Regeling acceptatie van luchtvaartuigen, aanverwante produkten en onderdelen

Geldend van 15-04-2000 t/m heden

Regeling acceptatie van luchtvaartuigen, aanverwante producten en onderdelen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 72, tweede lid, 73, 74, vijfde lid, 76, eerste lid, 77, tweede lid, en 93 van de Regeling Toezicht Luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1

Voor het ontwerpen, het produceren, het beoordelen van de luchtwaardigheid, het afgeven, accepteren of wijzigen van type-certificaten, van supplementaire type-certificaten, bewijzen van luchtwaardigheid van luchtvaartuigen, aanverwante produkten of onderdelen, worden op verzoek van de aanvrager de procedures toegepast uit JAR-21, vastgesteld door de Joint Aviation Authorities op 30 november 1993 en bekend gemaakt op 3 juni 1994.

Artikel 2

De Beleidsregeling voor de acceptatie van luchtvaartuigen, aanverwante produkten en onderdelen wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 1997.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling acceptatie van luchtvaartuigen, aanverwante produkten en onderdelen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina