Regeling vaarbevoegdheidsbewijs 1998

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2004

Regeling vaarbevoegdheidsbewijs 1998

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op het Internationale Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst, 1978 (Trb. 1981, 144), artikel 72 van de Schepenwet en artikel 119 van het Schepenbesluit 1965;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Ter verkrijging van een verklaring van geschiktheid en bekwaamheid voor het uitoefenen van een functie of voor het verrichten van werkzaamheden aan boord van een schip, als bedoeld in artikel 119 van het Schepenbesluit 1965, dient de aanvrager een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier in bij het Hoofd van de Scheepvaartinspectie in Nederland, in de Nederlandse Antillen of in Aruba.

 • 2 Bij het aanvraagformulier worden overgelegd:

  • a. diploma’s, kennisbewijzen en verklaringen;

  • b. bewijzen van diensttijd;

  • c. een geldige geneeskundige verklaring van geschiktheid voor de zeevaart;

  • d. geldige geneeskundige verklaringen betreffende het gezichts- en gehoororgaan;

  • e. het verschuldigde bedrag voor de behandeling van de aanvraag, dan wel een bewijs van betaling daarvan;

  • f. twee recente pasfoto’s.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie registreert de door hem afgegeven verklaringen van geschiktheid en bekwaamheid.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De verklaringen van geschiktheid en bekwaamheid voor de functies, bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel a, worden tijdig ter vernieuwing of ter vervanging aan het Hoofd van de Scheepvaart-inspectie overgelegd.

 • 2 Een verklaring van geschiktheid en bekwaamheid verliest haar geldigheid met ingang van de dag waarop een nieuwe verklaring of een duplicaat is afgegeven.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Bij verlies of onbruikbaar zijn van de verklaring van geschiktheid en bekwaamheid, geeft het Hoofd van de Scheepvaartinspectie een nieuw exemplaar af van de betrokken verklaring, bij onbruikbaar geworden verklaringen zo mogelijk tegen overlegging van het oorspronkelijke exemplaar.

 • 2 Indien tijdens de geldigheid van de onbruikbaar geworden of verloren verklaring diensttijd als bedoeld in artikel 119 van het Schepenbesluit 1965 is behaald, op grond waarvan na afloop van de reguliere geldigheid van die verklaring een vernieuwing van de verklaring had kunnen plaatsvinden, wordt de geldigheid van het nieuwe exemplaar gesteld op vijf jaar na de afgifte ervan.

 • 3 Indien onvoldoende diensttijd was behaald, wordt de einddatum van de geldigheid van het nieuwe exemplaar gesteld op de einddatum van de verloren of onbruikbaar geworden verklaring.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De kosten van de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een verklaring van geschiktheid en bekwaamheid bedragen:

  • a. € 57,- voor elke verklaring of een duplicaat van een verklaring waarop ten minste een van de volgende functies voorkomt:

   • -

    kapitein

   • -

    stuurman

   • -

    scheepswerktuigkundige

   • -

    eerste officier

   • -

    senior maritiem officier

   • -

    maritiem officier

   • -

    radio-officier.

  • b. €38,- voor elke verklaring of een duplicaat van een verklaring waarop de onder a, genoemde functies niet voorkomen.

 • 2 Indien de verklaring wordt afgegeven namens het Hoofd van de Scheepvaartinspectie in de Nederlandse Antillen, onderscheidenlijk in Aruba, wordt voor het bedrag, genoemd in het eerste lid, onderdeel a, gelezen 120 Nederlands-Antilliaanse guldens, onderscheidenlijk 120 Arubaanse florin, en wordt voor het bedrag, genoemd in het eerste lid, onderdeel b, gelezen 80 Nederlands-Antilliaanse guldens, onderscheidenlijk 80 Arubaanse florin.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2005]

Een verklaring van geschiktheid en bekwaamheid als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder b, die voor de inwerkingtredingsdatum van deze regeling is afgegeven, blijft geldig.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2005]

De Regeling vaarbevoegdheidsbewijs 1995 wordt ingetrokken.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 1998.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaarbevoegdheidsbewijs 1998.

Deze regeling zal met de toelichting worden geplaatst in de Staatscourant, de Curaçaosche Courant en het Afkondigingsblad van Aruba.

Den Haag, 27 april 1998

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina