Openstelling aanvraagperiode Investeringsregeling markt en concurrentiekracht (varkensvlees)

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-07-1998 t/m 23-01-2004

Openstelling aanvraagperiode Investeringsregeling markt en concurrentiekracht (varkensvlees)

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 1.3, 6.2, tweede lid, 6.8, tweede lid, 7.1, eerste, tweede en derde lid, en 7.3 van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Aanvragen voor de verlening van een subsidie voor investeringsprojecten als bedoeld in artikel 3.1 van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht kunnen worden ingediend vanaf 21 mei 1998 tot en met 29 juni 1998.

 • 2 Met betrekking tot deze aanvraagperiode:

  • a. wordt het subsidieplafond vastgesteld op f 3.000.000,- aan nationale middelen;

  • b. zijn de artikelen 7.4 en 7.5 van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht van toepassing;

  • c. zijn de kosten voor de bouw van onroerende zaken, bedoeld in artikel 6.2, eerste lid, onderdeel b, van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht niet subsidiabel, met uitzondering van deze kosten voor investeringsprojecten in de sector biologische veeteelt;

  • d. bedraagt het subsidiepercentage 30% voor investeringsprojecten:

   • -

    die in overwegende mate zijn gericht op de verwerking van varkensvlees,

   • -

    in de sector biologische veeteelt, of

   • -

    in de sector agrificatie.

  • e. komen slechts voor subsidie in aanmerking:

   • -

    slachterijen en daaraan gekoppelde uitsnijderijen indien in het jaar voorafgaande aan het tijdstip van het indienen van de aanvraag tot subsidieverlening de afzet, uitgedrukt in tonnen vlees, voor 50% of meer bestond uit varkensvlees;

   • -

    vleesverwerkende bedrijven indien in het jaar voorafgaande aan het tijdstip van het indienen van de aanvraag tot subsidieverlening 50% of meer van de hoeveelheid verwerkt vlees (zonder been) bestond uit varkensvlees.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Bij de beoordeling, bedoeld in artikel 7.4, eerste lid, van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht wordt prioriteit gegeven aan investeringsprojecten:

 • a. die zijn gericht op nieuwe producten of productieprocessen;

 • b. betreffende specifieke en innovatieve logistieke investeringen die het gevolg zijn van integratie van de keten;

 • c. betreffende de (her)inrichting van de agrologistieke centra;

 • d. die voortvloeien uit milieumaatregelen ten aanzien van zuiveringsslib;

 • e. in de sector agrificatie, en

 • f. in de sector biologische landbouw en veeteelt, voorzover het investeringsprojecten betreft die passen in het plan van aanpak voor de biologische landbouw (Kamerstukken II, 1996-1997 25 127, nr. 1).

Den Haag, 20 mei 1998

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Terug naar begin van de pagina