Regeling aanwijzing bewijzen van voldoende didactische bekwaamheid in de bve-sector

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 02-08-2003 t/m 31-07-2008

Regeling aanwijzing bewijzen van voldoende didactische bekwaamheid in de bve-sector

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,Handelend in overeenstemming met de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,

Gelet op de artikelen 4.2.1, eerste lid, onderdeel b, onder 2, 12.3.8, tweede lid en 12.3.9, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 3. Aanwijzing bewijzen van voldoende didactische bekwaamheid

[Vervallen per 01-08-2008]

Als bewijs van voldoende didactische bekwaamheid, bedoeld in artikel 4.2.1, eerste lid, onderdeel b, onder 2, van de wet, om als docent aan een instelling te worden benoemd, worden aangewezen:

  • a. het voor 1 augustus 2003 uitgereikte getuigschrift van de door de Hogeschool van Amsterdam en Fontys Hogescholen verzorgde didactische cursus voor docenten in de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie;

  • b. het getuigschrift van de door de Stichting tot ontwikkeling van agrarische onderwijskunde en scholing verzorgde didactische opleiding voor docenten in het agrarisch beroepsonderwijs;

  • c. het vóór 1 augustus 1997 door de Pedagogisch Technische Hogeschool Nederland afgegeven Pedagogisch Didactisch Diploma van de speciale éénjarige deeltijdopleiding;

  • d. het vóór 1 augustus 1994 door de Landelijke Organisaties voor vormingswerk afgegeven Bewijs van Geschiktheid vormingswerk, en

  • e. het vóór 1 augustus 1995 afgegeven getuigschrift van de cursus post-hoger beroepsonderwijs voor het beroep van educatief werker in de basiseducatie;

  • f. het getuigschrift van een opleidingstraject voor personeel in onderwijsfuncties voor de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie dat wordt aangeboden door een hogeschool als bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, die een bekostigde lerarenopleiding verzorgt.

Artikel 4. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1996 .

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing bewijzen van voldoende didactische bekwaamheid in de bve-sector

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Terug naar begin van de pagina