Vaststelling model vrijstellingsbewijs WA-verzekering

Geldend van 01-05-1998 t/m heden

Vaststelling model vrijstellingsbewijs WA-verzekering

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 17, tweede lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen;

Handelende na overleg met de Minister van Verkeer en Waterstaat;

Besluit:

Artikel 1

Als model voor het bewijs van vrijstelling van de verplichting tot het sluiten van een verzekering als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, wordt voor aan de Staat toebehorende motorrijtuigen het bewijs vastgesteld volgens de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel 2

In afwijking van het bepaalde in artikel 1 wordt voor de Nederlandse militaire motorrijtuigen als model voor het bewijs van vrijstelling van de verplichting tot het sluiten van een verzekering als bedoeld in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen het kentekenbewijs voor militaire voertuigen vastgesteld, mits op dit bewijs aan de voorzijde is vermeld: Dit bewijs geldt tevens als bewijs van vrijstelling, bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.

Artikel 3

De regeling van 23 augustus 1974/nr. K74/2773 van de Staatssecretaris van Financiën (Stcrt. 1974, 166) wordt ingetrokken.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 1998 en werkt terug tot en met 1 maart 1996.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina