Besluit toevoeging van de categorie vluchtelingen aan de verdeelmaatstaf minderheden [...] aanpassingen van de verdeelmaatstaven van het gemeentefonds

[Regeling vervallen per 04-05-2007.]
Geldend van 21-10-1998 t/m 03-05-2007

Besluit van 14 mei 1998, houdende toevoeging van de categorie vluchtelingen aan de verdeelmaatstaf minderheden en enkele andere aanpassingen van de verdeelmaatstaven van het gemeentefonds

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, mw. A.G.M. van de Vondervoort, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën van 8 september 1997, kenmerk FO97/U1422;

Gelet op artikel 8 van de Financiële-verhoudingswet;

De Raad van State gehoord (advies van 3 november 1997, no. W04.97.0594);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, mw. A.G.M. van de Vondervoort, mede namens de Staatssecretaris van Financiën van 27 april 1998, kenmerk FO97/1854;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Wijzigt de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet.]

Artikel 2

[Vervallen per 04-05-2007]

Voor elke gemeente waarvan de grenzen na 1 januari 1995 niet zijn gewijzigd, wordt, indien binnen het grondgebied van de gemeente op 1 januari 1995 tenminste één historische kern en één bewoond oord was gelegen, voor de uitkeringsjaren 1997 en 1998 het historisch aantal woningen, in afwijking van tabelregel 25 van bijlage 2 van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet zoals deze is gewijzigd door dit besluit, bepaald als de som van het historisch aantal woningen in de bewoonde oorden van de gemeente.

Artikel 3

[Vervallen per 04-05-2007]

Voor elke gemeente waarvan de grenzen na 1 januari 1995 zijn gewijzigd en die na die wijziging blijft voortbestaan dan wel wordt ingesteld, wordt, indien binnen het grondgebied van deze gemeente, dan wel van één of meer gemeenten waarvan na 1 januari 1995 delen naar die gemeente zijn overgegaan, op 1 januari 1995 tenminste één historische kern en één bewoond oord was gelegen, voor de uitkeringsjaren 1997 en 1998 het historisch aantal woningen, in afwijking van tabelregel 25 van bijlage 2 van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet zoals deze is gewijzigd door dit besluit, bepaald als de som van het historisch aantal woningen in de bewoonde oorden van de gemeente waarop, zonder de wijziging van de grenzen van de gemeente, tabelregel 25 van bijlage 2 van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet zoals deze is gewijzigd door dit besluit, dan wel artikel 2 van toepassing zou zijn geweest.

Artikel 4

[Vervallen per 04-05-2007]

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 mei 1998

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

A. G. M. van de Vondervoort

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend

Uitgegeven vierde juni 1998

De Minister van Justitie a.i.,

H. F. Dijkstal

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 1 VAN HET BESLUIT VAN 14 MEI 1998, HOUDENDE TOEVOEGING VAN DE CATEGORIE VLUCHTELINGEN AAN DE VERDEELMAATSTAF MINDERHEDEN EN ENKELE ANDERE AANPASSINGEN VAN DE VERDEELMAATSTAVEN VAN HET GEMEENTEFONDS

[Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Wijzigt de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet.]

Terug naar begin van de pagina