Besluit terbeschikkingstelling ambtenaren aan Scheepvaartinspectie t.b.v. havenstaatcontrole

[Regeling vervallen per 26-11-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-11-2004.]
Geraadpleegd op 26-11-2022.
Geldend van 01-07-2002 t/m 31-10-2004

Besluit terbeschikkingstelling ambtenaren aan Scheepvaartinspectie t.b.v. havenstaatcontrole

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 15 van de Wet havenstaatcontrole;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 26-11-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-11-2004]

De aan de divisie Telecom van de Inspectie Verkeer en Waterstaat verbonden inspectie-ambtenaren worden ter beschikking gesteld van de Scheepvaartinspectie voor de bij of krachtens de Wet havenstaatcontrole uit te voeren inspecties, nadere inspecties of de controles, bedoeld in artikel 4 van die wet, voor zover het betreft de uitoefening van toezicht op de naleving van eisen, gesteld aan radiocommunicatievoorzieningen en radarinstallaties aan boord van schepen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 26-11-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-11-2004]

De aan de divisie Vervoer van de Inspectie Verkeer en Waterstaat verbonden ambtenaren die belast zijn met toezicht en opsporing, worden ter beschikking gesteld van de Scheepvaartinspectie voor de bij of krachtens de Wet havenstaatcontrole uit te voeren inspecties, nadere inspecties of de controles, bedoeld in artikel 4 van die wet, voor zover het betreft de uitoefening van toezicht op de naleving van voorschriften ten aanzien van de belading, stuwage en het ballasten van schepen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 26-11-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-11-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juni 1998.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 mei 1998

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven