleid.

 • 2 In het plan wordt rekening gehouden met de mogelijke economische, milieu-, ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen, alsmede met de van belang zijnde internationale ontwikkelingen.

 • 3 Het plan bevat in ieder geval:

  • a. de essentiële onderdelen van het nationale verkeers- en vervoerbeleid;

  • b. een beschrijving van de te verwachten activiteiten van Rijk, provincies en gemeenten;

  • c. de afstemming met aangrenzende beleidsterreinen, zoals economie en milieu;

  • d. de fasering, de prioriteitsstelling en een indicatie van de bekostiging van de uitvoering;

  • e. de termijn waarbinnen het provinciale plan moet worden vastgesteld of herzien.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Het door het Rijk te voeren beleid wordt neergelegd in een afzonderlijk hoofdstuk van het nationale verkeers- en vervoerplan.

Paragraaf 3. Het provinciale verkeers- en vervoerplan

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Provinciale staten stellen een of meer provinciale verkeers- en vervoersplannen vast, die richting geven aan de door provinciale staten en gedeputeerde staten te nemen beslissingen inzake verkeer en vervoer. Provinciale staten nemen hierbij de essentiële onderdelen van het nationale verkeers- en vervoersplan in acht.

 • 2 Het plan bevat de hoofdzaken van het door de provincie te voeren verkeers- en vervoerbeleid.

 • 3 Het plan bevat in ieder geval:

  • a. de uitwerking van de essentiële onderdelen van het nationale verkeers- en vervoerplan;

  • b. de afstemming met andere beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ordening, economie en milieu;

  • c. de fasering, de prioriteitsstelling en een indicatie van de bekostiging van de uitvoering en van de voor gemeenten beschikbare middelen;

  • d. de termijn waarvoor het plan geldt;

  • e. de termijn waarbinnen het gemeentelijk beleid in overeenstemming moet zijn gebracht met het plan.

 • 4 Voor afloop van de in het derde lid, onder d, bedoelde termijn stellen provinciale staten een nieuw provinciaal verkeers- en vervoerplan vast.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Gedeputeerde staten betrekken bij de voorbereiding van het provinciale verkeers- en vervoersplan de naar hun oordeel meest belanghebbende bestuursorganen. Daartoe behoren in ieder geval Onze Minister, de colleges van burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten van de aangrenzende provincies en de besturen van waterschappen die tevens wegbeheerder zijn.

Paragraaf 4. Het gemeentelijk verkeers- en vervoerbeleid

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De gemeenteraad onderscheidenlijk het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor het – zichtbaar – voeren van een samenhangend en uitvoeringsgericht verkeers- en vervoersbeleid, dat richting geeft aan de door de raad en het college te nemen beslissingen inzake verkeer en vervoer. De gemeenteraad onderscheidenlijk het college van burgemeester en wethouders neemt hierbij de essentiële onderdelen van het nationale verkeers- en vervoerplan en van het provinciale verkeers- en vervoerplan in acht en houdt rekening met het beleid van naburige gemeenten.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Het plan bevat in ieder geval:

 • a. de uitwerking van de essentiële onderdelen van het nationale verkeers- en vervoerplan en van het provinciale verkeers- en vervoerplan;

 • b. de afstemming met andere beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ordening, economie en milieu;

 • c. de fasering, de prioriteitsstelling en een indicatie van de bekostiging;

 • d. de termijn waarvoor het plan geldt.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De gemeenteraad onderscheidenlijk het college van burgemeester en wethouders betrekt bij de voorbereiding van het gemeentelijk verkeers- en vervoerbeleid of van het gemeentelijk verkeers- en vervoerplan de naar zijn oordeel meest belanghebbende bestuursorganen en stelt hen op de hoogte van het door de gemeenteraad onderscheidenlijk het college te voeren beleid. Daartoe behoren in ieder geval gedeputeerde staten van de provincie, de colleges van burgemeester en wethouders van de aangrenzende gemeenten, de besturen van betrokken waterschappen die tevens wegbeheerder zijn en, in voorkomende gevallen, Onze Minister.

 • 3 Voor zover het gemeentelijk verkeers- en vervoerbeleid gevolgen heeft voor het ruimtelijk beleid, geeft de gemeenteraad onderscheidenlijk het college van burgemeester en wethouders in ieder geval aan binnen welke termijn de daarvoor aangewezen procedures op basis van de Wet ruimtelijke ordening in gang gezet worden.

Paragraaf 5. Uitvoering en overleg

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Met het oog op de uitvoering van het nationale verkeers- en vervoerplan, de provinciale verkeers- en vervoerplannen en het verkeers- en vervoerbeleid van gemeenten kunnen bestuurlijke overeenkomsten worden gesloten. De noodzaak daartoe kan in het nationale of provinciale verkeers- en vervoerplan of in het gemeentelijke beleid worden aangegeven.

 • 2 Voor het geval bestuurlijke overeenkomsten niet tot stand komen, kan ieder der betrokken bestuursorganen zich wenden tot een door Onze Minister in te stellen commissie. De leden van deze commissie worden benoemd op voordracht van Rijk, provincies en gemeenten.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Ten behoeve van de onderlinge afstemming van het verkeers- en vervoerbeleid van Rijk, provincies en gemeenten en de uitvoering daarvan is er op nationaal en provinciaal niveau een verkeers- en vervoerberaad.

 • 2 Onze Minister draagt zorg voor de organisatie van het verkeers- en vervoerberaad op nationaal niveau en gedeputeerde staten dragen zorg voor de organisatie van het verkeers- en vervoerberaad op provinciaal niveau.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Onze Minister doet jaarlijks verslag van zijn bevindingen met betrekking tot de voortgang van de uitvoering van het nationale verkeers- en vervoerplan en verbindt daar conclusies aan. Hij maakt daarbij gebruik van de gegevens van provincies en gemeenten over de voortgang van de uitvoering van provinciale verkeers- en vervoerplannen en het gemeentelijk verkeers- en vervoerbeleid. Dit verslag maakt deel uit van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport als bedoeld in artikel 4.

Paragraaf 6. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Onze Minister zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Het bestuur van een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 20, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000, stelt een regionaal verkeer- en vervoerplan vast, dat richting geeft aan de voor het krachtens artikel 20, derde lid, van de Wet personenvervoer aangewezen gebied te nemen beslissingen inzake verkeer en vervoer. Het bestuur neemt hierbij de essentiële onderdelen van het nationale verkeers- en vervoerplan in acht, evenals de essentiële onderdelen van het provinciale verkeers- en vervoerplan, voor zover die betrekking hebben op de bovenregionale samenhang.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 [Red: Wijzigt de Wet op de Ruimtelijke Ordening.]

 • 2 [Red: Wijzigt de Wet milieubeheer.]

 • 3 [Red: Wijzigt de Wet op de waterhuishouding.]

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 19

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Deze wet wordt aangehaald als: Planwet verkeer en vervoer.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 25 mei 1998

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Uitgegeven de zestiende juli 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven