Regeling MODU-Code Schepenbesluit 1965

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-05-1998 t/m 31-12-2004

Regeling MODU-Code Schepenbesluit 1965

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Vervoer van de Nederlandse Antillen en met de Minister van Vervoer en Communicatie van Aruba;

Gelet op de artikelen 5, tweede lid, 8, vijfde lid, en 174a van het Schepenbesluit 1965;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  a. MODU-Code 1979:

  de als bijlage 1 bij deze regeling opgenomen Code for the Construction and Equipment of Mobile Offshore Drilling Units, vastgesteld bij resolutie A.414(XI) van 15 november 1979 van de Algemene Vergadering van de Intergouvernementele Maritieme Consultatieve Organisatie, zoals gewijzigd bij MSC/Circ.561 van 3 juli 1991 van de Maritieme Veiligheidscommissie van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO);

  b. MODU-Code 1989:

  de als bijlage 2 bij deze regeling opgenomen Code for the Construction and Equipment of Mobile Offshore Drilling Units 1989, vastgesteld op 19 oktober 1989 bij resolutie A.649(16) van de Algemene Vergadering van de IMO, zoals gewijzigd bij MSC/Circ.561 van 3 juli 1991 en annex 2 van resolutie MSC.38(63) van de Maritieme Veiligheidscommissie van de IMO.

 • 2 In de MODU-Code 1979 en in de MODU-Code 1989 wordt verstaan onder:

  a. SOLAS-Convention:

  het op 1 november 1974 te Londen tot stand gekomen Verdrag voor de veiligheid van mensenlevens op zee, 1974, met Bijlagen (Trb. 1976, 157) (SOLAS-Verdrag), zoals voor het Koninkrijk uitgevoerd in het Schepenbesluit 1965;

  b. 1966 Load Line Convention:

  het op 5 april 1966 te Londen tot stand gekomen Verdrag inzake de uitwatering van schepen, 1966, met Bijlagen (Trb. 1966, 275), zoals voor het Koninkrijk uitgevoerd in bijlage I van het Schepenbesluit 1965;

  c. Administration:

  het Hoofd van de Scheepvaartinspectie;

  d. anniversary date:

  de verjaardatum als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Schepenbesluit 1965;

  e. should:

  al naar gelang het gebruik ’moet’ of ’moeten’.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Verplaatsbare offshore boorinstallaties die zijn gebouwd vóór 1 mei 1991 en booreenheden waarvan de verbouwing tot verplaatsbare offshore boorinstallatie is aangevangen vóór 1 mei 1991, voldoen aan de MODU-Code 1979, met uitzondering van hoofdstuk 1, de artikelen 1.1, 1.2 en 1.4 tot en met 1.9, hoofdstuk 2, artikel 2.1, en hoofdstuk 11, artikel 11.10, van de MODU-Code 1979. Zij hebben een exemplaar van de MODU-Code 1979 aan boord.

 • 2 Verplaatsbare offshore boorinstallaties die zijn gebouwd op of na 1 mei 1991 en booreenheden, ongeacht de bouwdatum, waarvan de verbouwing tot verplaatsbare offshore boorinstallatie is aangevangen op of na 1 mei 1991, voldoen aan de MODU-Code 1989, met uitzondering van hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, artikel 2.1, en hoofdstuk 11, de artikelen 11.2 en 11.10, van de MODU-Code 1989. Zij hebben een exemplaar van de MODU-Code 1989 aan boord.

 • 3 In plaats van de artikelen 1.6 en 1.7 van de MODU-Code 1979, onderscheidenlijk de MODU-Code 1989, wordt annex 1 van resolutie MSC. 38(63) van 19 mei 1994 van de Maritieme Veiligheidscommissie van de IMO toegepast, met uitzondering van de artikelen 1.3.51, 1.6.5.1, en 1.6.11.1, onder 2.3 en 7.1, van die resolutie.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

Een boorinstallatie als bedoeld in artikel 2, eerste of tweede lid, is voorzien van een veiligheidscertificaat voor verplaatsbare offshore booreenheden (Mobile Offshore Drilling Unit Safety Certificate en Mobile Offshore Drilling Unit Safety Certificate (1989)). Het model van de certificaten is het model, opgenomen in bijlage 3 bij deze regeling, onderscheidenlijk in de appendix van de MODU-Code 1989.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Deze regeling is niet van toepassing op schepen die zijn overgeschreven van een scheepsregister in een andere lid-staat van de Europese Unie of in een staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte naar een scheepsregister in Nederland, voorzover deze regeling voorschriften bevat die afwijken van de voorschriften die door een andere lid-staat van de Europese Unie dan wel door of vanwege een staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte ter uitvoering van de MODU-Code 1979, onderscheidenlijk MODU-Code 1989, zijn vastgesteld.

 • 2 Schepen als bedoeld in het eerste lid voldoen aan de voorschriften die een staat als bedoeld in het eerste lid ter uitvoering van de MODU-Code 1979, onderscheidenlijk MODU-Code 1989, heeft vastgesteld, voorzover deze voorschriften afwijken van de voorschriften in deze regeling.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 1998.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling MODU-Code Schepenbesluit 1965.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in de Landscourant van Aruba worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage wordt gelegd bij het Directoraat-Generaal Goederenvervoer, Willem Witsenplein 6 te Den Haag, en bij de Scheepvaartinspectie, ’s-Gravenweg 665 te Rotterdam. Van de terinzagelegging van de bijlagen in de Nederlandse Antillen en in Aruba zal mededeling worden gedaan in de Curaçaosche Courant, onderscheidenlijk de Landscourant van Aruba.

Den Haag, 23 april 1998

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina