Regeling SPS-Code Schepenbesluit 1965

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-05-1998 t/m 31-12-2004

Regeling SPS-Code Schepenbesluit 1965

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Vervoer van de Nederlandse Antillen en met de Minister van Vervoer en Communicatie van Aruba;

Gelet op de artikelen 5, tweede lid, 8, vijfde lid, en 174a van het Schepenbesluit 1965;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. SPS-Code: de als bijlage 1 bij deze regeling opgenomen Code of Safety for Special Purpose Ships, vastgesteld bij resolutie A.534(13) van 17 november 1983 van de Algemene Vergadering van de Internationale Maritieme Organisatie en zoals gewijzigd bij circulaire MSC/Circ.739 van 28 juli 1996 van de Maritieme Veiligheidscommissie van de Internationale Maritieme Organisatie;

  • b. schip voor bijzondere doeleinden: hetgeen in artikel 1.3.4 van de SPS-Code wordt verstaan onder ’special purpose ship.

2. In de SPS-Code wordt verstaan onder:

  • a. Chapter II-1 of the 1983 SOLAS amendments: hoofdstuk II-1 van het op 1 november 1974 te Londen tot stand gekomen Verdrag voor de veiligheid van mensenlevens op zee, 1974, met Bijlagen (Trb. 1976, 157), zoals voor het Koninkrijk uitgevoerd in bijlage IV van het Schepenbesluit 1965;

  • b. International Convention on Load Lines: het op 5 april 1966 te Londen tot stand gekomen Verdrag inzake de uitwatering van schepen, 1966, met Bijlagen (Trb. 1966, 275), zoals voor het Koninkrijk uitgevoerd in bijlage I van het Schepenbesluit 1965;

  • c. Administration: het Hoofd van de Scheepvaartinspectie;

  • d. should: al naar gelang het gebruik ’moet’ of ’moeten’.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

  • 1 Schepen voor bijzondere doeleinden, gebouwd op of na 1 maart 1990, en schepen, ongeacht de bouwdatum, waarvan de verbouwing tot schip voor bijzondere doeleinden op of na 1 maart 1990 is aangevangen, voldoen aan de bepalingen van de SPS-Code, uitgezonderd de artikelen 1.5.2, 1.6 en 1.7 van die Code.

  • 2 Ten aanzien van de onderwerpen waarin de SPS-Code niet voorziet, gelden de voorschriften voor vrachtschepen zoals gesteld bij of krachtens het Schepenbesluit 1965.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

Een schip als bedoeld in artikel 2, eerste lid, is voorzien van het veiligheidscertificaat voor schepen voor bijzondere doeleinden (Special Purpose Ship Safety Certificate). Het model van het certificaat is het model, opgenomen in bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 1998.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling SPS-Code Schepenbesluit 1965.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in de Landscourant van Aruba worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen, die in Nederland ter inzage worden gelegd bij het Directoraat-Generaal Goederenvervoer, Willem Witsenplein 6 te Den Haag, en bij de Scheepvaartinspectie, ’s-Gravenweg 665 te Rotterdam. Van de terinzagelegging van de bijlagen in de Nederlandse Antillen en in Aruba zal mededeling worden gedaan in de Curaçaosche Courant, onderscheidenlijk de Landscourant van Aruba.

Den Haag, 23 april 1998

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina