Besluit Normeringsstelsel FUWASYS 1997

[Regeling vervallen per 29-04-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2000.]
Geldend van 29-05-1998 t/m 31-12-1999

Besluit normeringsstelsel FUWASYS 1997

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 5, derde lid, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 29-04-2004]

Ten behoeve van de toepassing van artikel 5, derde lid, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, wordt het normeringsstelsel vastgesteld, dat is vermeld in de bijlage van dit besluit.

Artikel 3

[Vervallen per 29-04-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de datum van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 29-04-2004]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Normeringsstelsel FUWASYS 1997.

Den Haag, 16 april 1998

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,
Voor deze,
De

Directeur-Generaal Management en Personeelsbeleid

,

A.H.C. Annink

Bijlage Normeringsstelsel FUWASYS

[Vervallen per 29-04-2004]

A. Kenmerken

[Vervallen per 29-04-2004]

 • 1. Aard van de werkzaamheden

 • 2. Doel van de werkzaamheden

 • 3. Effect van de werkzaamheden

 • 4. Aanpak van de werkzaamheden

 • 5. Dynamiek van de werkzaamheden

 • 6. Keuzevrijheid

 • 7. Complexiteit van de beslissingen

 • 8. Effect van de beslissingen

 • 9. Kader

 • 10. Wijze van controle

 • 11. Kennis

 • 12. Vaardigheid

 • 13. Aard van de contacten

 • 14. Doel van de contacten

B. Reeksen

[Vervallen per 29-04-2004]

 • 0001. Verzamelreeks niet-sectorgebonden functietypen

 • 0002. Wetenschappelijk Onderzoek

 • 0003. Ondersteuning Wetenschappelijk Onderzoek

 • 0004. Beleid

 • 0005. Beleidsondersteuning

 • 0006. Technisch Ontwerp, Ontwikkeling en Advies

 • 0007. Inspectiewerkzaamheden

 • I050. Journalistiek, Publiciteit en Voorlichting

 • I100. Audiovisueel

 • I150. Personeelswerkzaamheden

 • I30A. FEZ (begrotingsproces en administratieve organisatie)

 • I30B. FEZ (financieel-administratieve werkzaamheden)

 • I350. Informatica

 • I400. Accountantswerkzaamheden

 • I450. Bibliotheek en Documentatie

 • I50A. Algemene Secretarie-aangelegenheden (postbehandeling)

 • I50B. Algemene Secretarie-aangelegenheden (dynamische archieven)

 • I50C. Algemene Secretarie-aangelegenheden (semi-statische archieven)

 • I550. (Administratief) goederenbeheer en artikelmanagement

 • I600. Magazijnwerkzaamheden

 • I602. Verwerving roerende goederen en diensten

 • I750. Managementondersteuning

 • J100. Juridische en Juridisch Ondersteunende werkzaamheden

 • M100. Milieu

 • T050. Productiebesturing

 • T10A. Werktuigbouw; Deelreeks Onderhoud

 • T10B. Werktuigbouw; Deelreeks Vervaardiging

 • T150. Installatietechniek en Elektronica.

 • T350. Bouw

 • T400. Laboratoriumwerkzaamheden

 • T650. Landmeetkundig, Kartografisch en Fotogrammetrisch (teken)werk

 • T700. Landmeetkundig Veldwerk

 • T850. Oppervlaktebehandeling

 • V250. Ruimtelijke Ordening

C. Normfuncties

[Vervallen per 29-04-2004]

 • 933006. Stafmedewerker kwaliteitszorg

 • 933007. Hoofd laboratorium

 • 933009. Milieudeskundige

 • 933010. Sectiehoofd emissiecontrole

 • 933011. Senior adviseur

 • 933012. Hoofd emissiecontrole

 • 933016. Redacteur

 • 933019. Publieksvoorlichter

 • 933020. Persvoorlichter

 • 933021. Senior persvoorlichter

 • 933202. Medewerker productie

 • 933205. Administratief medewerker rechtspositie

 • 933207. Medewerker vacaturemeldingen

 • 933212. Adviseur personeel

 • 933214. Bedrijfsmaatschappelijk werker

 • 933216. Adviseur personeel en organisatie

 • 933218. Formatiemedewerker

 • 933221. Medewerker rechtspositie

 • 933223. Hoofd personeel

 • 933225. Hoofd formatiebeleid, budgettering en personeelsplanning

 • 933227. Medewerker gratie

 • 933230. Juridisch medewerker

 • 933232. Jurist delinquentenzorg

 • 933233. Jurist milieu-aangelegenheden

 • 933234. Wetgevingsjurist

 • 933236. Coördinator wetgevingsaangelegenheden

 • 933237. Coördinerend jurist

 • 933238. Senior wetgevingsjurist

 • 933239. Hoofd juridische zaken

 • 933301. Onderhoudsmonteur

 • 933316. Projectleider voorbereiding en uitvoering

 • 933317. Projectleider ontwerp

 • 933322. Projectcoördinator ontwerp

 • 933325. Medewerker semi-statisch archief

 • 933334. Medewerker inventarisatie en acquisitie

 • 933335. Hoofd archief

 • 933402. Wetenschappelijk onderzoeker

 • 933403. Wetenschappelijk onderzoeker

 • 933404. Wetenschappelijk onderzoeker

 • 933405. Hoofd onderzoek

 • 933406. Wetenschappelijk onderzoeker

 • 933407. Hoofd onderzoek

 • 933408. Onderzoekscoördinator

 • 933409. Hoofd onderzoek

 • 933411. Hoofd onderzoeksstrategie

 • 933415. Onderzoeksmedewerker

 • 933419. Beleidsmedewerker volkshuisvesting

 • 933421. Senior beleidsmedewerker werk- en rusttijden

 • 933422. Senior beleidsmedewerker

 • 933423. Senior beleidsmedewerker afvalstoffen

 • 933424. Coördinerend beleidsmedewerker Rijn

 • 933425. Coördinator ouderenbeleid

 • 933427. Coördinerend beleidsmedewerker financiën

 • 933429. Hoofd internationale betrekkingen

 • 933431. Beleidsondersteunend medewerker welzijn

 • 933433. Beleidsondersteunend medewerker regelgeving

 • 933436. Beleidsondersteunend medewerker vlootbeleid

 • 933501. Tekenaar/illustrator

 • 933502. Fotograaf

 • 933506. Verificateur

 • 933510. Hoofd financiële administratie

 • 933512. Medewerker begrotingsvoorbereiding en -uitvoering

 • 933513. Hoofd financiële zaken

 • 933515. Medewerker interne controle

 • 933516. Medewerker administratieve organisatie

 • 933517. Financieel ondersteunend medewerker

 • 933518. Medewerker begroting

 • 933519. Stafmedewerker financieel-economische zaken

 • 933520. Hoofd financieel-economische zaken/controller

 • 933521. Hoofd financiële administratie

 • 933522. Projectleider integratie financiële systemen

 • 933523. Senior medewerker begrotingsuitvoering

 • 933524. Senior medewerker begrotingsvoorbereiding

 • 933525. Senior beleidsmedewerker administratieve organisatie

 • 933526. Senior medewerker beleidsontwikkeling

 • 933533. Medewerker managementondersteuning/secretaresse

 • 933539. Directiesecretaris

 • 933540. Directiesecretaris

 • 933607. Projectcoördinator

 • 933609. Hoofd fysische sectie

 • 933618. Inspecteur wetscontrole

 • 933624. Hoofd buitendienst regionale inspectie gezondheidsbescherming

 • 933625. Toezichthouder onderhoud vrachtvliegtuigen

 • 933626. Inspecteur financiën lagere overheden

 • 933628. Senior inspecteur

 • 933638. Thesaurusbeheerder

 • 933639. Rapporteur

 • 933640. Hoofd documentatie

 • 933641. Hoofd bibliotheek en documentatie

 • 933643. Regionaal veterinair controleur

 • 933644. Inspecteur gaswinning

 • 933701. Adviseur organisatie en informatie

 • 933702. Senior adviseur organisatie en informatie

 • 933704. Medewerker bestandsbeheer

 • 933710. Informatie-analist

 • 933712. Systeemanalist

 • 933713. Statistisch applicatie-ontwikkelaar

 • 933715. Hoofd automatisering

 • 933717. Senior adviseur automatisering

 • 933719. Hoofd informatievoorziening en automatisering

 • 933720. Controleur

 • 933721. Controleleider

 • 933722. Controleleider

 • 933724. Accountant

 • 933729. Verwerver

 • 933731. Medewerker facilitaire dienst

 • 933732. Hoofd facilitaire dienst

 • 933734. EDP-auditor

 • 933735. Medewerker bedrijfsanalyse

 • 934001. Hoofd bestuurlijke en juridische zaken

 • 934002. Hoofd technische zaken

 • 934003. Hoofd beleidscoördinatie internationale zaken

 • 934301. Directeur collectief personenvervoer/plv. DG

 • 934302. Hoofdinspecteur milieuhygiëne

 • 934303. Plv. secretaris-generaal VWS

 • 934306. Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat

 • 934308. Directeur centrale directie financieel-economische zaken

 • 934310. Inspecteur ruimtelijke ordening West

 • 934317. Hoofddirecteur KNMI

 • 934320. Regionaal inspecteur gezondheidsbescherming

 • 934321. Directeur dienst recherchezaken

 • 952501. Hoofd bureau DG

 • 952502. Directeur onderzoek

 • 952503. Directeur financiën, strategie en control

 • 952504. Directeur Centrum voor Plantenveredelings- en Reproductie-onderzoek

 • 952506. Directeur Facilitaire Dienst

 • 952507. Regionaal directeur Inspectiedienst SZW

 • 952508. Regionaal directeur Rijksgebouwendienst

 • 952509. Directeur personeelszaken

 • 952510. Algemeen directeur Inspectiedienst SZW

 • 952511. Directeur Economische Voorlichtingsdienst

 • 952512. Directeur ruimtelijk onderzoek en planvorming

 • 952514. Eerste milieuhygiënisch medewerker

 • 952515. Tweede milieuhygiënisch medewerker

 • 962601. Eerste medewerker managementondersteuning/ directiesecretaresse

 • 962602. Coördinator bureau managementondersteuning

 • 962603. Medewerker telefooncentrale

 • 962605. Opzichter onderhoud elektromechanisch

 • 962606. Hoofd visuele vormgeving

 • 962607. Beleidsmedewerker verkeerszaken

 • 963501. Administratief medewerker

 • 963503. Magazijnmedewerker

 • 963504. Typist

 • 963507. Medewerker tekstverwerking

 • 963508. Administratief medewerker informatie

 • 963509. Elektromonteur

 • 963510. Magazijnbeheerder

 • 963511. Medewerker administratieve ondersteuning

 • 963512. Registrator

 • 963513. Eerste elektromonteur

 • 963514. Eerste medewerker postkamer

 • 963515. Informatiemedewerker

 • 963516. Medewerker beheer audiovisuele middelen

 • 963517. Medewerker bibliotheek en documentatie

 • 963518. Medewerker procesbewaking verwerving

 • 963519. Onderhoudstechnicus

 • 963523. Elektrotechnicus

 • 963524. Medewerker boekhouding

 • 963526. Medewerker fotografie en video

 • 963528. Ontwikkeltechnicus

 • 963529. Systeembeheerder personeelsinformatiesysteem

 • 963530. Analist

 • 963531. Behandelingsambtenaar WVO

 • 963532. Controleur meetapparatuur

 • 963533. Documentalist

 • 963534. Eerste ontwikkeltechnicus elektronica

 • 963535. Eerste ontwikkeltechnicus werktuigbouw

 • 963536. Hoofd secretariaat

 • 963537. Inkoper

 • 963538. Inventariseerder

 • 963539. Medewerker informatiecentrum

 • 963540. Medewerker inspectie landbouwonderwijs

 • 963541. Medewerker managementondersteuning

 • 963542. Medewerker voorlichting

 • 963543. Medewerker vorming en opleiding

 • 963544. Medewerker rechtspositie en administratie

 • 963545. Sectiechef dynamisch archief

 • 963546. Keurmeester

 • 963547. Netwerkbeheerder

 • 963548. Onderzoeksmedewerker

 • 963549. Ontwerpleider

 • 963550. Systeembeheerder

 • 963551. Beleidsondersteunend medewerker onderwijs

 • 963552. Inspecteur im- en export

 • 963553. Medewerker administratieve organisatie en interne controle

 • 963554. Medewerker persvoorlichting

 • 963555. Research-analist

 • 963556. Hoofd voorlichting

 • 963557. Hoofdprojectleider

 • 963558. Adviseur apparatuur en systeemprogrammatuur

 • 963559. Adviseur management development

 • 963560. Beleidsmedewerker vorming en opleiding

 • 963561. Formatie-adviseur

 • 963562. Hoofd personeelszaken

 • 963563. Jurist arbeidsvoorwaarden

 • 963564. Coördinator monetair beleid

 • 963565. Wetenschappelijk hoofdonderzoeker

 • 963566. Hoofd arbeidsmarktbeleid en personeelsontwikkeling

 • 963567. Directeur lucht en energie/DG Milieubeheer

 • 963568. Directeur studiefinancieringsbeleid

 • 963569. Directeur voorlichting

 • 973001. Bibliotheek-/magazijnbediende

 • 973002. Assistent-laboratoriummedewerker

 • 973003. Medewerker financieel-administratieve ondersteuning

 • 973004. Medewerker postbehandeling

 • 973005. Medewerker documentaire informatieverzorging

 • 973007. Analist

 • 973008. Archiefbeheerder

 • 973009. Laboratoriummedewerker

 • 973010. Medewerker formatiebeheer

 • 973011. Medewerker managementondersteuning/directiesecretaresse

 • 973012. Medewerker personeels- en salarisadministratie

 • 973013. Medewerker applicatie-ontwikkeling en -beheer

 • 973015. Assistent-projectleider

 • 973016. Bibliothecaris

 • 973017. Stafmedewerker gegevensbeheer

 • 973018. Hoofd financiële administratie

 • 973019. Hoofd financiële rechtspositie

 • 973020. Projectmanager

 • 973402. Algemeen assistent

 • 973403. Assistent algemene secretarie

 • 973404. Assistent huishoudelijke dienst

 • 973405. Assistent technische dienst

 • 973406. Assistent/bode

 • 973501. Medewerker archieven

 • 973508. Chauffeur departementstop

 • 973601. Projectleider

 • 973602. Projectleider

 • 973603. Projectleider

 • 973604. Projectleider

 • 973605. Plv. directeur/projectleider

 • 973606. Hoofd infrastructuur

Terug naar begin van de pagina