Instellingsbesluit Centrale Directie Juridische Zaken Verkeer en Waterstaat

Geldend van 10-06-1998 t/m heden

Instellingsbesluit Centrale Directie Juridische Zaken Verkeer en Waterstaat

De Minister van Verkeer en Waterstaat

Besluit:

Artikel 2

De Centrale Directie Juridische Zaken staat onder leiding van de directeur Juridische Zaken.

Artikel 3

 • 1 De Centrale Directie Juridische Zaken adviseert minister en secretaris-generaal, met inbegrip van diens plaatsvervanger, de centrale diensten en het KNMI, inzake bestuurlijke en juridische aangelegenheden, en draagt zorg voor de totstandkoming van de nodige juridische producten.

 • 2 De Centrale Directie Juridische Zaken vervult de functies, bedoeld in het eerste lid, eveneens voor de directeur-generaal Personenvervoer.

 • 3 De Centrale Directie Juridische Zaken adviseert de directeur-generaal Rijkswaterstaat inzake beleidsjuridische aangelegenheden en draagt zorg voor de totstandkoming van de nodige regelgeving op diens beleidsterrein, met inbegrip van beleidsregels.

 • 4 Desgevraagd kan de Centrale Directie Juridische Zaken taken als bedoeld in dit artikel ook voor andere diensthoofden vervullen.

Artikel 4

De Centrale Directie Juridische Zaken is verantwoordelijk voor departementaal kwaliteitsbeleid ten aanzien van bestuurlijke en juridische aangelegenheden.

Daartoe verricht zij onder meer de volgende activiteiten:

 • a. het ontwikkelen van beleid met betrekking tot inzet en inrichting van regelgeving en overig juridisch instrumentarium;

 • b. implementatie van dit beleid door onder meer:

  • toetsing van alle (voorgenomen) regelgeving op:

   • -

    nut en noodzaak,

   • -

    overeenstemming met hoger recht, waaronder internationale (notificatie-) verplichtingen,

   • -

    integratie en samenhang met andere regelgeving, en

   • -

    overige juridische kwaliteitseisen voor regelgeving,

  • het monitoren en adviseren met betrekking tot de kwaliteit van de gehele juridische functie,

 • c. het coördineren van aangelegenheden die meerdere diensten raken,

 • d. het inrichten en onderhouden van centra voor specialistische kennis, en

 • e. het tot stand brengen en beheren van een departementaal wetgevingsprogramma waarin is opgenomen een (capaciteits-)planning en een prioriteitstelling.

Artikel 5

De Centrale Directie Juridische Zaken is verantwoordelijk voor beleid gericht op de bevordering van de juridische professionaliteit. Daartoe ontwikkelt zij een departementaal wervings-, selectie- en loopbaanbeleid.

Artikel 6

De Centrale Directie Juridische Zaken voert op verzoek van de minister of de secretaris-generaal bijzondere opdrachten uit.

Artikel 7

De Centrale Directie Juridische Zaken vertegenwoordigt het departement in externe coördinatie-organen voor algemeen juridische onderwerpen.

Artikel 8

Opgeheven worden:

 • a. de Directie Juridische Zaken,

 • b. de stafafdeling Wetgeving en Juridische Zaken van het Directoraat-Generaal Perso-nenvervoer, en

 • c. de afdeling Wetgeving en Beleidsjuridische Advisering van de stafafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat.

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 12 mei 1998.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Centrale Directie Juridische Zaken Verkeer en Waterstaat.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden toegezonden aan de Algemene Rekenkamer, de secretaris-generaal en diens plaatsvervanger en de diensthoofden.

Den Haag, 19 mei 1998

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
Namens deze,
De

Secretaris-Generaal

,

R.J.J.M. Pans

Terug naar begin van de pagina