Regeling erkenning gelijkwaardige vaarbekwaamheidsbewijzen Reglement Rijnpatenten 1998

[Regeling vervallen per 01-04-2008.]
Geldend van 25-04-1998 t/m 31-03-2008

Regeling, houdende erkenning van gelijkwaardige bewijzen van vaarbekwaamheid als de patenten, bedoeld in de artikelen 2.02, 2.03 en 2.05 van het Reglement Rijnpatenten 1998

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 1.03, derde lid, onder b, van het Reglement Rijnpatenten 1998;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2008]

In plaats van een patent als bedoeld in de artikelen 2.02, 2.03 en 2.05 van het Reglement Rijnpatenten 1998, kan voor de vaart op de Rijn benedenstrooms van het Spijksche Veer worden volstaan met:

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1998.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling erkenning gelijkwaardige vaarbekwaamheidsbewijzen Reglement Rijnpatenten 1998.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina