Instelling Projectgroep Schadevoertuigen (PSV)

[Regeling vervallen per 01-05-2004.]
Geldend van 03-05-1998 t/m 30-04-2004

Instelling Projectgroep Schadevoertuigen (PSV)

De Minister van Verkeer en Water-staat,

overwegende,

dat er politiek en maatschappelijk hoge prioriteit wordt gegeven aan preventie en bestrijding van voertuigcriminaliteit;

dat criminaliteit in toenemende mate internationaliseert;

dat met betrekking tot het voertuig sprake is van sterk toenemende fraude en criminaliteit, zoals:

- ontduiken van voertuigverplichtingen (belasting, keuring, verzekering),

- verzekeringsfraude,

- verduistering, vermissing en diefstal,

- malafide import en export;

dat het coördinerend ministerschap voor wat betreft voertuiginformatievoorziening zijn verantwoordelijkheid is;

dat in het kader van het informatiebeleid van de rijksoverheid op het gebied van voertuigen het kentekenregister de basisregistratie is en dat de Dienst Wegverkeer is aangewezen als houder hiervan; dat optimale kaders worden gecreëerd bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat ter bestrijding van voertuigcriminaliteit;

dat in dat verband een Projectgroep Schadevoertuigen wordt ingesteld die tot taak heeft voorstellen te doen met betrekking tot het ontwikkelen en verbeteren van fraudebestendige procedures bij de afwikkeling van schadevoertuigen.

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2004]

Er is een Projectgroep Schadevoertuigen (PSV), hierna te noemen: de projectgroep.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2004]

 • 1 De projectgroep heeft tot taak voorstellen te doen die kunnen leiden tot een effectieve bestrijding van malafide praktijken in de autohandel. Daarbij zal het accent liggen op het ontwikkelen en verbeteren van fraudebestendige procedures bij de afwikkeling van schadevoertuigen.

 • 2 De voorstellen hebben in ieder geval betrekking op de procedures met betrekking tot:

  • a. samengestelde voertuigen;

  • b. voertuigen zonder documenten;

  • c. uitwisseling gegevens tussen RDW en politie.

 • 3 De voorstellen hebben waar mogelijk betrekking op oplossingen in de sfeer van de publiek-private samenwerking. Indien de oplossing daar niet kan worden gevonden, komen voorstellen tot aanpassing van de regelgeving aan de orde.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2004]

 • 1 Als voorzitter van de projectgroep wordt benoemd de heer mr R. Kuiper, senior beleidsmedewerker van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Personenvervoer, Directie Verkeersveiligheid en Voertuig.

 • 2 Als secretaris van de projectgroep wordt benoemd mevrouw mr J.C. ten Brug, beleidsmedewerker van de Dienst Wegverkeer.

 • 3 Als leden van de projectgroep worden door de voorzitter vertegenwoordigers aangezocht en benoemd uit de volgende organisaties:

  • a. het Ministerie van Verkeer en Waterstaat;

  • b. het Ministerie van Binnenlandse Zaken;

  • c. het Ministerie van Financiën;

  • d. het Ministerie van Justitie;

  • e. de Dienst Wegverkeer;

  • f. het Openbaar Ministerie;

  • g. de Bovag;

  • h. het Nederlands Politie Instituut;

  • i. het Politie Verkeersinstituut;

  • j. de RAI;

  • k. de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit;

  • l. het Verbond van Verzekeraars.

 • 4 Een vertegenwoordiger van de ANWB zal ad hoc aan de vergaderingen van de projectgroep deelnemen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2004]

 • 1 De projectgroep vergadert ten minste één keer per maand.

 • 2 De voorzitter kan, indien nodig, extra vergaderingen uitschrijven.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2004]

 • 1 De voorzitter kan een fasering aanbrengen in de uitwerking van de tot de taakomschrijving behorende onderwerpen.

 • 2 Daartoe kunnen sub-groepen worden ingesteld.

 • 3 Zodra een door een sub-groep behandeld onderwerp nog vóór de in het eerste lid van artikel 8 genoemde datum is afgerond en voor invoering in aanmerking komt , zal een tussenrapport worden uitgebracht ten einde implementatie mogelijk te maken. Artikel 8, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6

[Vervallen per 01-05-2004]

 • 1 De voorzitter en de secretaris stellen gezamenlijk een werkprogramma op.

 • 2 Dit werkprogramma wordt in de projectgroep besproken en vóór 1 mei 1998 vastgesteld.

 • 3 Het werkprogramma bevat in ieder geval:

  • a. de te bespreken onderwerpen;

  • b. de voorgenomen activiteiten, en

  • c. voor zover mogelijk, een toedeling van onderwerpen aan sub-groepen en een fasering in onderwerpen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-05-2004]

 • 1 De secretaris draagt zorg voor de schriftelijke rapportage over de voortgang van de activiteiten en de bereikte resultaten.

 • 2 De eerste rapportage zal uiterlijk op 1 mei 1998 worden uitgebracht en daarna driemaandelijks plaatsvinden. Indien nodig zal tussentijds worden gerapporteerd.

 • 3 De rapportages worden uitgebracht aan:

  • a. de Minister van Verkeer en Waterstaat;

  • b. de voorzitter van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit.

 • 4 De rapportages zullen in afschrift worden gezonden aan de in de projectgroep vertegenwoordigde organisaties.

Artikel 8

[Vervallen per 01-05-2004]

 • 1 De projectgroep brengt uiterlijk 31 december 1999 haar eindrapport uit waarin haar beleidsvoorstellen zijn opgenomen.

 • 2 Voor zover die voorstellen aanpassing van regelgeving bevatten, worden zij gedaan in de vorm van concept-ontwerpen voor regelgeving.

Artikel 9

[Vervallen per 01-05-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina