Regeling verhoging contingent haring 1998 ex artikel 10 Regeling contingentering zeevis

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 03-05-1998 t/m 23-01-2004

Regeling verhoging contingent haring 1998 ex artikel 10 Regeling contingentering zeevis

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 3, 4 en 6 van het Reglement zee- en kustvisserij 1977;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Een op grond van artikel 10, eerste lid, van de Regeling contingentering zeevis toegekend contingent haring, betrekking hebbend op de sectoren IVc en VIId tezamen, wordt verhoogd met 84,52%.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling stelselmatige controle bij aanlanding 1988.]

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 april 1998

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Terug naar begin van de pagina