Rode lijst libellen

[Regeling vervallen per 13-11-2004.]
Geldend van 05-04-1998 t/m 12-11-2004

Rode lijst libellen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 1 en 3 van het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa van 19 september 1979;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 13-11-2004]

Als nationale lijst van met uitsterven bedreigde en kwetsbare soorten als bedoeld in de artikelen 1 en 3 van het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa van 19 september 1979, waaraan bijzondere aandacht moet worden besteed voor de instandhouding, wordt, voor zover het soorten libellen betreft, vastgesteld de volgende lijst van soorten:

Bosbeekjuffer

Calopteryx virgo

Noordse Winterjuffer

Sympecma paedisca

Bruine Winterjuffer

Sympecma fusca

Tengere Pantserjuffer

Lestens virens

Donkere Waterjuffer

Coenagrion armatum

Speerwaterjuffer

Coenagrion hastulatum

Mercuurwaterjuffer

Coenagrion mercuriale

Dwergjuffer

Nehalennia speciosa

Rivierrombout

Gomphus flavipes

Beekrombout

Gomphus vulgatissimus

Gaffellibel

Ophiogomphus cecilia

Glassnijder

Brachytron pratense

Vroege Glazenmaker

Aeshna isosceles

Noordse Glazenmaker

Aeshna subarctica

Groene Glazenmaker

Aeshna viridis

Gewone Bronlibel

Cordulegaster boltonii

Hoogveenglanslibel

Somatochlora arctica

Gevlekte Glanslibel

Somatochlora flavomaculata

Bruine Korenbout

Libellula fulva

Beekoeverlibel

Orthetrum coerulescens

Zuidelijke Oeverlibel

Orthetrum brunneum

Kempense Heidelibel

Sympetrum despressiusculum

Bandheidelibel

Sympetrum pedemontanum

Oostelijke Witsnuitlibel

Leucorrhinia albifrons

Sierlijke Witsnuitlibel

Leucorrhinia caudalis

Venwitsnuitlibel

Leucorrhinia dubia

Gevlekte Witsnuitlibel

Leucorrhinia pectoralis

Artikel 2

[Vervallen per 13-11-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 2 april 1998

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Terug naar begin van de pagina