Regeling GC-Code Schepenbesluit 1965

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 03-09-2000 t/m 31-12-2004

Regeling GC-Code Schepenbesluit 1965

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Vervoer van de Nederlandse Antillen en met de Minister van Vervoer en Communicatie van Aruba;

Gelet op de artikelen 5, tweede lid, 8, vijfde lid, en 130g, eerste lid, van het Schepenbesluit 1965;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  a. GC-Code:

  de als bijlage bij deze regeling opgenomen Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk, vastgesteld bij resolutie A.328(IX) van 17 december 1975 van de Algemene Vergadering van de Intergouvernementele Maritieme Consultatieve Organisatie, zoals deze Code laatstelijk is gewijzigd bij resolutie MSC.60(67) van 5 december 1996 van de Maritieme Veiligheidscommissie van de Internationale Maritieme Organisatie;

  b. gastankschip:

  hetgeen daaronder wordt verstaan in het Schepenbesluit 1965.

 • 2 In de GC-Code wordt verstaan onder:

  a. Chapter II of the Safety Convention:

  hoofdstuk II van het op 1 november 1974 te Londen tot stand gekomen Verdrag voor de veiligheid van mensenlevens op zee, 1974, met Bijlagen (Trb. 1976, 157), zoals voor het Koninkrijk uitgevoerd in bijlage II van het Schepenbesluit 1965;

  b. Chapter II-2 of the Safety Convention:

  hoofdstuk II-2 van het op 1 november 1974 te Londen tot stand gekomen Verdrag voor de veiligheid van mensenlevens op zee, 1974, met Bijlagen (Trb. 1976, 157), zoals voor het Koninkrijk uitgevoerd in bijlage IV van het Schepenbesluit 1965;

  c. International Convention on Load Lines:

  het op 5 april 1966 te Londen tot stand gekomen Verdrag inzake de uitwatering van schepen, 1966, met Bijlagen (Trb. 1966, 275), zoals voor het Koninkrijk uitgevoerd in bijlage I van het Schepenbesluit 1965;

  d. Administration:

  het Hoofd van de Scheepvaartinspectie;

  e. Port Administration:

  de bevoegde autoriteit van de staat in welks haven het schip laadt of lost;

  f. anniversary date:

  verjaardatum als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Schepenbesluit 1965;

  g. should:

  al naar gelang het gebruik ’moet’ of ’moeten’.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1

  • a. Gastankschepen die zijn gebouwd vóór 1 juli 1986 en waarvoor het bouwcontract is gesloten na 31 oktober 1976 of, indien geen bouwcontract is gesloten, die zijn gebouwd na 31 december 1976 dan wel zijn opgeleverd na 30 juni 1980, en

  • b. schepen waarvan de verbouwing tot gastankschip is begonnen vóór 1 juli 1986 en waarvoor het contract is gesloten na 31 oktober 1976 of, indien geen contract is gesloten, waarvan de verbouwing is begonnen na 31 december 1976 dan wel waarvan de verbouwing is voltooid na 30 juni 1980,

  voldoen aan de bepalingen van de GC-Code. Zij hebben een exemplaar van de GC-Code aan boord.

 • 2 Het eerste lid geldt niet ten aanzien van de artikelen 1.1, 1.2, 1.6, 1.7 en 4.1 van de GC-Code.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Een gastankschip als bedoeld in artikel 2, eerste lid, is voorzien van een certificaat van geschiktheid voor het vervoer van vloeibaar gemaakte gassen in bulk (Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk). Het model van het certificaat is het model, opgenomen in de appendix van de GC-Code.

 • 2 Een gastankschip als bedoeld in artikel 2, eerste lid, vervoert slechts die vloeibaar gemaakte gassen of mengsels daarvan in bulk die op het in het eerste lid bedoelde certificaat van het desbetreffende schip staan vermeld. Het vervoer geschiedt volgens de bepalingen van de GC-Code.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie kan ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 3, tweede lid. Aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

 • 2 Bij de aanvraag van een ontheffing worden in elk geval de volgende gegevens overgelegd:

  • a. de juiste technische benaming van de stof of van de componenten van het mengsel,

  • b. in geval van een mengsel: de verhouding waarin de componenten voorkomen, en

  • c. de gevaren die de stof of het mengsel oplevert.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2005]

Bij de afgifte en de vernieuwing van het certificaat wordt op het certificaat aangetekend aan welke amendementen op de GC-Code het gastankschip voldoet.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2005]

Op verzoek van de eigenaar kan ook een certificaat worden afgegeven ten behoeve van een gastankschip, gebouwd vóór 1 juli 1986, of ten behoeve van een schip waarvan de verbouwing tot gastankschip is begonnen vóór 1 juli 1986, maar dat niet voldoet aan de overige vereisten van artikel 2, eerste lid, mits het schip volledig voldoet aan de overige bepalingen van deze regeling.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Deze regeling is niet van toepassing op schepen die zijn overgeschreven van een scheepsregister in een andere lid-staat van de Europese Unie of in een staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte naar een scheepsregister in Nederland, voorzover deze regeling voorschriften bevat die afwijken van de voorschriften die door een andere lid-staat van de Europese Unie dan wel door of vanwege een staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte ter uitvoering van de GC-Code zijn vastgesteld.

 • 2 Schepen als bedoeld in het eerste lid voldoen aan de voorschriften die een staat als bedoeld in het eerste lid ter uitvoering van de GC-Code heeft vastgesteld, voorzover deze voorschriften afwijken van de voorschriften in deze regeling.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 1998.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling GC-Code Schepenbesluit 1965.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in de Landscourant van Aruba worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die in Nederland ter inzage wordt gelegd bij het Direc-toraat-Generaal Goederenvervoer, Willem Witsenplein 6 te Den Haag, en bij de Scheepvaartinspectie, ’s-Gravenweg 665 te Rotterdam. Van de terinzagelegging van de bijlage in de Nederlandse Antillen en in Aruba zal mededeling worden gedaan in de Curaçaosche Courant, onderscheidenlijk de Landscourant van Aruba.

Den Haag, 23 april 1998

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina