Wijziging normbedragen voor exploitatie kosten huurstandplaatsen en huurprijzen woonwagens

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 11-05-1998 t/m 22-12-2004

De Regeling tot wijziging van de normbedragen voor constante en variabele exploitatiekosten voor standplaatsen en van de huurprijzen voor woonwagens voor 1998 van 17 april 1998, no. 98037475, is toegevoegd aan de circulaire aan de budgethoudende bestuursorganen in het kader van het Besluit woninggebonden subsidies 1995 en aan de Colleges van burgemeester en wethouders, MG98-08 van 17 april 1998, Regeling tot wijziging van de normbedragen voor constante en variabele exploitatiekosten voor huurstandplaatsen en van de huurprijzen voor woonwagens

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

gelet op de artikelen 2, vierde lid, en 4, vierde lid, van de Overgangsregeling Besluit woninggebonden subsidies 1993;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

  • 1 Het normbedrag voor constante en variabele exploitatiekosten van standplaatsen, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Regeling geldelijke steun standplaatsen voor woonwagens 1992, dat voor 1998 geldt voor standplaatsen met zowel een berging als sanitaire voorzieningen, wordt afgelezen uit tabel I, opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

  • 2 Het zodanige normbedrag dat voor 1998 geldt voor andere standplaatsen dan die, bedoeld in het eerste lid, wordt afgelezen uit tabel II, opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

De huurprijs, bedoeld in artikel 20 van de Regeling geldelijke steun huurwoonwagens, is met ingang van 1 juli 1998 de in die regeling bedoelde huurprijs, die gold op 30 juni 1998, verhoogd met 5,5 procent.

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Artikel 1 werkt terug tot en met 1 januari 1998.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 april 1998

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-beheer,

D.K.J. Tommel

Bijlage

[Vervallen per 23-12-2004]

Tabel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

 

1997

 

factoren MG 97-11

1998

 
       

Var.expl. kosten

             
               

a. Onderhoud e.d.

f

665,53

 

1,0087

f

671,32

 

b. Belastingen

f

232,58

 

1,0

f

232,58

 

c. Verzekeringen

f

24,27

 

1,0261

f

24,90

 

d. Huurderving

f

49,80

 

n.v.t.

f

52,55

 
 

—————–

+

 

—————–

+

subtotaal:

f

972,18

   

f

981,35

 
               

Const.expl.kosten

f

294,–

   

f

294,–

 
               

Normbedrag

f

1.266,–

   

f

1275,–

 
 

==========

   

==========

 
 

(afgerond)

   

(afgerond)

 

Tabel II

[Vervallen per 23-12-2004]

Type standplaats

Omrekenfactor

Normbedrag 1998

Zonder berging met sanitair

88,30%

f

1.126,–

 

Met berging zonder sanitair

66,67%

f

850,–

 

Zonder berging en sanitair

55,00%

f

701,–

 

Toelichting tabel I

[Vervallen per 23-12-2004]

Berekening huurderving

[Vervallen per 23-12-2004]

Uitgegaan is van de huurprijs per 1 januari 1998 (is dus per 1-7-97 = f 213,05).

Stijgingspercentage van de huurparameters conform MG 98-01 van 5 januari 1998.

Deze maximale puntprijsstijging toegepast op de huurprijs van f 213,05 x 5.5% = f 224,80.

De jaarhuur bedraagt derhalve:

6 maanden (januari t/m juni) à f 213,05 = f 1.278,30

6 maanden (juli t/m december) à

f 224,80 = f 1.348,80

Jaarhuur f 2.627,10

Huurderving is 2% van de jaarhuur (conform bijlage bij Regeling geldelijke steun standplaatsen voor woonwagens 1992), derhalve 2% van f 2.627,10 = f 52,55.

Terug naar begin van de pagina