Wet houdende voorschriften betreffende onder meer instelling van voortgezette kunstopleidingen [...] van de muziek met ingang van het studiejaar 1998–1999

Geldend van 20-05-1998 t/m heden

Wet van 14 mei 1998, houdende voorschriften betreffende onder meer instelling van voortgezette kunstopleidingen op het gebied van de muziek met ingang van het studiejaar 1998–1999

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat met ingang van het studiejaar 1998–1999 een aanvang kan worden gemaakt met het onderwijs in enkele nieuwe voortgezette kunstopleidingen op het gebied van de muziek;

dat in verband hiermee een wettelijke voorziening dient te worden getroffen onder meer ter afwijking van artikel 6.16 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

dat het voorts wenselijk is dat een aantal in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs vermelde afstudeerroutes op het gebied van het kunstvakonderwijs uit dat register vervalt;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze wet wordt verstaan onder: «wet»: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

«Informatie Beheer Groep»: de Informatie Beheer Groep, bedoeld in de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank;

«register»: het Centraal register opleidingen hoger onderwijs, bedoeld in artikel 6.13 van de wet;

«hogeschool»: een bekostigde hogeschool als bedoeld in artikel 1.8 van de wet;

«opleiding»: een opleiding als bedoeld in artikel 7.3 van de wet.

Artikel 2. Besluitvorming nieuwe voortgezette kunstopleidingen

In afwijking van artikel 6.16, eerste, vierde en vijfde lid, van de wet bestaat met ingang van het studiejaar 1998–1999 ten aanzien van de in bijlage 1 bij deze wet vermelde voortgezette kunstopleidingen, in voorkomende gevallen onder de in die bijlage vermelde voorwaarden, aanspraak op de rechten, genoemd in artikel 1.9, eerste en tweede lid, van de wet.

Artikel 3. Registratie nieuwe voortgezette kunstopleidingen m.i.v. 1998–1999

  • 1 In afwijking van artikel 6.16, vijfde lid, van de wet en in afwijking van de termijnbepalingen, bedoeld in de artikelen 6.13, tweede lid, derde volzin, en 6.14, tweede lid, eerste volzin, van de wet registreert de Informatie Beheer Groep de in bijlage 1 bij deze wet vermelde voortgezette kunstopleidingen en in voorkomende gevallen de in die bijlage vermelde voorwaarden in het register dat betrekking heeft op het studiejaar 1998–1999, in het onderdeel Taal en cultuur, subonderdeel Voortgezette kunstopleidingen. Artikel 6.13, vierde lid, van de wet is van overeenkomstige toepassing. De registratie geschiedt overeenkomstig de door het instellingsbestuur van de desbetreffende hogeschool verstrekte gegevens.

  • 2 De Informatie Beheer Groep weigert registratie in het register, bedoeld in het eerste lid, uitsluitend, indien:

    • a. de in het eerste lid bedoelde gegevens niet uiterlijk 1 juni 1998 door de Informatie Beheer Groep zijn ontvangen, dan wel

    • b. deze uiterlijk op genoemde datum ontvangen gegevens naar het oordeel van de Informatie Beheer Groep niet volledig zijn en vervolgens niet binnen een door de Informatie Beheer Groep te bepalen termijn is voorzien in de ontbrekende gegevens.

  • 3 Artikel 6.14, vijfde lid, eerste volzin, van de wet is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4. Registratie opleiding hogere informatica HvA buiten gemeente van vestiging m.i.v. 1998–1999

In afwijking van de termijnbepalingen, bedoeld in de artikelen 6.13, tweede lid, derde volzin, en 6.14, tweede lid, eerste volzin, van de wet neemt de Informatie Beheer Groep van de opleiding hogere informatica die wordt verzorgd door de Hogeschool van Amsterdam, in het register dat betrekking heeft op het studiejaar 1998–1999, het gegeven op dat het onderwijs in deze opleiding tevens wordt gegeven in de gemeente Almere.

Artikel 5. Vervallen van afstudeerroutes uit het register 1998–1999

De Informatie Beheer Groep verwijdert de in bijlage 2 bij deze wet vermelde afstudeerroutes uit de gegevens, bedoeld in artikel 6.13, vierde lid, onderdeel d, van de wet, zoals opgenomen in het register dat betrekking heeft op het studiejaar 1998–1999.

Artikel 6. Voltooiing afstudeerroute

Studenten die in het studiejaar 1997–1998 aan een hogeschool binnen een opleiding als vermeld in bijlage 2 bij deze wet een afstudeerroute volgen, worden in de gelegenheid gesteld deze afstudeerroute aan die hogeschool binnen een redelijke termijn te voltooien.

Artikel 7. Bekendmaking wijzigingen in het register m.i.v. 1998–1999

De uit deze wet voortvloeiende wijzigingen in het register dat op het studiejaar 1998–1999 betrekking heeft, worden door de Informatie Beheer Groep bekendgemaakt voor 1 juli 1998. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 8. Wijzigingen van de wet HOOP-maatregelen 1996

[Red: Wijzigt het voorstel van wet houdende wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op de studiefinanciering ter uitvoering van in het hoger onderwijs- en onderzoekplan 1996 aangekondigde maatregelen (Kamerstukken I, 1997/98, 25 370).]

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 15 mei 1998. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt gepubliceerd wordt uitgegeven na 14 mei 1998 treedt deze wet in werking op de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 mei 1998.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 14 mei 1998

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

A. Nuis

Uitgegeven de negentiende mei 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Bijlage 1. Nieuwe voortgezette kunstopleidingen

In deze bijlage wordt onder «samenwerkingsinstituut» verstaan een samenwerkingsinstituut, ingesteld bij gemeenschappelijke regeling als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

opleiding

hogeschool

voorwaarde

muziek

Hogeschool Enschede

a. de opleiding wordt ingebracht in een samenwerkingsinstituut tussen de Hogeschool Enschede, de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem en de Christelijke Hogeschool Constantijn Huygens b. de bevoegdheden van het instellingsbestuur van de hogeschool die bij of krachtens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de opleiding aan het instellingsbestuur zijn toegekend, worden overgedragen aan het bestuur van het samenwerkingsinstituut

muziek

Hogeschool voor de Kunsten Arnhem

a. de opleiding wordt ingebracht in een samenwerkingsinstituut tussen de Hogeschool Enschede, de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem en de Christelijke Hogeschool Constantijn Huygens b. de bevoegdheden van het instellingsbestuur van de hogeschool die bij of krachtens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de opleiding aan het instellingsbestuur zijn toegekend, worden overgedragen aan het bestuur van het samenwerkingsinstituut

muziek

Christelijke Hogeschool Constantijn Huygens

a. de opleiding wordt ingebracht in een samenwerkingsinstituut tussen de Hogeschool Enschede, de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem en de Christelijke Hogeschool Constantijn Huygens b. de bevoegdheden van het instellingsbestuur van de hogeschool die bij of krachtens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de opleiding aan het instellingsbestuur zijn toegekend, worden overgedragen aan het bestuur van het samenwerkingsinstituut

muziek

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

 

muziek

Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans

 

muziek

Hogeschool Katholieke Leergangen Tilburg

a. de opleiding wordt ingebracht in een samenwerkingsinstituut tussen de Hogeschool Katholieke Leergangen Tilburg en de Hogeschool Maastricht b. de bevoegdheden van het instellingsbestuur van de hogeschool die bij of krachtens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de opleiding aan het instellingsbestuur zijn toegekend, worden overgedragen aan het bestuur van het samenwerkingsinstituut

muziek

Hogeschool Maastricht

a. de opleiding wordt ingebracht in een samenwerkingsinstituut tussen de Hogeschool Katholieke Leergangen Tilburg en de Hogeschool Maastricht b. de bevoegdheden van het instellingsbestuur van de hogeschool die bij of krachtens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de opleiding aan het instellingsbestuur zijn toegekend, worden overgedragen aan het bestuur van het samenwerkingsinstituut

muziek

Hogeschool voor Muziek en Theater Rotterdam

 

muziek

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

 

Bijlage 2. Vervallen afstudeerroutes

opleiding

hogeschool

afstudeerroute

opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Nederlands

Hogeschool Katholieke Leergangen Sittard

cultuur en educatie Nederlands

opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in tekenen

Hogeschool Katholieke Leergangen Sittard

toegepaste beeldende vakken en publiciteitsvormgeving toegepaste beeldende vakken en illustratieve vormgeving toegepaste beeldende vakken en modegrafiek

opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in handvaardigheid

Hogeschool Katholieke Leergangen Sittard

toegepaste beeldende vakken en productpresentatie toegepaste beeldende vakken en publiciteitsvormgeving toegepaste beeldende vakken en ruimtelijk-figuratieve vormgeving

opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in tekenen

Hogeschool Katholieke Leergangen Tilburg

tekenen-autonoom/kunsteducatie tekenen-toegepast/kunsteducatie tekenen-autonoom/toegepast/kunsteducatie

opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in handvaardigheid

Hogeschool Katholieke Leergangen Tilburg

handvaardigheid-autonoom/toegepast/kunsteducatie handvaardigheid-autonoom/multimedia/kunsteducatie handvaardigheid-autonoom/multimedia/onderwijs

opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in textiele werkvormen

Hogeschool Katholieke Leergangen Tilburg

textiele werkvormen-autonoom/kunsteducatie textiele werkvormen-toegepast/kunsteducatie

opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in tekenen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

commerciële vormgeving

opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in handvaardigheid

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

commerciële vormgeving

opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in geschiedenis

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

educatie en cultuur

Terug naar begin van de pagina