Bijdrage toezichtskosten Wet toezicht beleggingsinstellingen voor 1998

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 31-05-1998 t/m 31-12-2003

Regeling tot vaststelling van het bedrag bedoeld in artikel 7 van de Kostenregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 8 van de Kostenregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen;

Gezien het advies van De Nederlandsche Bank N.V. d.d. 7 mei 1998;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

Het door De Nederlandsche Bank N.V. ingevolge artikel 3 van de Kostenregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen aan vergunninghouders in rekening te brengen variabele bedrag bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel b van de Kostenregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen wordt voor 1998 vastgesteld op: f 18,01 per miljoen balanstotaal. Voor het balanstotaal wordt bij de bepaling van dit bedrag buiten beschouwing gelaten het meerdere boven f 2 miljard.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina