Regeling examenprogramma’s profielen v.w.o./h.a.v.o. economische vakken

[Regeling vervallen per 01-08-2007.]
Geldend van 01-08-1998 t/m 31-07-2007

Regeling examenprogramma’s profielen v.w.o./h.a.v.o. economische vakken

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 5 april 1996 , nr. OR 95000348 /Alg.);

Besluit:

Artikel 1. Examenprogramma economie v.w.o.

[Vervallen per 01-08-2007]

De examenprogramma’s economie 1 en economie 1,2 v.w.o. worden vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2. Examenprogramma economie h.a.v.o.

[Vervallen per 01-08-2007]

De examenprogramma’s economie 1 en economie 1,2 h.a.v.o. worden vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 3. Examenprogramma management en organisatie v.w.o.

[Vervallen per 01-08-2007]

Het examenprogramma management en organisatie v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 4. Examenprogramma management en organisatie h.a.v.o.

[Vervallen per 01-08-2007]

Het examenprogramma management en organisatie h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 4 bij deze regeling.

Artikel 5. Intrekking oude examenprogramma’s

[Vervallen per 01-08-2007]

De examenprogramma’s zoals geldend op 31 juli 1998 voor de vakken die overeenkomen met de vakken genoemd in de artikelen 1 tot en met 4 worden ingetrokken.

Artikel 6. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW Regelingen worden geplaatst maar met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en ter inzage legging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant. De regeling met toelichting en bijlagen zal worden gezondenaan de scholen voor voortgezet onderwijs en aan de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1998 .

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenprogramma’s profielen v.w.o./h.a.v.o. economische vakken.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

T. Netelenbos

Bijlage 1

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 2

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 3

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 4

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Terug naar begin van de pagina