Instellingsbesluit Agentschap IT-organisatie

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-07-2006.]
Geldend van 01-09-2002 t/m heden

Instellingsbesluit Agentschap IT-organisatie

De Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Financiën,

handelende in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad (de vergadering van 19 december 1997, agendapunt 7).

Gelet op artikel 70, eerste lid, van de Comptabiliteitswet,

Besluiten:

Artikel 1

  • 1 Aan de divisie Informatie Technologie van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) te Driebergen, wordt de status van agentschap bedoeld in artikel 70 van de Comptabiliteitswet, verleend.

  • 2 De tenaamstelling van het agentschap komt te luiden: Organisatie Informatie- en communicatietechnologie OOV(ITO).

  • 3 Het agentschap ressorteert onder de minister van Binnenlandse Zaken.

Artikel 2

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 1998.

  • 2 Dit besluit wordt aangehaald onder de titel: Instellingsbesluit Agentschap IT-organisatie.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan de algemene Rekenkamer.

Den Haag, 11 mei 1998

De

Minister

van Justitie,

W. Sorgdrager

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H.F. Dijkstal

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina