Nummerplan transitnetwerk signaleringspuntcodes

Geldend van 02-05-2015 t/m heden

Nummerplan voor transitnetwerk signaleringspuntcodes

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 40d, eerste lid, van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen;

Besluit:

Artikel 2

  • 1 Een nummer als bedoeld in dit besluit bestaat uitsluitend uit cijfers.

  • 2 De lengte van een nummer bedraagt vijf cijfers.

  • 3 De in dit besluit bedoelde nummers die beschikbaar zijn voor toekenning bevinden zich uitsluitend in de nummerblokken die zijn aangegeven in de bij dit besluit behorende bijlage.

Artikel 4

Aan de toekenning van een nummer worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a. de nummerhouder neemt het bij dit besluit bepaalde alsmede de geldende aanbevelingen van de International Telecommunication Union (ITU-T) in acht;

  • b. de nummerhouder is verplicht in het kader van een door hem aangeboden of afgenomen openbare elektronische communicatiedienst het nummer te gebruiken voor een netwerkpunt in het transitdomein van het nationale elektronische communicatieverkeer, ten behoeve van een signaleringskoppeling voor een openbare elektronische communicatiedienst, tussen het netwerkpunt waarvoor het nummer is aangevraagd, en één of meer andere netwerkpunten in het transitdomein van het nationale elektronische communicatieverkeer;

  • c. de nummerhouder die een nummer heeft toegekend gekregen waarmee hij de in onder b bedoelde koppeling kan realiseren en daarmee in zijn behoefte kan voorzien, kan niet nog een ander nummer aanvragen voor deze koppeling.

  • d. de nummerhouder kan het nummer alleen in Nederland gebruiken.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit met bijbehorende bijlage en toelichting zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Bijlage als bedoeld in artikel 2, derde lid, van het Nummerplan transitnetwerk signaleringspuntcodes

Relatie tussen nummers (zone-netwerkdeel-punt) en hun bestemmingen

Signaleringspuntcodes beschikbaar voor toekenning

netwerk

indicator

zone

netwerk(deel)

punt

bestemming

nummer

lengte

binair 11

0

000 t/m 255

0 t/m 7

transit netwerkpunt

5

binair 11

1

000 t/m 255

0 t/m 7

transit netwerkpunt

5

binair 11

2

000 t/m 255

0 t/m 7

transit netwerkpunt

5

binair 11

3

000 t/m 255

0 t/m 7

transit netwerkpunt

5

binair 11

4

000 t/m 255

0 t/m 7

transit netwerkpunt

5

binair 11

5

000 t/m 255

0 t/m 7

transit netwerkpunt

5

binair 11

6

000 t/m 255

0 t/m 7

transit netwerkpunt

5

binair 11

7

000 t/m 255

0 t/m 7

transit netwerkpunt

5

Terug naar begin van de pagina