Regeling natuurbraaksubsidie

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 22-12-2004

Regeling natuurbraaksubsidie

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 7, derde lid, van Verordening (EEG) nr. 1765/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 30 juni 1992 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen (PbEG L 181) en gelet op de artikelen 2 en 4 van de Kaderwet LNV-subsidies en de artikelen 15, 19, 27 en 29 van de Landbouwwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. verordening 2316/1999:

Verordening (EG) nr. 2316/1999 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 22 oktober 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1251/1999 van de Raad tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen (PbEG L 280);

c. akkerbouwregeling:

Regeling EG-steunverlening akkerbouwgewassen;

d. producent:

producent bedoeld in artikel 1, onder j, van de akkerbouwregeling;

e. bedrijf:

bedrijf bedoeld in artikel 1, onder k, van de akkerbouwregeling;

f. LASER:

Dienst Landelijke service bij regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

g. aanvraag oppervlakten:

aanvraag oppervlakten bedoeld in artikel 1, onder u, van de akkerbouwregeling;

h. groenbemester:

een groenbemester bedoeld in bijlage 2 van de akkerbouwregeling;

i. natuurbraakmengsel:

een mengsel van groenbemesters, waarin ten minste drie verschillende soorten bloeiende, tweezaadlobbige gewassen voorkomen;

j. verkoopseizoen:

tijdvak dat begint op 1 juli van een kalenderjaar en eindigt op 30 juni van het daarop volgende kalenderjaar;

k. vegetatie:

vegetatie die een bijdrage levert aan de verbetering dan wel de instandhouding van natuurwaarden, bedoeld in artikel 20a, tweede lid, van de akkerbouwregeling.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

De minister verleent met inachtneming van het bepaalde in deze regeling jaarlijks op aanvraag een subsidie in de gevallen, bedoeld in artikel 20a van de akkerbouwregeling.

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Een producent kan ten behoeve van tot zijn bedrijf behorende percelen in aanmerking komen voor een subsidie indien:

  • a. hij hiervoor tijdig een aanvraag tot subsidieverlening op grond van deze regeling indient;

  • b. hij hiervoor tijdig een aanvraag oppervlakten indient;

  • c. hij deze, behoudens overmacht, uiterlijk op 15 mei inzaait met een natuurbraakmengsel;

  • d. voldaan is aan de verordening en paragraaf 10 van de akkerbouwregeling;

  • e. de percelen niet zwart worden gehouden als gevolg van bewerkingen van de grond;

  • f. de vegetatie op de desbetreffende percelen niet vóór 15 juli van het betrokken kalenderjaar wordt gemaaid;

  • g. de vegetatie op de desbetreffende percelen niet vóór 1 oktober van het betrokken kalenderjaar door enigerlei vorm van bewerking wordt vernietigd;

  • h. op de percelen gedurende de periode vanaf 15 januari tot en met 30 september van het betrokken kalenderjaar geen dierlijke of overige organische meststoffen dan wel kunstmest worden gebruikt;

  • i. op de percelen gedurende de periode vanaf 15 januari tot en met 30 september van het betrokken kalenderjaar geen fytofarmaceutische producten, herbiciden daaronder begrepen, worden gebruikt.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, onder c, en met inachtneming van de overige onderdelen van het eerste lid, komen de percelen die ten minste voor het tweede achtereenvolgende verkoopseizoen uit productie zijn genomen voor subsidie in aanmerking, indien hierop ten minste sedert 1 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de aanvraag voor subsidieverlening wordt ingediend, een vegetatie aanwezig is en indien:

  • a. deze in ten minste twee etappes worden gemaaid waarbij een periode van minimaal drie weken gelegen is tussen de opeenvolgende maaibeurten;

  • b. bij het maaien het insluiten van dieren wordt voorkomen en vogelnesten worden ontzien;

  • c. bij het maaien een stoppellengte van ten minste 10 cm wordt aangehouden.

 • 3 Indien percelen, bedoeld in het eerste lid, worden gemaaid, is het bepaalde in het tweede lid, onder a, b en c, van overeenkomstige toepassing.

 • 4 In afwijking van het eerste lid, onder i, is het gebruik van herbiciden in de bedoelde periode toegestaan om de vanuit landbouwkundig oogpunt onacceptabele ontwikkeling van onkruiden tegen te gaan, mits het gebruik wordt beperkt tot die plekken waar zich deze ontwikkeling van onkruiden voordoet.

Artikel 4

[Vervallen per 23-12-2004]

De hoogte van de subsidie voor percelen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, bedraagt € 68,07 per hectare, zijnde een forfaitaire vergoeding voor het gebruikte zaaizaad en het inzaaien van de percelen waarop de aanvraag tot subsidieverlening betrekking heeft.

De hoogte van de subsidie voor percelen, bedoeld in artikel 3, tweede lid, bedraagt € 87,13 per hectare, zijnde een forfaitaire vergoeding voor het maaien van de percelen waarop de aanvraag tot subsidieverlening betrekking heeft.

Indien de percelen, waarvoor in het kader van deze regeling een subsidie wordt aangevraagd een breedte hebben van ten minste 20 meter en ten hoogste 25 meter worden de bedragen bedoeld in het eerste en tweede lid vermeerderd met een bedrag van € 45,38 per hectare.

Indien het zaaizaad en het inzaaien respectievelijk het maaien van de percelen waarop de aanvraag betrekking heeft uit andere hoofde dan deze regeling door een overheidsinstantie worden gesubsidieerd wegens de bijdrage die deze percelen leveren aan de verbetering dan wel de instandhouding van natuurwaarden, wordt de subsidie zodanig vastgesteld, dat het totaal van de verleende subsidies in geen geval meer bedraagt dan de in het eerste en tweede lid genoemde bedragen per hectare en in voorkomend geval vermeerderd met het in het derde lid genoemde bedrag per hectare.

Artikel 5

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Indien de voor subsidie in aanmerking komende aanvragen het jaarlijks vastgestelde subsidieplafond overschrijden wordt de in totaal beschikbare subsidie naar rato van de voor subsidie in aanmerking komende oppervlakten over de betreffende producenten verdeeld.

 • 2 De minister maakt jaarlijks door een mededeling in de Staatscourant de hoogte van het subsidieplafond voor het lopende jaar bekend.

Artikel 6

[Vervallen per 23-12-2004]

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient de producent bij LASER een aanvraag tot subsidieverlening in.

Artikel 7

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Voor een aanvraag tot subsidieverlening maakt de producent gebruik van een door LASER vastgesteld formulier, dat volledig en naar waarheid wordt ingevuld, ondertekend en gedagtekend.

 • 2 Bij de indiening van een formulier, bedoeld in het eerste lid, legt de producent alle bewijsstukken over ten aanzien waarvan en voorzover zulks wordt verlangd ingevolge het betreffende formulier dan wel ingevolge deze regeling.

 • 3 De producent verstrekt degenen die zijn belast met de uitvoering van deze regeling desgevraagd alle ter zake van die gegevens gewenste nadere inlichtingen terstond en naar waarheid.

 • 4 LASER is belast met de uitvoering van deze regeling waaronder begrepen het uitreiken van formulieren, alsmede met het in ontvangst nemen van de formulieren met de bijbehorende bescheiden.

Artikel 8

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Als periode voor het indienen van een aanvraag tot subsidieverlening wordt vastgesteld de periode bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de akkerbouwregeling.

 • 2 Door het indienen van een formulier bedoeld in artikel 7, eerste lid, verplicht de aanvrager zich tot nakoming van de daarin gestelde voorwaarden en verplichtingen.

 • 3 De aanvraag tot subsidieverlening wordt tezamen met de aanvraag oppervlakten ingediend.

Artikel 9

[Vervallen per 23-12-2004]

De minister beslist uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar waarin de aanvraag tot subsidieverlening is ingediend op de aanvraag.

Artikel 10

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Indien de producent één of meer verplichtingen van deze regeling niet kan nakomen wegens overmacht, ontvangt LASER binnen 10 werkdagen vanaf het tijdstip waarop dit voor de producent mogelijk is, hiervan schriftelijk bericht.

 • 2 De producent voegt bij de berichtgeving, bedoeld in het eerste lid, bewijsstukken bij ter ondersteuning van zijn beroep op overmacht.

Artikel 11

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Indien de in de beschikking tot subsidievaststelling vermelde oppervlakte groter is dan de daadwerkelijke oppervlakte die bedekt is met een natuurbraakmengsel respectievelijk de vegetatie, is de subsidie gelijk aan de daadwerkelijk met het natuurbraakmengsel respectievelijk de vegetatie bedekte oppervlakte.

 • 2 Indien het recht op subsidie ingevolge het eerste lid geheel of gedeeltelijk vervalt, betaalt de producent het desbetreffende bedrag terug, vermeerderd met de rente vanaf het moment van uitbetaling.

 • 3 De rente, bedoeld in het tweede lid, is de wettelijke rente in Nederland geldende op de laatste dag van de kalendermaand waarin de subsidie is betaald.

 • 4 De subsidie vermeerderd met de rente, bedoeld in het derde lid, betaalt de producent op eerste vordering terug, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist.

 • 5 Het eerste lid is niet van toepassing wanneer er sprake is van overmacht.

Artikel 12

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Onverminderd artikel 11, eerste lid, vervalt het recht op subsidie bij overtreding van ingevolge deze regeling geldende voorschriften naar de mate van de ernst en de omvang van de geconstateerde overtreding, indien blijkt dat de producent een of meer bepalingen van deze regeling niet heeft nageleefd of indien hij onjuiste gegevens heeft verstrekt.

Artikel 13

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 14

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling natuurbraaksubsidie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Terug naar begin van de pagina