Instelling stuurgroep Europese Aanbesteding Dienst Justitiële Inrichtingen

Geldend van 16-12-1997 t/m heden

Instelling stuurgroep Europese Aanbesteding Dienst Justitiële Inrichtingen

De Minister van Justitie,

Overwegende dat de bestuursraad op 20 juni 1997 heeft besloten om de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) als één aanbestedende dienst aan te merken in het kader van de overheidsaanschaffingen binnen de Europese Gemeenschap;

Besluit:

 • 1 Een stuurgroep Europese aanbestedingen in te stellen die de opdracht heeft de hoofddirecteur van DJI te adviseren over de wijze waarop uitvoering dient te worden gegeven aan het besluit van de bestuursraad om DJI als één aanbestedende dienst in het kader van de Europese regelgeving met betrekking tot de aanschaf van goederen en diensten aan te merken.

 • 2 Tot voorzitter van de stuurgroep te benoemen:

  • de heer L.R. Jansen, algemeen directeur van Penitentiaire Inrichting (PI) De IJssel te Krimpen aan de IJssel.

  Tot secretaris van de stuurgroep te benoemen:

  • de heer J.M. van den Berg, beleidsmedewerker materieel bij de Directie Beheerszaken.

  Tot leden van de stuurgroep te benoemen:

  • de heer J.C.N. Duindam, algemeen directeur PI De Schie te Rotterdam;

  • de heer W. Hage, algemeen directeur PI De Eenhoorn te Hoorn;

  • de heer drs. H. Hoen, plaatsvervangend directeur Directie Beheerszaken;

  • de heer drs. J.P. Kleissen, portefeuillehouder inkoopzaken Directie Landelijke Diensten;

  • de heer G. Krens, bedrijfskundig adviseur bij de Directie Beheerszaken;

  • de heer ir. Th.F.G. van Maanen, projectleider Rijksinrichting voor jeugdigen Den Helder, portefeuillehouder inkoopzaken TBS- en Jeugdinrichtingen;

  • de heer A. van Schaijk, bedrijfskundig adviseur Materieelzaken bij de Directie Beheerszaken.

  Tot adviseur van de stuurgroep te benoemen:

  • de heer mr. A.F. Moonen, juridisch beleidsmedewerker bij de Directie Beleidszaken.

 • 3 Te bepalen dat de werkzaamheden van de stuurgroep bestaan uit het adviseren over:

  • -

   toezicht houden op de implementatie van de Europese richtlijnen met betrekking tot de aanschaf van goederen en diensten binnen DJI;

  • -

   inventariseren van de behoefte aan leveringen (van goederen) en diensten binnen DJI;

  • -

   vaststellen bij welke behoeften het drempelbedrag binnen DJI-breed wordt overschreden;

  • -

   vaststellen welke behoeften gelijksoortig zijn en welke niet gelijksoortig zijn;

  • -

   vaststellen voor welke leveringen (van goederen) en diensten een EG-procedure dient te worden gevolgd in volgorde van prioriteit;

  • -

   clustervorming met betrekking tot gezamenlijk aanbesteden;

  • -

   instellen van werkgroepen die worden belast met uitvoering van werkzaamheden die verband houden met de EG-procedure(s);

  • -

   aansturen van en toezicht houden op het functioneren van de werkgroepen;

  • -

   wijze waarop invulling dient te worden gegeven aan de EG-statistiekverplichting.

 • 3 Te bepalen dat de stuurgroep periodiek aan het hoofd van DJI rapporteert.

 • 4 Te bepalen dat dit besluit inwerking treedt met ingang van 16 december 1997.

Den Haag, 31 maart 1998

Namens de Minister.
De waarnemend

hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen

.

M.A.G. Rutten

Terug naar begin van de pagina