Warenwetbesluit Azo-kleurstoffen

[Regeling vervallen per 01-06-2009.]
Geldend van 10-11-2004 t/m 31-05-2009

Besluit van 23 april 1998, houdende Warenwetbesluit Azo-kleurstoffen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 november 1997, GZB/C&O/976674, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Economische zaken,

Gelet op artikel 4, eerste lid, van de Warenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 3 februari 1998, nr. W13.97.0769);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 april 1998, GZB/C&O/98740, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Economische zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-06-2009]

 • 1 In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. aromatische aminen: de in bijlage I bij dit besluit genoemde verbindingen;

  • b. Azo-kleurstof: kleurstof waarvan de structuur wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een eenheid van twee stikstofatomen met een tweevoudige onderlinge binding;

  • c. pigment: een uit deeltjes bestaande, in het toepassingsmedium praktisch onoplosbare verbinding die als kleurstof wordt gebruikt.

  • d. textiel- en lederproducten: producten vervaardigd van textiel of leder die langdurig rechtstreeks in aanraking kunnen komen met de menselijke huid of mondholte.

 • 2 Tot de producten, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, behoren onder meer van textiel of leder vervaardigde kleding, beddengoed, handdoeken, haarstukjes, pruiken, hoeden, luiers en andere toiletartikelen, slaapzakken, schoeisel, handschoenen, horlogebandjes, handtassen, portemonnees, portefeuilles, aktetassen, stoelbekleding, nektasjes, speelgoed, speelgoed met kledingstukken van textiel of leder, alsmede garen en weefsels bestemd voor de eindgebruiker.

Artikel 2

[Vervallen per 01-06-2009]

Het is verboden textiel- en lederproducten te verhandelen die niet voldoen aan de eisen bij dit besluit gesteld met betrekking tot hun samenstelling of eigenschappen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-06-2009]

 • 1 Textiel- en lederproducten, dan wel van textiel of leder vervaardigde onderdelen van andere producten die langdurig rechtstreeks in aanraking kunnen komen met de menselijke huid of mondholte, bevatten geen Azo-kleurstoffen waaruit aromatische aminen gevormd kunnen worden in concentraties hoger dan 30 mg/kg.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op extiel- en lederproducten waarin de in het eerste lid bedoelde Azo-kleurstoffen uitsluitend aanwezig zijn als pigment.

Artikel 4

[Vervallen per 01-06-2009]

 • 1 De methoden van onderzoek in bijlage II bij dit besluit zijn bij uitsluiting beslissend voor de vaststelling of met betrekking tot textiel- en lederproducten al dan niet is voldaan aan de bij dit besluit gestelde eisen.

Artikel 4a

[Vervallen per 01-06-2009]

In afwijking van artikel 2 mogen textielproducten, die zijn vervaardigd van herwonnen vezels waarin de in artikel 3, eerste lid, bedoelde azo-kleurstoffen aanwezig zijn en waaruit geen aromatische aminen vrijkomen in concentraties hoger dan 70 mg/kg, tot 1 januari 2005 worden verhandeld.

Artikel 5

[Vervallen per 01-06-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met dien verstande dat tweedehands kleding, schoeisel en beddengoed, alsmede kleding, schoeisel en beddengoed, tevens zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen als bedoeld in artikel 1, onder a, van het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen, en kleding, schoeisel en beddengoed vervaardigd van teruggewonnen vezels waarin de in artikel 3, eerste lid, bedoelde Azo-kleurstoffen aanwezig zijn, nog tot 1 januari 2000 mogen worden verhandeld.

Artikel 6

[Vervallen per 01-06-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Warenwetbesluit Azo-kleurstoffen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 april 1998

Beatrix

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. G. Terpstra

Uitgegeven de achttiende juni 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

BIJLAGE I. BEHORENDE BIJ ARTIKEL 1, ONDERDEEL A, VAN HET WARENWETBESLUIT AZO-KLEURSTOFFEN

[Vervallen per 01-06-2009]

Verbodslijst van aromatische aminen die vrij kunnen komen uit azokleurstoffen en die als kankerverwekkend geclassificeerd zijn of als zodanig beschouwd worden

AROMATISCH AMINE

AFKORTING

CAS NR.

4-aminoazobenzeen

 

60–09–3

o-amino-azotolueen

O-A

92–67–1

4-aminodifenyl

 

92–67–1

2-amino-4-nitrotolueen

2-A-4-N

99–55–8

o-anisidine 2-methoxyaniline

 

90–04–0

benzidine

B

92–87–5

p-chlooraniline

 

106–47–8

4-chloor-o-toluidine

C

95–69–2

p-cresidine

 

120–71–8

2,4-diaminoanisol

 

615–05–4

4,4'-diaminodifenylmethaan

 

101–77–9

3,3'-dichloorbenzidine

Dcb

91–94–1

3,3'-dimethoxybenzidine

D

119–90–4

3,3'-dimethylbenzidine

T

119–93–7

3,3'-dimethyl-4,4'-diaminodifenylmethaan

 

838–88–0

4,4'-methyleen-bis-(2-chlooraniline)

 

101–14–4

2-naftylamine

N

91–59–8

4,4'-oxydianiline

 

101–80–4

4,4'-thiodianiline

 

139–65–1

2,4-tolueendiamine

2,4-T

95–80–7

o-toluidine

o-T

95–53–4

2,4,5-trimethylaniline

 

137–17–7

Bijlage II. behorende bij artikel 4 van het Warenwetbesluit Azo-kleurstoffen

[Vervallen per 01-06-2009]

Lijst van testmethoden

Europese normalisatie-organisatie

Referentie en titel van de norm

Referentiedocument

Referentie van de vervangen norm

CEN

Leder – Chemische tests – Vaststelling van bepaalde Azo-kleurstoffen in geverfd leder

CEN ISO/TS 17234:2003

Geen

CEN

Textiel – Methoden voor de vaststelling van bepaalde aromatische aminen op basis van Azo-kleurstoffen

– Deel 1: Opsporing van het gebruik van bepaalde zonder extractie toegankelijke Azo-kleurstoffen

EN 14362-1:2003

Geen

CEN

Textiel – Methoden voor de vaststelling van bepaalde aromatische aminen op basis van Azo-kleurstoffen

– Deel 2: Opsporing van het gebruik van bepaalde door extractie van de vezels toegankelijke Azo-kleurstoffen

EN 14362-2:2003

Geen

BIJLAGE A. Lijst van karakteristieke massafragmenten van de met heptafluorboterzuuranhydride gederivatiseerde aromatische aminen voor identificatie en bevestiging met de GC-ITD.

[Vervallen per 01-06-2009]

Nr.

HFBA-derivaat aromatisch amine

m 1 (m/z)

m 2 (m/z)

m 3 (m/z)

         

1.

o-amino-azotolueen

91

302

421

2.

4-aminodifenyl

365

168

141

3.

2-amino-4-nitrotolueen

331

301

179

4.

benzidine

576

379

 

5.

p-chlooraniline

126

323

154

6.

4-chloor-o-toluidine

168

140

337

7.

p-cresidine

333

149

164

8.

2,4-diaminoanisol

530

346

515

9.

4,4'-diaminodifenylmethaan

132

590

393

10.

3,3'-dichloorbenzidine

609

447

645

11.

3,3'-dimethoxybenzidine

637

452

214

12.

3,3'-dimethylbenzidine

604

407

435

13.

3,3'-dimethyl-4,4'-diaminodifenylmethaan

146

618

316

14.

4,4'-methyleen-bis-(2-chlooraniline)

300

624

166

15.

2-naftylamine

339

115

142

16.

4,4'-oxydianiline

592

395

 

17.

4,4'-thiodianiline

608

439

411

18.

2,4-tolueendiamine

345

514

317

19.

o-toluidine

314

303

106

20.

2,4,5-trimethylaniline

162

331

134

22.

o-anisidine

319

150

135

24.

aniline

120

92

289

BIJLAGE B. – Recovery aromatische aminen

[Vervallen per 01-06-2009]

Tabel 1 . Recovery en relatieve standaardafwijking (RSDrin %, n=10,) onder herhaalbaarheidscondities van aromatische aminen gespiked aan deblanco extractievloeistof(citraatbuffer, pH=6).

[Vervallen per 01-06-2009]

Nr.

Aromatisch amine

30 mg/kg

100 mg/kg

1000 mg/kg

         

2.

4-aminodifenyl

88.5 (7.5)

86.8 (7.5)

91.6 (2.2)

4.

benzidine

85.9 (5.8)

84.3 (7.3)

71.6 (6.1)

5.

p-chlooraniline

     

6.

4-chloor-o-toluidine

     

7.

p-cresidine

     

9.

4,4'-diaminodifenyl-methaan

89.7 (2.7)

85.2 (7.3)

67.2 (4.8)

10.

3,3'-dichloorbenzidine

92.6 (9.4)

97.7 (5.2)

11.

3,3'-dimethoxybenzidine

99.0 (8.6)

88.6 (9.8)

93.6 (5.7)

12.

3,3'-dimethylbenzidine

98.2 (3.6)

93.7 (6.9)

89.7 (2.5)

13.

3,3'-dimethyl-4,4'-diaminodifenylmethaan

     

14.

4,4'-methyleen-bis-(2-chlooraniline)

99.2 (5.7)

104.9 (3.7)

15.

2-naftylamine

39.0 (17.6)

58.1 (24.2)

86.2 (3.4)

16.

4,4'-oxydianiline

81.8 (3.4)

77.5 (7.2)

59.2 (5.9)

17.

4,4'-thiodianiline

92.0 (6.7)

86.3 (6.8)

87.2 (3.0)

18.

2,4-tolueendiamine

68.2 (5.6)

68.0 (9.6)

72.8 (4.1)

19.

o-toluidine

91.8 (2.3)

85.6 (7.7)

88.9 (2.6)

20.

2,4,5-trimethylaniline

88.3 (6.0)

85.1 (6.0)

82.4 (2.5)

22.

o-anisidine

96.3 (6.5)

102.8(10.2)

91.9 (2.2)

24.

aniline

86.2 (2.9)

82.7 (7.1)

80.8 (2.4)

Tabel 2 (vervolg) . Recovery en relatieve standaardafwijking (RSDrin %, n=10) onder herhaalbaarheidscondities van aromatische aminen gespiked aan de extractievloeistof (citraatbuffer, pH=6) waaraan 1 gram blanco textielmatrix (katoen/polyester) is toegevoegd.

[Vervallen per 01-06-2009]

Nr.

Aromatisch amine

30 mg/kg

1000 mg/kg

       

2.

4-aminodifenyl

66.1 (5.6)

73.2 (2.0)

4.

benzidine

62.5 (7.7)

56.4 (3.2)

5.

p-chlooraniline

80.1 (2.8)

83.0 (3.2)

6.

4-chloor-o-toluidine

81.6 (3.5)

81.4 (2.2)

7.

p-cresidine

66.7 (6.7)

80.2 (2.0)

9.

4,4'-diaminodifenylmethaan

55.5 (4.3)

48.8 (4.9)

10.

3,3'-dichloorbenzidine

41.7 (17.0)

63.3 (2.5)

11.

3,3'-dimethoxybenzidine

68.5 (12.3)

75.5 (6.4)

12.

3,3'-dimethylbenzidine

68.6 (4.7)

78.4 (2.2)

13.

3,3'-dimethyl-4,4'-diaminodifenylmethaan

23.5 (11.4)

37.6 (3.2)

14.

4,4'-methyleen-bis-(2-chlooraniline)

76.3 (5.0)

84.9 (3.9)

15.

2-naftylamine

32.2 (17.9)

70.1 (2.8)

16.

4,4'-oxydianiline

62.0 (6.7)

43.2 (4.6)

17.

4,4'-thiodianiline

70.6 (5.4)

74.1 (2.5)

18.

2,4-tolueendiamine

33.2 (18.2)

50.5 (3.6)

19.

o-toluidine

87.2 (3.2)

83.1 (2.1)

20.

2,4,5-trimethylaniline

75.3 (5.2)

72.1 (2.3)

22.

o-anisidine

90.1 (2.8)

83.7 (2.0)

24.

aniline

86.9 (2.9)

72.2 (2.0)

Tabel 3 (vervolg) . Recovery en relatieve standaardafwijking (RSDrin %, n=10) onder herhaalbaarheidscondities van aromatische aminen gespiked aan de extractievloeistof (citraatbuffer, pH=6) waaraan 1 gram blanco textielmatrix (polyamide) is toegevoegd.

[Vervallen per 01-06-2009]

Nr.

Aromatisch amine

30 mg/kg

     

2.

4-aminodifenyl

21.5 (7.6)

4.

benzidine

49.5 (6.7)

5.

p-chlooraniline

 

6.

4-chloor-o-toluidine

 

7.

p-cresidine

 

9.

4,4'-diaminodifenylmethaan

56.7 (5.1)

10.

3,3'-dichloorbenzidine

 

11.

3,3'-dimethoxybenzidine

58.1 (17.5)

12.

3,3'-dimethylbenzidine

39.0 (5.5)

13.

3,3'-dimethyl-4,4'-diaminodifenylmethaan

 

14.

4,4'-methyleen-bis-(2-chlooraniline)

 

15.

2-naftylamine

16.8 (53.7)

16.

4,4'-oxydianiline

58.3 (5.0)

17.

4,4'-thiodianiline

29.6 (10.2)

18.

2,4-tolueendiamine

74.2 (5.0)

19.

o-toluidine

83.1 (5.4)

20.

2,4,5-trimethylaniline

58.5 (8.9)

22.

o-anisidine

88.1 (3.9)

24.

aniline

86.7 (4.5)

Tabel 4 (vervolg) . Recovery en relatieve standaardafwijking (RSDrin %, n=10) onder herhaalbaarheidscondities van aromatische aminen gespiked aan de extractievloeistof (citraatbuffer, pH=6) waaraan 1 gram blanco textielmatrix (zijde) is toegevoegd.

[Vervallen per 01-06-2009]

Nr.

Aromatisch amine

30 mg/kg

     

2.

4-aminodifenyl

46.0 (3.7)

4.

benzidine

65.8 (6.6)

5.

p-chlooraniline

 

6.

4-chloor-o-toluidine

 

7.

p-cresidine

 

9.

4,4'-diaminodifenylmethaan

62.2 (6.9)

10.

3,3'-dichloorbenzidine

19.3 (21.6)

11.

3,3'-dimethoxybenzidine

 

12.

3,3'-dimethylbenzidine

64.7 (3.6)

13.

3,3'-dimethyl-4,4'-diaminodifenylmethaan

 

14.

4,4'-methyleen-bis-(2-chlooraniline)

 

15.

2-naftylamine

 

16.

4,4'-oxydianiline

57.4 (9.1)

17.

4,4'-thiodianiline

44.4 (8.6)

18.

2,4-tolueendiamine

70.2 (8.6)

19.

o-toluidine

83.9 (5.6)

20.

2,4,5-trimethylaniline

71.8 (8.8)

22.

o-anisidine

88.1 (5.4)

24.

aniline

 

BIJLAGE C. – Herhaalbaarheidsonderzoek met praktijkmonsters

[Vervallen per 01-06-2009]

Tabel 1 . Herhaalbaarheidsonderzoek (n=10) met monster 1 (shawl, samenstelling: katoen, kleur: zwart/grijs)

[Vervallen per 01-06-2009]

Nr. Aromatisch amine

gehalte [mg/kg]

s (RSD r)

     

2. 4-aminodifenyl

5.1

1.0  (18.7)

4. benzidine

88.5

13.6 (15.3)

11. 3,3'-dimethoxybenzidine

80.7

4.0 (5.0)

19. o-toluidine

25.8

3.0 (11.7)

24. aniline

57.3

8.6 (15.1)

Tabel 2 . Herhaalbaarheidsonderzoek (n=10) met monster 2 (overhemd, samenstelling: katoen, kleur: rood)

[Vervallen per 01-06-2009]

Nr. Aromatisch amine

gehalte [mg/kg]

s (RSD r)

     

4. benzidine

5847

424 (7.3)

24. aniline

1089

98 (9.0)

Tabel 3 . Herhaalbaarheidsonderzoek (n=10) met monster 3 (broek, samenstelling: katoen, kleur: zwart/geel)

[Vervallen per 01-06-2009]

Nr. Aromatisch amine

gehalte [mg/kg]

s (RSD r)

     

18. 2,4-tolueendiamine

13.4

2.2 (16.4)

BIJLAGE D. – Reproduceerbaarheidsonderzoek met een praktijkmonster

[Vervallen per 01-06-2009]

Tabel 1 . Reproduceerbaarheidsonderzoek (n=6) met monster 1 (shawl, samenstelling: katoen, kleur: zwart/grijs)

[Vervallen per 01-06-2009]

Nr. Aromatisch amine

gehalte [mg/kg]

s (RSD R)

     

2. 4-aminodifenyl

6.4

1.8  (28.3)

4. benzidine

101

17.6 (17.4)

11. 3,3'-dimethoxybenzidine

88.5

22.8 (25.7)

19. o-toluidine

25.7

7.4 (28.9)

24. aniline

62.3

11.4 (18.3)

Terug naar begin van de pagina