Wijzigingsbesluit Besluit uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden [...] van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten)

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 01-07-1998 t/m 31-12-2003

Besluit van 12 mei 1998, houdende wijziging van het Besluit uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden in verband met de inwerkingtreding van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 februari 1998, Directie Arbeidsmarkt, nr. AM/RAW/98/402;

Gelet op de artikelen 13a, vijfde lid, en 13b, derde lid, van de Wet inschakeling werkzoekenden, artikel 132 en 137a, vijfde lid, van de Algemene bijstandswet, en de artikelen 54 en 59a, vijfde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

De Raad van State gehoord (advies van 16 maart 1998, no. W12.98.0070);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 april 1998, Directie Arbeidsmarkt, nr. AM/RAW/98/1199;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

[Vervallen per 01-01-2004]

[Red: Wijzigt het Besluit uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden.]

ARTIKEL II

[Vervallen per 01-01-2004]

[Red: Wijzigt het Aanwijzingsbesluit verplichtverzekerden Ziekenfondswet.]

ARTIKEL III

[Vervallen per 01-01-2004]

De gemeente verstrekt geen subsidie op grond van artikel 13b van de Wet inschakeling werkzoekenden en artikel 7a en 7b van het Besluit uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden, indien de indienstneming van de arbeidsgehandicapte door de werkgever is aangevangen of aangegaan voorafgaande aan de inwerkingtreding van dit besluit.

ARTIKEL IV

[Vervallen per 01-01-2004]

  • 2 Artikel I, onderdelen B, D, en L, voorzover het betreft artikel 18, eerste lid, en artikel II treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij worden geplaatst en werken terug tot en met 1 januari 1998.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 mei 1998

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. P. W. Melkert

Uitgegeven de zesentwintigste mei 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina