Regeling examenprogramma’s profielen v.w.o./h.a.v.o. wiskunde

[Regeling vervallen per 01-08-2007.]
Geldend van 01-08-1998 t/m 31-07-2007

Regeling examenprogramma’s profielen v.w.o./h.a.v.o. wiskunde

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 5 april 1996 , nr. OR 95000348 /Alg.);

Besluit:

Artikel 1. Examenprogramma’s wiskunde v.w.o.

[Vervallen per 01-08-2007]

  • 1 De examenprogramma’s wiskunde A1 en wiskunde A1, 2 v.w.o. worden vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 1a bij deze regeling.

  • 2 De examenprogramma’s wiskunde B1 en wiskunde B1, 2 v.w.o. worden vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 1b bij deze regeling.

Artikel 2. Examenprogramma’s wiskunde h.a.v.o.

[Vervallen per 01-08-2007]

  • 1 De examenprogramma’s wiskunde A1 en wiskunde A1, 2 h.a.v.o. worden vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 2a bij deze regeling.

  • 2 De examenprogramma’s wiskunde B1 en wiskunde B1, 2 h.a.v.o. worden vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 2b bij deze regeling.

Artikel 3. Intrekking oude examenprogramma’s

[Vervallen per 01-08-2007]

De examenprogramma’s zoals geldend op 31 juli 1998 voor de vakken die overeenkomen met de vakken genoemd in de artikelen 1 en 2 worden ingetrokken.

Artikel 4. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW Regelingen worden geplaatst maar met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en ter inzage legging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant. De regeling met toelichting en bijlagen zal worden gezonden aan de scholen voor voortgezet onderwijs en aan de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1998 .

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenprogramma’s profielen v.w.o./h.a.v.o. wiskunde.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

T. Netelenbos

Bijlage 1a

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 1b

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 2a

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 2b

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Terug naar begin van de pagina