Regeling integratie WUW-middelen gemeentefonds

[Regeling materieel uitgewerkt per 14-06-2000.]
Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Regeling tot vaststelling van de aanpassingen van het bedrag per hectare land en binnenwater in verband met de herziening van het wegenbeheer

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, mw. A.G.M. van de Vondervoort, en de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 2, derde lid, van het Besluit integratie-uitkering WUW-middelen Gemeentefonds;

Besluiten:

Artikel 1

De in artikel 2, derde lid, van het Besluit integratie-uitkering WUW-middelen Gemeentefonds bedoelde aanpassingen van het bedrag per hectare voor de maatstaf land vermenigvuldigd met de bodemfactor gemeente en het bedrag per hectare voor de maatstaf binnenwater bedragen voor beide maatstaven in de uitkeringsbasis:

Jaar

Bedrag

Jaar

Bedrag

2001

f 1,89

2010

€ 0,86

2002

€ 1,13

2011

€ 0,75

2003

€ 1,01

2012

€ 1,07

2004

€ 1,10

2013

€ 1,49

2005

€ 1,32

2014

€ 0,07

2006

€ 1,07

2015

€ 0,06

2007

€ 1,19

2016

€ 0,08

2008

€ 2,29

2017

€ 0,20

2009

€ 0,69

2018

€ 0,41

De bedoelde maatstaven zijn opgenomen in het Besluit financiële verhouding 2001, bijlage 2, nummers 18 en 19.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt met ingang van het uitkeringsjaar 1997.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 april 1998

De

Staatssecretaris

van Financiën,

A.G.M. van de Vondervoort

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken,

W.A.F.G. Vermeend

Terug naar begin van de pagina