Rode lijst korstmossen

[Regeling vervallen per 13-11-2004.]
Geldend van 05-04-1998 t/m 12-11-2004

Rode lijst korstmossen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 1 en 3 van het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa van 19 september 1979;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 13-11-2004]

Als nationale lijst van met uitsterven bedreigde en kwetsbare soorten als bedoeld in de artikelen 1 en 3 van het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa van 19 september 1979, waaraan bijzondere aandacht moet worden besteed voor de instandhouding, wordt, voor zover het soorten korstmossen betreft, vastgesteld de lijst van soorten opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

[Vervallen per 13-11-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal, met uitzondering van de bijlage, met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage zal ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in Den Haag.

’s-Gravenhage, 2 april 1998

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Terug naar begin van de pagina