Mandaatbesluit ICODO

[Regeling vervallen per 04-11-2005.]
Geldend van 31-03-2000 t/m 03-11-2005

Mandaatbesluit ICODO

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gezien de schriftelijke instemming van de Stichting Informatie- en Coördinatie-Orgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen d.d. 2 april 1998;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 04-11-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

b. mandaat:

de bevoegdheid om namens de minister besluiten te nemen;

c. wet:

de Welzijnswet 1994;

d. bekostigingsbesluit:

het Bekostigingsbesluit welzijnsbeleid;

e. regeling:

de Subsidieregeling welzijnsbeleid;

f. vrijwilligerswerk:

werk dat onbetaald, onverplicht en niet beroepsmatig in organisatorisch verband wordt uitgevoerd;.

g. oorlogsgetroffene:

een persoon die met het oog op de verwerking van leed dat een gevolg is van ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog ondersteuning behoeft..

Artikel 2

[Vervallen per 04-11-2005]

 • 1 Aan het bestuur van de Stichting Informatie- en Coördinatie-Orgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen (hierna: gemandateerde) wordt mandaat verleend besluiten te nemen in het kader van de uitvoering van de wet, het bekostigingsbesluit en de regeling, voor zover de besluiten betrekking hebben op de verstrekking van instellings- en projectsubsidies voor vrijwilligerswerk ten behoeve van oorlogsgetroffenen, hun partners en hun kinderen.

 • 2 Van het mandaat is uitgezonderd het beslissen op een bezwaarschrift.

Artikel 3

[Vervallen per 04-11-2005]

De gemandateerde is bevoegd ondermandaat te verlenen tot het geheel of gedeeltelijk uitoefenen van de bevoegdheid bedoeld in artikel 2 aan de directeur.

Artikel 4

[Vervallen per 04-11-2005]

 • 2 De gemandateerde beslist overeenkomstig de door de minister gestelde doelen zoals die zijn geformuleerd in de Welzijnsnota, danwel in mededelingen overeenkomstig artikel 8, vierde lid, van de wet of nadere instructies van de minister.

 • 3 De gemandateerde neemt de aanbevelingen die zijn opgenomen in de (in april 1997 verschenen) ’Verkenning Subsidiebeheer VWS’ zoveel mogelijk in acht.

Artikel 5

[Vervallen per 04-11-2005]

De gemandateerde stuurt de minister een afschrift van elk besluit.

Artikel 6

[Vervallen per 04-11-2005]

 • 1 De gemandateerde dient in elk afzonderlijk besluit tot uitdrukking te brengen dat namens de minister is besloten.

 • 2 Elk besluit bevat de volgende tekst: ’Tot slot wijs ik u erop, dat op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken daartegen binnen zes weken na de dag waarop het aangevallen besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift kan indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

  Een dergelijk bezwaarschrift dient u te adresseren aan de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van VWS, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag.’

 • 3 Elk besluit wordt als volgt ondertekend:

  de Minister van Volksgezondheid,

  Welzijn en Sport,

  namens deze,

  het bestuur van de Stichting ICODO

  [... handtekening en naam...],

  voorzitter

Artikel 7

[Vervallen per 04-11-2005]

De gemandateerde richt de administratie zodanig in, dat daarin alle van belang zijnde vastleggingen en bewijsstukken ten behoeve van het besluitvormings-, uitvoerings-, controle- en verantwoordingsproces zijn vastgelegd.

Artikel 8

[Vervallen per 04-11-2005]

 • 1 De gemandateerde verstrekt aan de minister alle gevraagde inlichtingen omtrent de toepassing van het bekostigingsbesluit en de regeling.

 • 2 De gemandateerde signaleert tijdig of er problemen zijn, die aan de minister moeten worden voorgelegd, en informeert de minister hieromtrent.

Artikel 9

[Vervallen per 04-11-2005]

De gemandateerde stuurt binnen drie maanden na afloop van een jaar aan de minister een financiële verantwoording betreffende de uitgekeerde bedragen en de uitvoeringskosten. Deze verantwoording gaat vergezeld van een mededeling van een accountant waaruit zijn oordeel over de naleving van dit besluit door de gemandateerde blijkt.

Artikel 10

[Vervallen per 04-11-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 april 1998

De

Minister

voornoemd,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina