Wet samenvoeging gemeenten Gulpen en Wittem

[Regeling materieel uitgewerkt per 19-06-2000.]
Geldend van 19-06-1998 t/m heden

Wet van 25 mei 1998 tot samenvoeging van de gemeenten Gulpen en Wittem

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Gulpen en Wittem samen te voegen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Paragraaf 1. Opheffing en instelling van gemeenten

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Gulpen en Wittem opgeheven.

Artikel 2

Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Gulpen-Wittem ingesteld, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

Artikel 3

De nieuwe gemeente Gulpen-Wittem bestaat uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Gulpen en Wittem.

Paragraaf 2. Overige bepalingen

Artikel 4

Voor de nieuwe gemeente Gulpen-Wittem wordt de op te heffen gemeente Wittem aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

Artikel 5

Voor de op te heffen gemeenten Gulpen en Wittem wordt de nieuwe gemeente Gulpen-Wittem aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

Artikel 6

  • 2 Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezing voor de nieuwe gemeente Gulpen-Wittem wordt de op te heffen gemeente Gulpen belast.

Artikel 9

[Red: Wijzigt de wet van 11 september 1996 tot gemeentelijke herindeling in de samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda en Westelijk Noord-Brabant en in een gedeelte van de samenwerkingsgebieden Zuidoost-Brabant en 's-Hertogenbosch (Stb. 1996, 449).]

Artikel 10

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 25 mei 1998

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

A. G. M. van de Vondervoort

Uitgegeven de achttiende juni 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Kaart genoemd in artikel 2 van de Wet van 25 mei 1998 tot samenvoeging van de gemeenten Gulpen en Wittem

Bijlage 249459.png
Terug naar begin van de pagina