Mandaatsbesluit voor uitvoering zogenaamde visie-regeling door Nuffic

[Regeling vervallen per 29-01-2005.]
Geldend van 26-04-1998 t/m 28-01-2005

Mandaatsbesluit voor uitvoering zogenaamde visie-regeling door Nuffic

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op de instemming van de algemeen directeur van de Nederlandse Organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 29-01-2005]

  • 1 Aan de algemeen directeur Nuffic wordt mandaat verleend om besluiten te nemen ter uitvoering van de Regeling stimulering internationale mobiliteit volledige hoger onderwijsopleidingen (Uitleg OCenW Regelingen, nr. 6 van 25 februari 1998).

  • 2 De algemeen directeur Nuffic neemt geen beslissing op een bezwaarschrift.

Artikel 2

[Vervallen per 29-01-2005]

De algemeen directeur Nuffic wordt toegestaan van het aan hem verleende mandaat ondermandaat te verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 3

[Vervallen per 29-01-2005]

De directeur Studiefinancieringsbeleid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen kan de gemandateerde per geval of in het algemeen instructies geven ter zake van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid. De gemandateerde oefent zijn bevoegdheden uit met inachtneming van deze instructies.

Artikel 4

[Vervallen per 29-01-2005]

In elk op grond van deze mandaatverlening genomen besluit wordt tot uitdrukking gebracht dat dit namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is genomen.

Artikel 5

[Vervallen per 29-01-2005]

In elk besluit in eerste aanleg wordt vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend gemaakt is, bezwaar kunnen maken door indiening van een bezwaarschrift bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Het bezwaarschrift wordt ingediend bij Cfi/FJZ, ter attentie van het secretariaat van de Commissie voor de bezwaarschriften, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer.

Artikel 6

[Vervallen per 29-01-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het is geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

J.M.M. Ritzen

Terug naar begin van de pagina