Wijzigingswet Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen (vergroten van de effectiviteit van de wet)

[Regeling vervallen per 10-05-2006.]
Geldend van 29-04-1998 t/m 09-05-2006

Wet van 9 april 1998 tot wijziging van de Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen in verband met het vergroten van de effectiviteit van de wet (Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen aan te passen teneinde de effectiviteit van de wet te bevorderen door stroomlijning van bestaande procedures en een beperking van de administratieve belasting van werkgevers;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

[Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen.]

ARTIKEL III

[Vervallen per 10-05-2006]

[Red: Wijzigt de Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen.]

ARTIKEL IV

[Vervallen per 10-05-2006]

Onze Minister zendt twee jaar na inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

ARTIKEL V

[Vervallen per 10-05-2006]

De tekst van de Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden wordt in het Staatsblad geplaatst.

ARTIKEL VI

[Vervallen per 10-05-2006]

  • 1 Het Besluit ter uitvoering van de Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen wordt ingetrokken.

  • 3 De ministeriële regeling van 10 juni 1994, Stcrt. 110, tot instelling van de stuurgroep allochtonen wordt ingetrokken.

ARTIKEL VII

[Vervallen per 10-05-2006]

  • 1 Deze wet treedt, met uitzondering van artikel I, onderdeel J, onder 1, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1998.

  • 2 Artikel I, onderdeel J, onder 1, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1997.

  • 3 In het kalenderjaar 1998 wordt in artikel 6, eerste lid, van de Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden voor «uiterlijk op 1 juni» gelezen: uiterlijk op 1 september.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 9 april 1998

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. P. W. Melkert

Uitgegeven achtentwintigste april 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina