Wijzigingswet Machtigingswet Koninklijke PTT Nederland N.V., enz. (juridische splitsing van Koninklijke PTT Nederland N.V.)

Geldend van 28-06-1998 t/m heden

Wet van 14 mei 1998 tot wijziging van de Machtigingswet Koninklijke PTT Nederland N.V. en enige andere wetten in verband met de juridische splitsing van Koninklijke PTT Nederland N.V.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met het besluit van de naamloze vennootschap Koninklijke PTT Nederland N.V., tot realisering van een juridische afsplitsing van haar dochtermaatschappij PTT Post BV, noodzakelijk is enige aanpassingen van wetgevingstechnische aard aan te brengen in een aantal wettelijke regelingen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL IV

[Red: Wijzigt de voorstel van wet, houdende regels inzake de telecommunicatie (Telecommunicatiewet).]

ARTIKEL VI

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 14 mei 1998

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Uitgegeven de negende juni 1998

De Minister van Justitie a.i.,

H. F. Dijkstal

Terug naar begin van de pagina