Wijziging Uitvoeringsregeling E.E.T. 1998

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 13-05-1998 t/m 31-12-2003

Wijziging Uitvoeringsregeling E.E.T. 1998

De Minister van Economische Zaken, handelende in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Gelet op artikel 1 van het Besluit subsidies economie, ecologie en technologie;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2004]

Op aanvragen die zijn ontvangen in de periode van 17 december 1997 tot en met 30 maart 1998 blijft de Uitvoeringsregeling E.E.T. 1998 van toepassing, zoals deze gold voor onderhavige wijziging van deze regeling.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

s-Gravenhage, 8 mei 1998

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

Terug naar begin van de pagina