Besluit uitvoering EG-kaderrichtlijn luchtkwaliteit

[Regeling vervallen per 15-11-2007.]
Geldend van 22-04-1998 t/m 14-11-2007

Besluit van 24 april 1998, houdende uitvoering van de EG-kaderrichtlijn luchtkwaliteit (Besluit uitvoering EG-kaderrichtlijn luchtkwaliteit)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 10 juni 1997, nr. MJZ 97106647, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op richtlijn (EG) nr. 96/62 van de Raad van de Europese Unie van 27 september 1996 inzake de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit (PbEG L 296) en op de artikelen 53 in samenhang met 48, derde lid, en 59, eerste lid, van de Wet inzake de luchtverontreiniging, en artikel 5.3, eerste en tweede lid, van de Wet milieubeheer;

De Raad van State gehoord (advies van 4 augustus 1997, nr. W08.97.0335);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 april 1998, nr. MJZ 98037449, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 15-11-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. EG-kaderrichtlijn luchtkwaliteit: richtlijn (EG) nr. 96/62 van de Raad van de Europese Unie van 27 september 1996 inzake de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit (PbEG L 296), naar de tekst zoals deze bij die richtlijn is vastgesteld;

  • b. RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Artikel 2

[Vervallen per 15-11-2007]

Het RIVM is belast met de uitvoering van de taken, genoemd in artikel 3, derde tot en met zesde gedachtestreepje, van de EG-kaderrichtlijn luchtkwaliteit.

Artikel 3

[Vervallen per 15-11-2007]

Onze Minister draagt zorg voor de uitvoering van de in de artikelen 4, eerste lid, vierde alinea, en 11, eerste lid, van de EG-kaderrichtlijn luchtkwaliteit bedoelde verplichtingen.

Artikel 4

[Vervallen per 15-11-2007]

Het RIVM organiseert meet-, onderzoek- of beoordelingscampagnes als bedoeld in artikel 5 van de EG-kaderrichtlijn luchtkwaliteit.

Artikel 5

[Vervallen per 15-11-2007]

Wanneer een alarmdrempel, gesteld krachtens artikel 5.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer, wordt overschreden, laat Onze Commissaris in de provincie hiervan mededeling doen. Daarbij worden aan het publiek de gegevens verstrekt, bedoeld in artikel 10, derde volzin, van de EG-kaderrichtlijn luchtkwaliteit. Artikel 48, derde lid, van de Wet inzake de luchtverontreiniging is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6

[Vervallen per 15-11-2007]

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet inzake de luchtverontreiniging ter implementatie van de EG-kaderrichtlijn luchtkwaliteit in werking treedt.

Artikel 7

[Vervallen per 15-11-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitvoering EG-kaderrichtlijn luchtkwaliteit.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 april 1998

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Margaretha de Boer

Uitgegeven negentiende mei 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina