Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (het totstandbrengen van onder meer [...] op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra)

Geldend van 01-04-2020 t/m heden

Wet van 2 april 1998 tot wijziging van enkele onderwijswetten en technische wijziging van enkele andere wetten in verband met het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om een deel van het speciaal onderwijs tezamen met het basisonderwijs te regelen in een Wet op het primair onderwijs, om een deel van het voortgezet speciaal onderwijs tezamen met het voortgezet onderwijs te regelen in de Wet op het voortgezet onderwijs, om het overige speciaal en voortgezet speciaal onderwijs te regelen in een Wet op de expertisecentra en om enige technische wijzigingen aan te brengen in enkele andere wetten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

1. WIJZIGING, INTREKKING EN PLAATSING IN STAATSBLAD VAN DIVERSE WETTEN

ARTIKEL II. WIJZIGING VAN DE INTERIMWET OP HET SPECIAAL ONDERWIJS EN HET VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

[Vervallen per 01-04-2020]

ARTIKEL V. INTREKKING OWBO; OVERGANGSBEPALING

 • 1 [Red: Vervallen.]

 • 2 [Red: Vervallen.]

 • 3 Met ingang van het jaar 1986 ontvangt het bevoegd gezag van een bijzondere basisschool gevestigd in gebouwen en lokalen bedoeld in de artikelen 62, 126 en 127 van de Kleuteronderwijswet en de artikelen 84, 205 en 205bis van de Lager-onderwijswet 1920 jaarlijks van de gemeente een vergoeding.

 • 4 Burgemeester en wethouders kunnen de jaarlijkse vergoeding bedoeld in het derde lid, vervangen door een uitkering ineens, indien het bevoegd gezag dat eigenaar is van de voor vergoeding in aanmerking komende gebouwen, dit verzoekt.

 • 5 Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere voorschriften gegeven omtrent de uitvoering van het derde lid. Deze algemene maatregel van bestuur bepaalt tevens de verplichtingen van het bevoegd gezag ten opzichte van de gemeente, indien de gebouwen en lokalen bedoeld in artikel 126 van de Kleuteronderwijswet en artikel 205 van de Lager-onderwijswet 1920, niet meer voor het basisonderwijs worden gebruikt.

 • 6 De algemene maatregel van bestuur bedoeld in het vijfde lid, wordt aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal overgelegd. De maatregel treedt niet in werking dan nadat 30 dagen na de overlegging zijn verstreken en gedurende die termijn niet door of namens de Kamer de wens te kennen wordt gegeven dat het in die maatregel geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld. Alsdan wordt een daartoe strekkend wetsontwerp zo spoedig mogelijk ingediend.

 • 7 De algemene maatregel van bestuur die op grond van artikel E 35, vierde lid, van de Overgangswet WBO tot stand is gekomen, geldt met ingang van 1 augustus 1998 als algemene maatregel van bestuur, gebaseerd op het vijfde lid.

ARTIKEL VI. INTREKKING OISOVSO; OVERGANGSBEPALING

 • 1 [Red: Vervallen.]

 • 2 [Red: Vervallen.]

 • 3 Met ingang van het jaar 1989 ontvangt het bevoegd gezag van een bijzondere school voor speciaal onderwijs, voor voortgezet speciaal onderwijs dan wel voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een bijzondere speciale school voor basisonderwijs, gevestigd in gebouwen bedoeld in artikel 205 van de Lager-onderwijswet 1920 en in artikel 184 van het Besluit buitengewoon onderwijs 1967 (Stb. 1978, 582), jaarlijks van de gemeente een vergoeding per lokaal.

 • 4 Burgemeester en wethouders kunnen de jaarlijkse vergoeding bedoeld in het derde lid, vervangen door een uitkering ineens, indien het bevoegd gezag dat eigenaar is van de voor vergoeding in aanmerking komende gebouwen, dit verzoekt.

 • 5 Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere voorschriften gegeven omtrent de uitvoering van het derde lid. Deze algemene maatregel van bestuur bepaalt tevens de verplichtingen van het bevoegd gezag ten opzichte van de gemeente, indien de gebouwen bedoeld in het derde lid, niet meer voor het geven van speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of basisonderwijs worden gebruikt.

 • 6 Geschillen tussen de gemeente en het bevoegd gezag over de toepassing van het bij of krachtens dit artikel bepaalde, worden onderworpen aan de beslissing van gedeputeerde staten, tenzij het geschillen betreft ter zake van gebouwen als bedoeld in artikel 184 van het Besluit buitengewoon onderwijs 1967, welke geschillen worden onderworpen aan de beslissing van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 • 7 De algemene maatregel van bestuur die op grond van artikel E24, vierde lid, van de Overgangswet ISOVSO tot stand is gekomen, geldt met ingang van 1 augustus 1998 als algemene maatregel van bestuur, gebaseerd op het vijfde lid.

ARTIKEL VII. PLAATSING IN STAATSBLAD VAN WPO; KONINKLIJKE BESLUITEN EN MINISTERIËLE REGELINGEN OP BASIS VAN WPO

[Vervallen per 01-04-2020]

ARTIKEL VIII. PLAATSING IN STAATSBLAD VAN WEC; KONINKLIJKE BESLUITEN EN MINISTERIËLE REGELINGEN OP BASIS VAN WEC

[Vervallen per 01-04-2020]

ARTIKEL IX. PLAATSING IN STAATSBLAD VAN WVO; KONINKLIJKE BESLUITEN EN MINISTERIËLE REGELINGEN OP BASIS VAN DEEL II VAN DE WVO

[Vervallen per 01-04-2020]

ARTIKEL XXII. WIJZIGING VAN DE WET GEMEENTELIJK ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID

[Vervallen per 01-04-2020]

ARTIKEL XXIV. WIJZIGING VAN DE BIJLAGE BEDOELD IN ARTIKEL 299, TWEEDE LID, VAN DE GEMEENTEWET

[Vervallen per 01-04-2020]

2. OVERGANGS- EN INVOERINGSBEPALINGEN

2.3. OMZETTING EN TIJDELIJKE VOORTZETTING BEKOSTIGING; VOORTZETTING DIENSTVERBAND

ARTIKEL XXXIII. OMZETTING BEKOSTIGING SO-LOM/MLK/IOBK IN BEKOSTIGING SPECIALE SCHOLEN VOOR BASISONDERWIJS

[Vervallen per 01-04-2020]

ARTIKEL XXXIV. OMZETTING SO-LOM/MLK/IOBK-SCHOLEN IN NEVENVESTIGING VAN SPECIALE SCHOOL

[Vervallen per 01-04-2020]

ARTIKEL XXXV. VOORTZETTING DIENSTVERBAND PERSONEEL LOM/MLK/IOBK/ZMLK PER 1 AUGUSTUS 1998

[Vervallen per 01-04-2020]

ARTIKEL XXXVI. OMZETTING BEKOSTIGING VSO-LOM/MLK IN BEKOSTIGING OP GROND VAN DE WET OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS; VOORTZETTING DIENSTVERBAND

[Vervallen per 01-04-2020]

ARTIKEL XXXVII. TIJDELIJKE VOORTZETTING BEKOSTIGING SOVSO-SCHOLEN LOM/MLK/IOBK ALS SPECIALE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS MET VSO-AFDELING

[Vervallen per 01-04-2020]

ARTIKEL XXXIX. TIJDELIJKE VOORTZETTING BEKOSTIGING IOBK-AFDELING BIJ SO(VSO)-ZMOK-SCHOOL; VOORTZETTING DIENSTVERBAND

[Vervallen per 01-04-2020]

2.4. RECHTSPOSITIE ZITTEND PERSONEEL SO-LOM/MLK/IOBK; FORMATIE EN OVERGANGSFORMATIE SPECIALE SCHOLEN VOOR BASISONDERWIJS

ARTIKEL XLI. ONTSLAGVERBOD TOT EN MET 31 JULI 2003 TEN BEHOEVE VAN PERSONEELSLID MET WERKGELEGENHEIDSGARANTIE

[Vervallen per 01-04-2020]

ARTIKEL XLIII. SALARISGARANTIE PERSONEELSLID MET WERKGELEGENHEIDSGARANTIE EN VERGOEDING KOSTEN SALARISGARANTIE

[Vervallen per 01-04-2020]

ARTIKEL XLV. FORMATIE SCHOOLJAAR 1998–1999 EN NORMATIEVE OVERGANGSFORMATIE IN SCHOOLJAREN 1999–2000 TOT EN MET 2002–2003

[Vervallen per 01-04-2020]

2.5. OVERIGE BEPALINGEN

ARTIKEL XLVIII. VERGOEDING VOOR MATERIËLE INSTANDHOUDING BASISSCHOLEN IN DE PERIODE VAN 1 AUGUSTUS 1998 TOT EN MET 31 DECEMBER 1999

[Vervallen per 01-04-2020]

ARTIKEL IL. VERGOEDING VOOR MATERIËLE INSTANDHOUDING SPECIALE SCHOLEN VOOR BASISONDERWIJS IN DE PERIODE 1 AUGUSTUS 1998 TOT EN MET 31 DECEMBER 1999

[Vervallen per 01-04-2020]

ARTIKEL LI. TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 13B, TWEEDE LID, ONDER B, VAN DE WET OP HET PRIMAIR ONDERWIJS IN HET SCHOOLJAAR 1998–1999

[Vervallen per 01-04-2020]

ARTIKEL LIII. OVERGANGSREGELING BEVOEGDHEIDSEISEN

Een personeelslid dat op 31 juli 1998 in dienst van een bevoegd gezag onderwijs geeft als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs zoals luidend op die datum en bevoegd is op basis van artikel 111, derde lid, van die wet, is bevoegd tot het geven van het onderwijs, bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra en artikel 13, tweede lid, van deel II van de Wet op het voortgezet onderwijs voor de duur van het dienstverband met bedoeld bevoegd gezag of de rechtsopvolger van dat bevoegd gezag.

ARTIKEL LV. AANVRAGEN, BEZWAREN, BEROEPEN EN AFREKENING VERGOEDING M.B.T. PERIODE VOOR 1 JANUARI 2000

[Vervallen per 01-04-2020]

ARTIKEL LV-1. OMZETTING REGIONALE VERWIJZINGSCOMMISSIES EN VASTSTELLING REGIO'S

[Vervallen per 01-04-2020]

ARTIKEL LV-2. REGELING INDIEN WETSVOORSTEL LATER IN WERKING TREEDT DAN WETSVOORSTEL INVOERING LEERWEGONDERSTEUNEND EN PRAKTIJKONDERWIJS

[Vervallen per 01-04-2020]

ARTIKEL LV-4. AFSTEMMING MET HET VOORSTEL VAN WET, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET OP HET BASISONDERWIJS, DE INTERIMWET OP HET SPECIAAL ONDERWIJS EN HET VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS EN DE WET OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS INZAKE BESTUURLIJKE FUSIE TUSSEN OPENBARE EN BIJZONDERE SCHOLEN

[Vervallen per 01-04-2020]

ARTIKEL LV-5. AFSTEMMING MET HET VOORSTEL VAN WET, HOUDENDE WIJZIGING VAN ENKELE ONDERWIJSWETTEN IN VERBAND MET HET ONDERWIJS IN ALLOCHTONE LEVENDE TALEN EN ENKELE TECHNISCHE AANPASSINGEN

[Vervallen per 01-04-2020]

ARTIKEL LV-6. AFSTEMMING MET HET VOORSTEL VAN WET, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE VREEMDELINGENWET EN ENIGE ANDERE WETTEN TENEINDE DE AANSPRAAK VAN VREEMDELINGEN JEGENS BESTUURSORGANEN OP VERSTREKKINGEN, VOORZIENINGEN, UITKERINGEN, ONTHEFFINGEN EN VERGUNNINGEN TE KOPPELEN AAN HET RECHTMATIG VERBLIJF VAN DE VREEMDELING IN NEDERLAND

[Vervallen per 01-04-2020]

3. INWERKINGTREDING

ARTIKEL LVI. INWERKINGTREDING

 • 1 Deze wet treedt in werking met ingang van 1 augustus 1998, met uitzondering van

 • 4 Artikel I is voor wat betreft de artikelen 92 en 94 voor het eerst van toepassing op de programma's van eisen voor het jaar 2000 en voor wat betreft artikel 95b op de overdracht van de vergoeding voor materiële instandhouding met betrekking tot het jaar 2000.

 • 6 Artikel I is voor wat betreft de artikelen 96c1 en 96c2 voor het eerst van toepassing op de overdracht van formatierekeneenheden ten behoeve van het schooljaar 1999–2000.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 2 april 1998

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

T. Netelenbos

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

Uitgegeven de achtentwintigste april 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina