Aanwijzing opsporingsambtenaren

[Regeling vervallen per 02-09-2006.]
Geldend van 01-07-2002 t/m 01-09-2006

Regeling houdende: - aanwijzing van ambtenaren van de RVI als personen belast met de opsporing van de bij of krachtens de Luchtvaartwet strafbaar gestelde feiten, en, - wijziging van het Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 17 augustus 1995, Stcrt. 1995, 169 houdende aanwijzing ambtenaren die luchtvaartterreinen en luchtvaartuigen mogen betreden

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 71, onder b, en artikel 73, eerste lid, onderdeel a, van de Luchtvaartwet;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 02-09-2006]

De ambtenaren van de Rijksverkeersinspectie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat die zijn belast met toezicht en opsporing, worden aangewezen als personen belast met de opsporing van de bij of krachtens de Luchtvaartwet strafbaar gestelde feiten.

Artikel II

[Vervallen per 02-09-2006]

[Red: Wijzigt het besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 17 augustus 1995, houdende aanwijzing ambtenaren die luchtvaartterreinen en luchtvaartuigen mogen betreden.]

Artikel III

[Vervallen per 02-09-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina