Instellingsbesluit Beheerorganisatie Centrale Diensten Verkeer en Waterstaat

[Regeling vervallen per 10-04-2004.]
Geldend van 10-06-1998 t/m 09-04-2004

Instellingsbesluit Beheerorganisatie Centrale Diensten Verkeer en Waterstaat

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 10-04-2004]

De Beheerorganisatie Centrale Diensten staat onder leiding van het hoofd Beheerorganisatie Centrale Diensten.

Artikel 3

[Vervallen per 10-04-2004]

De Beheerorganisatie Centrale Diensten is, voor zover een en ander aan de plaatsvervangend secretaris-generaal van Verkeer en Waterstaat is opgedragen en volgens diens instructies, belast met het formuleren van operationele kaders, het bieden van advies en ondersteuning en het ontwikkelen van toepassingsgerichte instrumenten en werkwijzen van beheermatige aard ter ondersteuning van het beleid van het lijnmanagement van de centrale diensten op het gebied van:

 • -

  financieel economische zaken inclusief bestuurlijke informatievoorziening,

 • -

  personeel en organisatie, en

 • -

  kantoorautomatisering.

Artikel 4

[Vervallen per 10-04-2004]

De Beheerorganisatie Centrale Diensten is belast met de navolgende hoofdtaken.

 • 1 Zorgdragen voor naleving van het gestelde in de Comptabiliteitswet ten aanzien van de voorbereiding, uitvoering en verantwoording met betrekking tot de begrotingscyclus.

  Het participeren in de voorbereiding en begeleiding van de totstandkoming van de Beleidsbegrotingsplannen, het behandelen van reallocaties van en wijzigingsvoorstellen op de begrotingen en begrotingsruimte, het toetsen en bewaken van de begrotingsrealisatie, alsmede het verzorgen van periodieke managementrapportages en bedrijfsvoeringsoverlegkaders.

 • 2 Het (integraal) adviseren aan het management van de centrale diensten ten aanzien van alle aspecten op het gebied van personeelsmanagement en -organisatie. Alsmede het verlenen van ondersteuning bij de uitvoering van Personeelsinstrumenten.

  Het doen ontwikkelen van personeelsbeleid voor de centrale diensten en van de bijbehorende personeelsinstrumenten, het leveren van bijdragen aan de financiële onderbouwing van het personeels- en organisatiebeleid en het vanuit de personeel en organisatie-invalshoek participeren in het opstellen en beheren van het personeelsbudget, alsmede het beheer en de administratie van personele gegevens.

 • 3 Het (facilitair) ondersteunen van de geautomatiseerde gegevensverwerking binnen de centrale diensten door het verzorgen van de levering, installatie en beheer van hard- en software ten behoeve van de (kantoor)automatisering.

  Het daarin verzorgen van de helpdeskfunctie en het systeembeheer, alsmede het adviseren in tactische en operationele zin van het management van de deelnemende diensten en het gebruikersoverleg.

 • 4 Het verrichten van taken op het gebied van bestuurlijke informatievoorziening en gegevensbeheer, functioneel systeembeheer, dienstreizen, financiële administratie, het inrichten van de administratieve organisatie en de interne controle rond de financiële processen, alsmede advisering en ondersteuning bij de opstelling en het beheer van contracten.

Artikel 5

[Vervallen per 10-04-2004]

Opgeheven wordt:

 • -

  de afdeling Personeel en Organisatie Centrale diensten, en

 • -

  de afdeling Financiën en Control Centrale Diensten.

Artikel 6

[Vervallen per 10-04-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 1998.

Artikel 7

[Vervallen per 10-04-2004]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Beheerorganisatie Centrale Diensten Verkeer en Waterstaat.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de secretaris-generaal en diens plaatsvervanger en de diensthoofden.

Den Haag, 18 mei 1998

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina