Mandaatbesluit Novem Subsidiebesluit milieugerichte technologie

[Regeling vervallen per 20-05-2005.]
Geldend van 25-03-1999 t/m 19-05-2005

Mandaatbesluit Novem Subsidiebesluit milieugerichte technologie

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de instemming van de divisiemanager Industrie en Milieu en de divisiemanager Energieconversie, Verkeer en Internationale Zaken van de Nederlandse Onderneming voor energie en Milieu B.V. (Novem),

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 20-05-2005]

 • 1 Aan de directeur van de NOVEM, de manager Duurzaam Produceren en de sectormanager Milieu van de Novem wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten, krachtens het Subsidiebesluit milieugerichte technologie, voor zover deze verband houden met de programma’s, als bedoeld in de artikelen 5, 6, 7, 10 en 11 van de regeling, houdende vaststelling van de programma’s en subsidieplafonds 1998 ter uitvoering van het Subsidiebesluit milieugerichte technologie.

 • 2 Aan de directeur van de NOVEM, de manager Duurzaam mobiliteit en de sectormanager Verkeer en Vervoer van de Novem wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten, krachtens het Subsidiebesluit milieugerichte technologie, voor zover deze verband houden met het programma, als bedoeld in artikel 9 van de regeling, houdende vaststelling van de programma’s en subsidieplafonds 1998 ter uitvoering van het Subsidiebesluit milieugerichte technologie.

 • 3 De functionarissen als genoemd in de leden 1 en 2, worden tevens gemachtigd tot het afdoen van alle op de daarin bedoelde besluiten betrekking hebbende stukken.

Artikel 1a

[Vervallen per 20-05-2005]

De directeur van de NOVEM kan onder nader door hem te bepalen voorwaarden onderdelen van de aan hem verleende bevoegdheden, mandateren aan personen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn.

Artikel 2

[Vervallen per 20-05-2005]

Aan het hoofd van de afdeling Juridische Zaken van de Novem wordt mandaat verleend tot het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in artikel 1, voor zover die niet gericht zijn tegen besluiten die verband houden met het programma als bedoeld in artikel 10 van de regeling houdende vaststelling van de programma’s en subsidieplafonds 1998 ter uitvoering van het Subsidiebesluit milieugerichte technologie, alsmede machtiging voor het afdoen van alle daarop betrekking hebbende stukken.

Artikel 3

[Vervallen per 20-05-2005]

De directeur van de NOVEM wordt gemachtigd, met het recht van substitutie, namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer verweer te voeren bij de behandeling door de bestuursrechter van beroepschriften en verzoeken tot het treffen van een voorlopige voorziening terzake van besluiten als bedoeld in artikel 1.

Artikel 4

[Vervallen per 20-05-2005]

 • 1 Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 1 of 2 van deze regeling, luidt de ondertekening:

  ’De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

  voor deze:’

  gevolgd door de handtekening en de naam van de betrokken functionaris.

 • 2 Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 1a van deze regeling, luidt de ondertekening:

  ’de Minister van Volkshuisvesting,

  Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

  voor deze:

  de directeur van de NOVEM B.V.,

  o.l.’

  gevolgd door de functieaanduiding, handtekening en de naam van de betrokken functionaris.

Artikel 5

[Vervallen per 20-05-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 mei 1998.

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Margaretha de Boer

Terug naar begin van de pagina