Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen

[Regeling vervallen per 23-10-2003.]
Geldend van 05-03-2003 t/m 22-10-2003

Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikel 2 en 7 van de Kaderwet LNV-subsidies;

Gelet op de goedkeuring van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 januari 1998, nr. SG(98)D/030431;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-10-2003]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de minister:

de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. verzekeraar:
c. LASER:

Dienst Landelijke service bij regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

d. risicofactor:

de statistische berekende kans dat de garantie door de verzekeraar wordt ingeroepen gebaseerd op ervaringen met het inroepen van garanties van onder soortgelijke omstandigheden toegekende garanties;

e. minimumverzekeringspremie:

minimumbedrag dat verzekeringnemers ter zake van een verzekeringsperiode van één jaar aan de verzekeraar in totaal aan premies verschuldigd zijn.

Artikel 2

[Vervallen per 23-10-2003]

 • 1 De minister kan met inachtneming van de volgende bepalingen aan verzekeraars subsidies verlenen ter bevordering van het tot stand brengen van verzekeringsmogelijkheden voor nog niet eerder verzekerbare of niet onder standaardpolissen verzekerbare risico’s in de agrarische sector.

 • 2 De minister kan voorts, in overeenstemming met de minister van Financiën, aan verzekeraars subsidies in de vorm van garanties verlenen in verband met door een verzekeraar af te sluiten verzekeringen in de agrarische sector.

 • 3 Bij een besluit als bedoeld in artikel 6, eerste lid, bepaalt de minister dat garanties als bedoeld in tweede lid slechts inroepbaar worden, nadat de financiële verplichtingen van de verzekeraar een, bij dat besluit te bepalen, omvang hebben bereikt.

Artikel 3

[Vervallen per 23-10-2003]

 • 1 De minister stelt jaarlijks een subsidieplafond vast voor de verlening van subsidies ingevolge deze regeling.

 • 2 De minister kan besluiten dat, indien het subsidieplafond is of zal worden overschreden, geen aanvragen tot subsidieverlening meer kunnen worden ingediend.

 • 3 Besluiten als bedoeld in het eerste en tweede lid worden in de Staatscourant bekendgemaakt.

Artikel 4

[Vervallen per 23-10-2003]

 • 1 Subsidies als bedoeld in artikel 2, eerste lid, kunnen slechts worden verleend aan verzekeraars ter zake van de introductie van overeenkomsten van schadeverzekering waarbij één of meer risico's, behorend tot de categorie, genoemd in het tweede lid, worden gedekt.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde categorie van risico's is:

  in Nederland optredende productieverliezen ten gevolge van ongunstige weersomstandigheden die ten minste 30% moeten bedragen ten opzichte van de gemiddelde opbrengst in de betrokken productierichting op het bedrijf van de verzekerde in de drie jaren voorafgaande in het jaar waarin deze productieverliezen zich voordoen, met dien verstande

  • -

   dat in voorkomend geval een voorafgaand jaar waarin reeds een zodanig productieverlies is geleden bij de berekening van de gemiddelde opbrengst in de betrokken productierichting buiten beschouwing wordt gelaten en

  • -

   dat indien ten gevolge van ongunstige weersomstandigheden productieverliezen zich over meerdere jaren zullen doen gevoelen, deze verliezen in het eerste jaar ten minste 10% moeten bedragen en het percentage van het productieverlies in het eerste jaar, vermenigvuldigd met het aantal jaren waarin productieverlies zal worden geleden, tenminste uitkomt op 30%;

  voor zover deze risico's op 1 januari 2003 in Nederland niet verzekerbaar of niet onder standaardpolissen verzekerbaar waren.

 • 3 Subsidies als bedoeld in artikel 2, tweede lid, kunnen slechts worden verleend aan verzekeraars ter zake van de introductie van overeenkomsten van schadeverzekering waarbij één of meer risico's, behorend tot de categorie, bedoeld in het vierde lid, worden gedekt.

 • 4 De in het derde lid bedoelde categorie van risico's is:

  in Nederland optredende productieverliezen ten gevolge van ongunstige weersomstandigheden die tenminste 25% moeten bedragen ten opzichte van de gemiddelde opbrengst in de betrokken productierichting op het bedrijf van de verzekerde in de drie jaren voorafgaande in het jaar waarin deze productieverliezen zich voordoen, met dien verstande

  • -

   dat in voorkomend geval een voorafgaand jaar waarin reeds een zodanig productieverlies is geleden bij de berekening van de gemiddelde opbrengst in de betrokken productierichting buiten beschouwing wordt gelaten en

  • -

   dat indien ten gevolge van ongunstige weersomstandigheden productieverliezen zich over meerdere jaren zullen doen gevoelen, deze verliezen in het eerste jaar ten minste 10% moeten bedragen en het percentage van het productieverlies in het eerste jaar, vermenigvuldigd met het aantal jaren waarin productieverlies zal worden geleden, tenminste uitkomt op 25%;

  voor zover deze risico's op 1 januari 2003 in Nederland niet verzekerbaar of niet onder standaardpolissen verzekerbaar waren.

 • 5 Geen subsidie wordt verleend voor de introductie van overeenkomsten van schadeverzekering als bedoeld in het eerste en derde lid, voor zover deze overeenkomsten betrekking hebben op dezelfde risico's als overeenkomsten van schadeverzekering ter zake waarvan reeds een subsidie uit hoofde van deze regeling is verleend of reeds voor hetzelfde of een vergelijkbaar risico vanwege de staat, een ander overheidsorgaan of de Europese Gemeenschap een subsidie is verleend.

Artikel 5

[Vervallen per 23-10-2003]

 • 1 De subsidie, bedoeld in artikel 2, eerste lid, bedraagt maximaal 80% van het bedrag dat de verzekeringsnemers ter zake van een verzekeringsperiode van één jaar aan de subsidieontvanger in totaal aan premies verschuldigd zijn, voor zover:

  • a. het betreft aangegane verzekeringsovereenkomsten als bedoeld in artikel 4, eerste en tweede lid.

  • b. de verzekeringsovereenkomsten zijn aangegaan in en voor de periode van 12 maanden gerekend vanaf de datum van de eerste aanbieding van de verzekering door de subsidieontvanger, en

  • c. deze premies betrekking hebben op risico's ter zake waarvan de subsidie is verleend.

 • 2 De subsidie als bedoeld in artikel 2, tweede lid, bedraagt na omrekening van de garantie tot een subsidie-equivalent, maximaal 50% van het bedrag dat verzekeringsnemers ter zake van een verzekeringsperiode van één jaar aan de subsidieontvanger in totaal aan premies verschuldigd zijn, voor zover:

  • a. het betreft aangegane verzekeringsovereenkomsten als bedoeld in artikel 4, derde en vierde lid,

  • b. de verzekeringsovereenkomsten zijn aangegaan in de looptijd van de garantie en voor een periode van ten minste 12 maanden, en

  • c. deze premies betrekking hebben op risico's ter zake waarvan de subsidie is verleend.

 • 3 Het subsidie-equivalent, bedoeld in het tweede lid, wordt berekend volgens de formule: gegarandeerd bedrag vermenigvuldigd met de risicofactor, min de betaalde minimumverzekeringspremie.

 • 4 De subsidie bedraagt maximaal € 680.670,32 voor subsidies als bedoeld in artikel 2, eerste lid.

Artikel 6

[Vervallen per 23-10-2003]

 • 1 De minister kan per kalenderjaar één of meer perioden vaststellen waarin aanvragen tot subsidieverlening kunnen worden ingediend.

 • 2 De minister maakt de in het eerste lid bedoelde perioden bekend in de Staatscourant.

Artikel 6a

[Vervallen per 23-10-2003]

Bij een besluit als bedoeld in artikel 6, eerste lid, kan de minister bepalen dat subsidie slechts wordt verleend ten behoeve van:

 • a. bij dat besluit bepaalde risico's, behorend tot één der categorieën, genoemd in artikel 4, tweede of vierde lid;

 • b. bij dat besluit bepaalde maximale risicofactor als bedoeld in artikel 1, onderdeel d;

 • c. bij dat besluit bepaalde minimale verzekerde waarde;

 • d. bij dat besluit bepaalde minimumverzekeringspremie als bedoeld in artikel 1, onderdeel e.

Artikel 7

[Vervallen per 23-10-2003]

 • 1 De aanvraag voor de verlening van een subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt ingediend bij LASER, op een daartoe vastgesteld formulier.

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van:

  • a. stukken waaruit genoegzaam blijkt dat de aanvrager een verzekeraar is als bedoeld in artikel 1, onderdeel b;

  • b. de polisvoorwaarden en de tariefstelling;

  • c. een raming van het aantal ondernemers dat een verzekeringsovereenkomst, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, zal aangaan, alsmede van het totaalbedrag op jaarbasis aan door de ondernemers terzake verschuldigde premies, gebaseerd op de polisvoorwaarden en de tariefstelling.

 • 3 Indien de verzekeraar nog niet werkzaam was in de branches 8 of 9 als bedoeld in artikel 15 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 voordat deze overeenkomsten tot schadeverzekering ter zake waarvan subsidie is aangevraagd ging aanbieden, gaat de aanvraag tot subsidieverlening bovendien vergezeld van een verklaring van de verzekeraar dat de in het tweede lid, onderdeel c, bedoelde raming verenigbaar is met hetgeen omtrent het te verwachten aantal verzekerden en de premie-inkomsten is gesteld

 • 4 De aanvraag voor de verlening van een subsidie als bedoeld in artikel 2, tweede lid, wordt ingediend bij LASER, op een daartoe vastgesteld formulier.

 • 5 De aanvraag, bedoeld in het vorige lid, gaat vergezeld van:

  • a. stukken waaruit genoegzaam blijkt dat de aanvrager een verzekeraar is als bedoeld in artikel 1, onderdeel b;

  • b. de polisvoorwaarden en de tariefstelling;

  • c. een deugdelijk onderbouwde raming van het aantal ondernemer dat een verzekeringsovereenkomst waarvoor subsidie wordt aangevraagd, zal aangaan, alsmede van het totaalbedrag op jaarbasis aan door de ondernemers ter zake verschuldigde premies, gebaseerd op de polisvoorwaarden en de tariefstelling;

  • d. een deugdelijk onderbouwd voorstel voor de berekening van de risicofactor. De garantieovereenkomst, bedoeld in het vierde lid zal namens de Staat gesloten worden door de minister, die hiervoor instemming behoeft van de Minister van Financiën.

 • 6 Alvorens een besluit tot subsidieverlening als bedoeld in artikel 2, tweede lid, wordt genomen, sluit de verzekeraar met de Staat een garantieovereenkomst af.

 • 7 De garantieovereenkomst, bedoeld in het zesde lid, dient de volgende elementen te bevatten:

  • a. een procedure voor het inroepen van de garantie;

  • b. een procedure voor het wijzigen van polissen of dekkingstoezeggingen;

  • c. een procedure volgens welke schadegevallen zullen worden afgewikkeld;

  • d. een procedure voor het nemen incassomaatregelen en het treffen van maatregelen ter beperking van de schade;

  • e. de bepaling dat de verzekeraar voor de garantstelling de Staat een bedrag verschuldigd is dat wordt afgeleid van de totale verzekerde waarde;

  • f. de bepaling dat de verzekeraar van de verzekeringnemers een vergoeding van administratiekosten zal verlangen en de vaststelling van de hoogte daarvan;

  • g. een bepaling inzake de administratie van de uit de garantstelling voortvloeiende verplichtingen;

  • h. een bepaling inzake de afrekening en controle;

  • i. een bepaling inzake de duur van de overeenkomst.

Artikel 8

[Vervallen per 23-10-2003]

 • 1 Gelijktijdig met de vaststelling van een subsidieplafond stelt de minister, bij in de Staatscourant bekend te maken besluit, de wijze van verdeling van het beschikbare bedrag vast op basis van:

  • a. de volgorde van de datum van ontvangst van de aanvragen door LASER, of

  • b. een beoordeling van de mate waarin de desbetreffende subsidieaanvraag bijdraagt aan het bereiken van de doelstellingen van de regeling.

 • 2 Ingeval de verdeling geschiedt overeenkomstig het eerste lid, onderdeel a, en door toewijzing van de aanvragen tot subsidieverlening met dezelfde datum van ontvangst het subsidieplafond zou worden overschreden, geschiedt de rangschikking door middel van een loting verricht door een notaris van de op dezelfde dag ontvangen aanvragen. De loting geschiedt door een door de minister of LASER aan te wijzen notaris.

 • 3 Ingeval de verdeling geschiedt overeenkomstig het eerste lid, onderdeel b, stelt de minister tevens de criteria vast aan de hand waarvan de beoordeling van de aanvraag tot subsidieverlening zal plaatsvinden, alsmede de rangorde van die criteria en de onderlinge wegingsfactoren. Tot de criteria kunnen in ieder geval behoren:

  • a. de doelmatigheid van de subsidie-inzet bij het bevorderen van het tot stand brengen van verzekeringsmogelijkheden voor nog niet eerder verzekerbare of niet onder standaardpolissen verzekerbare risico's in de agrarische sector;

  • b. de omvang van het te verzekeren risico;

  • c. de financiële levensvatbaarheid van de verzekeraar;

  • d. het geraamde aantal ondernemers dat een verzekeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 4, eerste of derde lid, zal afsluiten;

  • e. het marktperspectief voor schadeverzekering van de categorieën van risico's, genoemd in artikel 4, tweede of vierde lid;

  • f. de berekening en samenstelling van de risicofactor.

 • 4 Ingeval de verdeling geschiedt overeenkomstig het eerste lid, onderdeel b, zal, indien noodzakelijk, de nadere rangorde van de aanvragen worden vastgesteld overeenkomstig het eerste lid, onderdeel a.

Artikel 9

[Vervallen per 23-10-2003]

 • 1 De minister kan een adviescommissie instellen die tot taak heeft de haar daartoe voorgelegde aanvragen overeenkomstig het vierde lid te beoordelen en hierover advies uit te brengen aan de minister.

 • 2 De adviescommissie bestaat uit een voorzitter, tevens lid, en ten minste twee doch ten hoogste tien leden. De minister benoemt op basis van hun specifieke kennis en deskundigheid de voorzitter en de leden voor een termijn van drie jaar, behoudens tussentijds ontslag door de minister. Ze zijn te allen tijde opnieuw benoembaar.

 • 3 De adviescommissie stelt met inachtneming van door de minister te stellen regels haar werkwijze vast. Het secretariaat wordt gevoerd door LASER.

 • 4 De adviescommissie beoordeelt of de verzekeringsovereenkomsten, ter zake waarvan subsidieverlening wordt aangevraagd, voldoen aan de in artikel 4 genoemde eisen.

Artikel 10

[Vervallen per 23-10-2003]

De minister geeft een beschikking tot subsidieverlening binnen twee maanden na afloop van de aanvraagperiode waarin de aanvraag is ingediend. Indien deze termijn niet kan worden gehaald, stelt de minister de aanvrager daarvan in kennis en noemt hij daarbij een redelijke termijn waarop de beschikking tegemoet kan worden gezien.

Artikel 11

[Vervallen per 23-10-2003]

De subsidieverlening kan worden geweigerd indien een gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de aanvrager niet op een behoorlijke wijze rekening en verantwoording zal afleggen omtrent de afgesloten of af te sluiten verzekeringsovereenkomsten en de terzake verschuldigde premies, voor zover deze voor de vaststelling van de subsidie van belang zijn.

Artikel 12

[Vervallen per 23-10-2003]

 • 1 De subsidie-ontvanger is verplicht het bedrag van de subsidie, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder de ondernemers, die premie verschuldigd zijn ter zake van een verzekeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 4, eerste lid, waarvoor de subsidie is verleend, te verdelen naar rato van de door elke ondernemer verschuldigde premie over de periode waarop de beschikking tot subsidieverlening betrekking heeft.

 • 2 De minister kan de subsidie-ontvanger ook andere verplichtingen opleggen die strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.

 • 3 Bij een besluit als bedoeld in artikel 6, eerste lid, kan de minister bepalen dat gedurende de looptijd van de garantie op bij dat besluit nader te bepalen tijdstip of tijdstippen, het besluit tot subsidieverlening als bedoeld in artikel 2, tweede lid, en de toepassing daarvan wordt geëvalueerd.

 • 4 Bij de evaluatie, bedoeld in het vorige lid, wordt met name aandacht geschonken aan:

  • a. de solvabiliteit van de verzekeraar;

  • b. de polisvoorwaarden en de tariefstelling;

  • c. de omvang van het te verzekeren risico;

  • d. het marktperspectief voor schadeverzekering;

  • e. het aantal afgesloten verzekeringsovereenkomsten;

  • f. de uitgekeerde schadevergoedingen over de periode waarop de garantieovereenkomst van toepassing is;

  • g. het aantal keren dat de garantie is ingeroepen.

 • 5 Het besluit tot verlening van de subsidie kan worden gewijzigd of ingetrokken indien de resultaten van de evaluatie van dien aard zijn dat de solvabiliteit van de verzekeraar, het marktperspectief voor schadeverzekering of het risico voor de verzekeraar of de Staat zodanig zijn, dat in redelijkheid niet langer sprake is van een levensvatbare verzekering.

Artikel 13

[Vervallen per 23-10-2003]

Als toezichthouders worden door de minister ambtenaren van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aangewezen.

Artikel 14

[Vervallen per 23-10-2003]

 • 1 De aanvraag voor de vaststelling van de subsidie, bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt binnen zes maanden na afloop van het jaar, bedoeld in artikel 5, ingediend bij LASER, op een daartoe vastgesteld formulier.

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van een opgaaf van de door de verzekeringsnemers verschuldigde premies voor de verzekeringsovereenkomsten waarop de subsidie betrekking heeft in het jaar bedoeld in artikel 5. Deze opgaaf gaat vergezeld van een verklaring overeenkomstig het in bijlage I bij deze regeling vastgestelde model van een accountant of een accountant-administratieconsulent als bedoeld in artikel 2:393, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, waaruit blijkt dat is voldaan aan de in deze regeling gestelde voorwaarden en verplichtingen. De accountant of accountant-administratieconsulent controleert met inachtneming van het in bijlage II bij deze regeling opgenomen controleprotocol.

 • 3 De aanvraag voor de vaststelling van de subsidie, bedoeld in artikel 2, tweede lid, wordt, binnen zes maanden na afloop van het laatste jaar waarop de garantieovereenkomst van toepassing is, ingediend bij LASER op een daartoe vastgesteld formulier.

 • 4 De aanvraag gaat vergezeld van:

  • a. een opgaaf van de door de verzekeraar ontvangen premies voor de verzekeringsovereenkomsten waarop de garantieovereenkomst van toepassing is;

  • b. een opgaaf van het aantal afgesloten verzekeringsovereenkomsten gedurende de periode waarop de garantieovereenkomst van toepassing is;

  • c. een verklaring overeenkomstig het in de bijlage bij deze regeling vastgesteld model van een accountant of een accountant-administratieconsulent als bedoeld in artikel 2:393, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, waaruit blijkt dat is voldaan aan de in deze regeling gestelde voorwaarden en verplichtingen. De accountant of accountant-administratieconsulent controleert met inachtneming van het in bijlage III bij deze regeling opgenomen controleprotocol;

  • d. een totaaloverzicht van de op grond van de afgesloten verzekeringsovereenkomsten uitgekeerde schadevergoedingen over de periode waarop de garantieovereenkomst van toepassing is.

Artikel 15

[Vervallen per 23-10-2003]

 • 2 De minister stelt, in overeenstemming met de Minister van Financiën, na ontvangst van de in artikel 14, derde lid, bedoelde bescheiden, de subsidie vast.

Artikel 16

[Vervallen per 23-10-2003]

 • 1 De minister kan de subsidie-ontvanger van een subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, op diens verzoek ten hoogste eenmaal per vier maanden voorschotten verlenen. De subsidie-ontvanger verstrekt bij dit verzoek een overzicht van de liquiditeitsbehoefte.

 • 2 Het totaal van de verleende voorschotten kan nooit meer bedragen dan 80 % van het maximumsubsidiebedrag, bedoeld in artikel 5, vierde lid.

 • 3 De minister verstrekt de subsidieontvanger van een subsidie als bedoeld in artikel 2, tweede lid, een voorschot van 100% van het subsidiebedrag.

Artikel 16a

[Vervallen per 23-10-2003]

 • 1 De subsidie wordt verleend onder voorbehoud van goedkeuring van de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

 • 2 De beslissing tot verlening van de subsidie kan worden gewijzigd of ingetrokken indien dit noodzakelijk is in verband met het verkrijgen van de goedkeuring van de Commissie van de Europese Gemeenschappen voor deze regeling of wegens het uitblijven daarvan.

Artikel 17

[Vervallen per 23-10-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 18

[Vervallen per 23-10-2003]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen.

Den Haag, 3 april 1998

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Bijlage I. Tekst accountantsverklaring, als bedoeld in artikel 14, tweede lid

[Vervallen per 23-10-2003]

Goedkeurende verklaring

Accountantsverklaring

[Vervallen per 23-10-2003]

Wij hebben de bijgevoegde opgaaf van de premie inzake agrarische schadeverzekeringen over de periode van ... tot ... met betrekking tot de subsidieverlening in het kader van de Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen van ... (naam instelling) te ... (zetel) gecontroleerd. De opgaaf van de premie is opgesteld onder verantwoordelijkheid van ... (de leiding van naam instelling). Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de opgaaf van de premie te verstrekken.

Voor het onderhavige project is met brief van LASER, kenmerk ... (nr.) d.d. ... (datum) een subsidie verleend tot een maximum van f ... (bedrag).

Onze controle is verricht overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controle-opdrachten en overeenkomstig de aanwijzingen die de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in het controleprotocol, behorende bij vorenbedoelde ministeriële regeling, heeft gegeven met betrekking tot de controle op de naleving van de subsidiebepalingen. Volgens de richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de financiële verantwoording geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen in de financiële verantwoording. Voorts is aanvullend specifieke aandacht besteed aan de in vorenbedoeld controleprotocol aangegeven aspecten.

Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Wij zijn van oordeel dat de opgaaf van de premie voldoet aan de voor dit doel eraan te stellen eisen.

Tevens delen wij mede dat de subsidiebepalingen van de Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen zijn nageleefd.

Plaats en datum: ...

Handtekening: ...

Naam accountant: ...

Naam accountantskantoor: ...

Adres: ...

Postcode en woonplaats: ...

Telefoon: ...

Bijlage II

[Vervallen per 23-10-2003]

Controleprotocol als bedoeld in artikel 14, tweede lid

[Vervallen per 23-10-2003]

Bij de controle, op basis waarvan de rapportage bedoeld in tweede lid van artikel 14 plaatsvindt, dient aan de naleving van de volgende artikelen op de daarbij aangegeven wijze aandacht te worden besteed.

Artikel

Soort aandacht

Artikel 4

speciale aandacht

Artikel 5

speciale aandacht

Artikel 11

normale aandacht

Artikel 12, eerste lid

speciale aandacht

Artikel 12, tweede lid

speciale aandacht

Artikel 16

speciale aandacht

Toelichting

[Vervallen per 23-10-2003]

Artikel 4

[Vervallen per 23-10-2003]

Vaststellen dat:

 • -

  het premie-inkomen opgenomen in de opgaaf van de premies betrekking heeft op verzekeringsovereenkomsten voor de categorieën van risico’s zoals omschreven in artikel 4, lid twee, letters a, b en c;

 • -

  de verzekerde schade en de optredende productieverliezen in Nederland optreden;

 • -

  de subsidieontvanger niet vóór 1 januari 1997 de bedoelde verzekeringsovereenkomsten reeds aanbood of dat deze categorieën van risico onder gebruikelijke voorwaarden niet verzekerbaar waren.

Artikel 5

[Vervallen per 23-10-2003]

Vaststellen dat het premie-inkomen betrekking heeft op een verzekeringsperiode van één jaar, verschuldigd in het jaar, gerekend vanaf de datum van de eerste aanbieding van de verzekering.

Artikel 12, eerste lid

[Vervallen per 23-10-2003]

Vaststellen dat de subsidieontvanger het bedrag van de subsidie naar rato heeft doorbetaald aan of verrekend met de ondernemers die de premie verschuldigd zijn.

Artikel 12, tweede lid

[Vervallen per 23-10-2003]

Vaststellen dat de subsidieontvanger heeft voldaan aan eventuele andere verplichtingen die de minister heeft opgelegd.

Artikel 16, eerste lid

[Vervallen per 23-10-2003]

Vaststellen dat de in ter verkrijging van voorschotten ingediende overzichten van de liquiditeitsbehoefte opgenomen informatie toereikend is.

Onder normale aandacht wordt verstaan: controle met een diepgang die gebruikelijk is voor het afgeven van een accountantsverklaring bij een verantwoording.

Onder speciale aandacht wordt verstaan: controle waarbij nadrukkelijk wordt bezien of de desbetreffende voorschriften zijn nageleefd. In dit geval moet dus verder worden gegaan dan normaal bij een controle van een verantwoording.

Aan de niet genoemde artikelen behoeft bij de controle geen aandacht te worden besteed, met dien verstande dat, teneinde de controle op de hierboven genoemde artikelen goed te kunnen verrichten, kennisneming van deze overige artikelen noodzakelijk is.

Voorzover de subsidiebepalingen niet zijn nageleefd maakt de accountant hiervan melding in zijn verklaring.

De minister behoudt zich het recht voor om de Accountantsdienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een review te laten uitvoeren op de door de accountant van de aanvrager, aan wie de subsidie ingevolge de Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen is verleend, verrichte werkzaamheden.

Bijlage III. Controleprotocol als bedoeld in artikel 14, derde lid

[Vervallen per 23-10-2003]

Bij de controle, op basis waarvan de rapportage bedoeld in het vierde lid van artikel 14 plaatsvindt, dient aan de naleving van de volgende artikelen op de daarbij aangegeven wijze aandacht te worden besteed.

Artikel Soort aandacht

Artikel 4 speciale aandacht

Artikel 5 speciale aandacht

Artikel 6a speciale aandacht

Artikel 11 normale aandacht

Artikel 12, tweede lid speciale aandacht

Artikel 16, derde lid normale aandacht

Toelichting

[Vervallen per 23-10-2003]

Artikel 4

[Vervallen per 23-10-2003]

Vaststellen dat:

 • -

  het premie-inkomen opgenomen in de opgaaf van de premies betrekking heeft op verzekeringsovereenkomsten voor de categorie van risico's zoals omschreven in artikel 4, vierde lid.

 • -

  de verzekerde schade en de optredende productieverliezen in Nederland optreden;

 • -

  de subsidieontvanger niet vóór 1 januari 2003 de bedoelde verzekeringsovereenkomsten reeds aanbood of dat deze categorieën van risico's onder gebruikelijke voorwaarden niet verzekerbaar waren.

 • -

  De subsidieontvanger niet reeds voor hetzelfde of een vergelijkbaar risico vanwege de staat, een andere overheidsorgaan of de Europese Gemeenschap een subsidie is verleend.

Artikel 5

[Vervallen per 23-10-2003]

Vaststellen dat het premie-inkomen betrekking heeft op een verzekeringsperiode van één jaar, verschuldigd in het jaar, gerekend vanaf de datum van de eerste aanbieding van de verzekering.

Artikel 6a

[Vervallen per 23-10-2003]

Vaststellen dat de subsidieontvanger de subsidie alleen heeft gebruikt voor de overeenkomsten van schadeverzekering die passen binnen de nadere voorwaarden, die door de minister op grond van artikel 6a bij besluit als bedoeld in artikel 6, eerste lid, heeft bepaald.

Artikeltweede lid 12,

[Vervallen per 23-10-2003]

Vaststellen dat de subsidieontvanger heeft voldaan aan eventuele andere verplichtingen die de minister heeft opgelegd.

Onder normale aandacht wordt verstaan:

 • Controle met een diepgang die gebruikelijk is voor het afgeven van een accountantsverklaring bij een verantwoording.

Onder speciale aandacht wordt verstaan:

 • Controle waarbij nadrukkelijk wordt bezien of de desbetreffende voorschriften zijn nageleefd. In dit geval moet dus verder worden gegaan dan normaal bij een controle van een verantwoording.

 • Aan de niet genoemde artikelen behoeft bij de controle geen aandacht te worden besteed, met dien verstande dat, teneinde de controle op de hierboven genoemde artikelen goed te kunnen verrichten, kennisneming van deze overige noodzakelijk is. Voor zover de subsidiebepalingen niet zijn nageleefd, maakt de accountant hiervan melding in zijn verklaring. De minister behoudt zich het recht voor om de Accountantsdienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een review te laten uitvoeren op de door de accountant van de aanvrager, aan wie de subsidie ingevolge de Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen is verleend, verrichte werkzaamheden.

Terug naar begin van de pagina