Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten

[Regeling vervallen per 29-12-2005.]
Geldend van 01-09-2005 t/m 28-12-2005

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
AfkortingWet REA
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0009565
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
OverheidsthemaWerk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
 2. Arbeidsgehandicaptebesluit
 3. Arbeidsomstandighedenregeling
 4. Beleidsregels vaststelling arbeidsgehandicapte
 5. Besluit reïntegratie-uitkering
 6. Besluit starterskrediet arbeidsgehandicapten
 7. Besluit SUWI
 8. Besluit uitvoeringsregels financiering kinderopvang
 9. Besluit waarschuwing
 10. Boetebesluit socialezekerheidswetten
 11. Experimentele regeling subsidieverstrekking arbeidsgehandicapten
 12. Regeling aanvraagtermijnen Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten 2001
 13. Regeling fondsbelasting Wet REA
 14. Regeling loon- en inkomenssuppletie arbeidsgehandicapten
 15. Regeling overgang arbeidstoeleidingstaken arbeidsgehandicapten
 16. Regeling starterskrediet arbeidsgehandicapten
 17. Regeling subsidiëring scholingsinstituten 2005
 18. Regeling vaststelling bedrag artikel 8 WAZ en wijziging regelingen in verband met Wet einde toegang verzekering WAZ
 19. Regeling voortzetting leefvervoersvoorzieningen buitenland AAW
 20. Reïntegratie-instrumenten-besluit Wet REA
 21. Wijzigingsbesluit Besluit beslistermijnen sociale verzekeringswetten inzake inwerkingtreding Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
 22. Wijzigingsbesluit Besluit SUWI en Besluit taakuitoefening Inspectie Werk en Inkomen
 23. Wijzigingsbesluit Reïntegratie-instrumentenbesluit Wet REA (afschaffing kostenvergoeding medisch geïndiceerde reïntegratietrainingen)
 24. Wijzigingsbesluit Reïntegratie-instrumentenbesluit Wet REA (wijzigingen werkgeverssubsidie)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aangepast vervoer gehandicapte leerlingen basisonderwijs (ba), speciaal basisonderwijs (so) en voortgezet onderwijs (vo)
  Tekst: tekst
 2. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
  Artikel: 1.1
 3. Arbeidsgehandicaptebesluit
  Artikel: 2
 4. Arbeidsomstandighedenwet
  Paragraaf: Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
 5. Beleidsregels vaststelling arbeidsgehandicapte
  Artikel: 1
 6. Beroepswet
  Bijlage: bij de Beroepswet
 7. Besluit SUWI
  Artikel: 1.1
 8. Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen
  Artikel: 21
 9. Boetebesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 10. Circulaire Overheidswerknemers onder de werknemersverzekeringen (OOW-operatie)
  Tekst: tekst
 11. Experimentele regeling subsidieverstrekking arbeidsgehandicapten
  Artikel: 1
 12. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 45, 57, 58, 128
 13. Invoeringswet Wet werk en bijstand
  Artikel: 33
 14. Ontslagbesluit
  Artikelen: 4:4, 5:1
 15. Regeling SUWI
  Artikel: 1.1
  Bijlage: VI
 16. Regeling inkomenstoets vervoersvoorzieningen REA
  Artikelen: 1, 2, 10
 17. Regeling overgang arbeidstoeleidingstaken arbeidsgehandicapten
  Artikelen: 2, 4
 18. Regeling subsidies AWBZ en Ziekenfondswet
  Artikel: 2.7.1.3
 19. Regeling vrijlating vergoedingen scholing Werkloosheidswet
  Artikel: 1
 20. Reïntegratie-instrumenten-besluit Wet REA
  Artikelen: 1, 20
 21. SZW-intrekkingsregeling 2004
  Artikel: XXV
 22. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikel: 11
 23. Veegwet SZW 1998
  Artikelen: 32, 54
 24. Verhoging flexibilisering arbeidsduur
  Tekst: tekst
 25. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Tekst: tekst
 26. Wet beslistermijnen sociale verzekeringen
  Artikel: XV
 27. Wet eigenrisicodragen Ziektewet
  Artikel: Va
 28. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 1, 30
 29. Wet verbetering poortwachter
  Artikel: VI
 30. Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003
  Artikel: VIII
 31. Wet werk en inkomen kunstenaars
  Artikel: 66
 32. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het vervoer van leerlingen
  Artikelen: V, VI
 33. Wijzigingswet enkele socialeverzekeringswetten, enz. (aanbrengen enige vereenvoudigingen)
  Artikel: I
 34. Ziektewet
  Artikel: 29b
Terug naar begin van de pagina