Mandaatverlening aan Senter ter uitvoering van de Regeling gecombineerd goederenvervoer 1998

[Regeling vervallen per 08-06-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.]
Geldend van 03-05-1998 t/m 31-12-2009

Mandaatverlening aan Senter ter uitvoering van de Regeling gecombineerd goederenvervoer 1998

De Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op de instemming van de algemeen directeur van Senter;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 08-06-2010]

  • 1 Aan de algemeen directeur van Senter wordt mandaat verleend om besluiten te nemen ter uitvoering van de Ministeriële regeling met betrekking tot de stimulering van gecombineerd goederenvervoer 1998, Stcr. 1998, nr. 72 van 16 april 1998.

  • 2 De algemeen directeur neemt geen beslissing op een bezwaarschrift indien het besluit waartegen het bezwaar zich richt door hem krachtens mandaat is genomen.

Artikel 2

[Vervallen per 08-06-2010]

  • 1 De algemeen directeur wordt toegestaan van het aan hem verleende mandaat ondermandaat te verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.

  • 2 Geen ondermandaat tot het beslissen op een bezwaarschrift wordt verleend aan degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt krachtens ondermandaat heeft genomen.

Artikel 3

[Vervallen per 08-06-2010]

De directeur Vervoersectoren kan de gemandateerde per geval of in het algemeen instructies geven ter zake van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid. De gemandateerde oefent zijn bevoegheden uit met inachtneming van deze instructies.

Artikel 4

[Vervallen per 08-06-2010]

In elk op grond van deze mandaatverlening genomen besluit wordt tot uitdrukking gebracht dat dit namens de Minister van Verkeer en Waterstaat is genomen.

Artikel 5

[Vervallen per 08-06-2010]

  • 1 In elk besluit in eerste aanleg wordt vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend gemaakt is, bezwaar kunnen maken door indiening van een bezwaarschrift bij de Minister van Verkeer en Waterstaat, per adres Senter.

  • 2 In elke beslissing op bezwaar wordt vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop de beslissing op bezwaar bekend gemaakt is, beroep kunnen instellen door indiening van een beroepschrift bij de sector Bestuursrecht van de rechtsbank die op grond van artikel 8 : 7, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht terzake bevoegd is.

Artikel 6

[Vervallen per 08-06-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het is geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina