Regeling landbouwtelling 1998

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 18-04-1998 t/m 23-01-2004

Regeling landbouwtelling 1998

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. LASER:

de dienst Landelijke service bij regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

c. beschrijvingsbiljet:

het in bijlage I opgenomen modelformulier voor de periodieke inventarisatie in de land- en tuinbouw;

d. opgaveplichtige:

degene die, anders dan in het kader van de teelt van griendhout, riet en biezen, in de landbouw zijn hoofdbestaan of een gedeelte van zijn bestaan vindt, voor zover aan hem een beschrijvingsbiljet, bedoeld in onderdeel c, dan wel anderszins een oproep voor de landbouwtelling is uitgereikt of toegezonden.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

In het tijdvak dat loopt van 1 april 1998 tot en met 26 juni 1998 wordt een landbouwtelling gehouden als bedoeld in de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Ten behoeve van de telling, bedoeld in artikel 2, wordt een beschrijvingsbiljet uitgereikt of verzonden door of vanwege de Minister.

 • 2 De opgaveplichtige verstrekt de ten aanzien van de veestapel gevraagde gegevens naar de toestand op 1 april 1998.

 • 3 De opgaveplichtige verstrekt de ten aanzien van de oppervlakten gevraagde gegevens naar de toestand op 1 april 1998. Indien een oppervlakte op 1 april nog niet is beteeld, dan moet de eerstvolgende geplande teelt worden opgegeven.

 • 4 Onverminderd het bepaalde in het tweede en derde lid, verstrekt de opgaveplichtige de op het beschrijvingsbiljet gevraagde gegevens naar de toestand op de datum van ondertekening, tenzij op het biljet of door LASER anders is aangegeven, en neemt daarbij de overige op het biljet of door LASER gestelde aanwijzingen in acht.

 • 5 De opgaveplichtige ondertekent het beschrijvingsbiljet en doet dat binnen 14 dagen na dagtekening van de aanbieding aan LASER toekomen.

 • 6 Indien het beschrijvingsbiljet aangetekend aan de opgaveplichtige is toegezonden, doet deze dat binnen vijf dagen ingevuld en ondertekend aan LASER toekomen.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Voor de bepaling van de bedrijfsomvang geldt dat één Nederlandse grootte-eenheid gelijk is aan 14oo ecu bruto standaardsaldo.

 • 2 De bruto standaardsaldi respectievelijk de standaard-bedrijfseenheden worden vastgesteld als vermeld in bijlage II.

 • 3 Bruto standaardsaldi worden overeenkomstig bijlage II omgerekend in Nederlandse grootte-eenheden.

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de bijlagen I en II en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 maart 1998

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Bijlage II

[Vervallen per 24-01-2004]

Code

Rubrieknaam

SBE 1997

 

BSS 1994

 

Nge 1994

 
               

C

Veestapel

           
               
 

Rundvee (geen vlees- of weidevee)

           

201

Ov.vrl.rundvee< 1 jr

0,50

 

330

 

0,237

 

203

Ov.mnl.rundvee< 1 jr

0,50

 

330

 

0,237

 

205

Ov. vrl. jongvee 1-2 jaar

0,50

 

490

 

0,35

 

207

Mnl. jongvee 1-2 jr

1,28

 

920

 

0,658

 

209

Ov. vaarzen 2 jaar en ouder

0,50

 

490

 

0,35

 

211

Melk- en kalfkoeien

2,77

 

1.910

 

1,361

 

213

Fokstieren 2 jaar en ouder

1,28

 

920

 

0,658

 

Code

Rubrieknaam

SBE 1997

 

BSS 1994

 

Nge 1994

 
               
 

Rundvee (vlees- of weidevee)

           

214

Vleeskalveren voor de witvleesproductie

0,30

 

135

 

0,097

 

216

Vleeskalveren voor de rosevleesproductie

0,33

 

165

 

0,119

 

217

Vrl. vleesvee< 1 jr

0,33

 

310

 

0,223

 

219

Ov.mnl.vleesvee< 1 jr

0,33

 

315

 

0,226

 

221

Vrl. vleesvee 1-2 jr

0,33

 

310

 

0,223

 

223

Mnl. vleesvee 1-2 jr

0,33

 

310

 

0,223

 

225

Vrl. vleesvee 2 jaar en ouder

0,33

 

315

 

0,226

 

227

Mnl. vleesvee 2 jaar en ouder

0,33

 

315

 

0,226

 

228

Zoogkoeien

0,63

 

550

 

0,393

 

229

Vlees- en weidekoeien

0,33

 

310

 

0,223

 
               
 

Varkens

           

235

Biggen bij de zeug

0,00

 

0

 

0

 

237

Biggen niet bij zeug (alleen indien code

           
 

247 t/m 251 = 0)

0,13

 

37

 

0,027

 

239

Vleesvarkens 20-50 kg

0,13

 

64

 

0,046

 

241

Vleesvarkens 50 kg en meer

0,13

 

64

 

0,046

 

243

Opfokzeugen + -beertjes 20-50 kg

0,24

 

98

 

0,07

 

245

Opfokzeugen 50 kg en meer

0,24

 

98

 

0,07

 

247

Gedekte zeugen

0,85

 

380

 

0,271

 

249

Zeugen bij biggen

0,85

 

380

 

0,271

 

251

Ov. fokzeugen

0,85

 

380

 

0,271

 

253

Opfokberen 50 kg en meer

0,24

 

98

 

0,07

 

255

Dekrijpe beren

0,85

 

380

 

0,271

 
               
 

Kippen (per 100 dieren) 1

           

269

Vleeskuikens

0,52

 

230

 

0,163

 

271

Moederdieren vleesrassen< 18 wkn

0,90

 

615

 

0,439

 

273

Moederdieren vleesrassen 18 wkn en ouder

1,92

 

1.040

 

0,741

 

275

Leghennen< 18 wkn.

0,35

 

290

 

0,208

 

276

Leghennen 18 wkn.-20 mnd.

0,77

 

445

 

0,319

 

278

Leghennen ouder dan 20 mnd.

0,77

 

445

 

0,319

 
               
 

Eenden en kalkoenen (per 100 dieren) 2

           

287

Jonge eenden voor vlees

1,0

 

595

 

0,425

 

291

Jonge vleeskalkoenen

1,8

 

890

 

0,635

 

293

Kalkoenen voor de eierproductie<7 mnd.

3,2

 

1.620

 

1,155

 

295

Kalkoenen voor de eierproductie>7 mnd.

7,0

 

3.360

 

2,398

 

297

Ov. pluimvee (o.a. ganzen, parelhoenders,

           
 

struisvogels)

1,0

 

595

 

0,425

 
               
 

Paarden en pony’s

           

260

Paarden< 3 jaar

0,7

 

395

 

0,283

 

261

Paarden> 3 jaar

6,8

 

3.160

 

2,258

 

263

Pony’s

3,7

 

1.720

 

1,227

 
               
 

Schapen en geiten

           

265

Lammeren (alleen indien rubriek

           
 

266 = 0, anders 0)

0,12

 

82

 

0,059

 

266

Ooien

0,15

 

82

 

0,059

 

268

Ov. schapen mnl. (alleen indien

           
 

rubriek 266 = 0, anders 0)

0,12

 

82

 

0,059

 

282

Melkgeiten

0,32

 

230

 

0,164

 

284

Ov. geiten (alleen indien

           
 

rubriek 282 = 0, anders 0)

0,04

 

30

 

0,022

 
               
 

Konijnen

           

232

Vleeskonijnen (excl. moederd.)

           
 

(Alleen indien code 233 = 0, anders 0)

0,011

 

5

 

0,003

 

233

Voedsters

0,223

 

94

 

0,067

 

Code

Rubrieknaam

SBE 1997

 

BSS 1994

 

Nge 1994

 
 

Edelpelsdieren

           

290

Nertsen (moederdieren)

0,134

 

64

 

0,046

 

292

Vossen (moederdieren)

0,273

 

155

 

0,109

 

294

Overige pelsdieren (moederdieren)

0,203

 

105

 

0,076

 
               

D

Tuinbouw open grond

           
               
 

Groenten

           

401

Aardbeien

69

 

24.300

 

17,34

 

405

Andijvie

26

 

12.000

 

8,54

 

409

Asperges

32

 

12.100

 

8,64

 

417

Bewaarkool

20

 

8.900

 

6,36

 

421

Bloemkool

17

 

6.330

 

4,52

 

423

Broccoli

13

 

6.680

 

4,77

 

425

Herfstkool + vroege sluitkool

6,7

 

3.280

 

2,34

 

429

Knolselderij >= 100 are

9,6

 

3.750

 

2,68

 

429

Knolselderij < 100 are

18

 

6.140

 

4,39

 

431

Kroten

6,8

 

4.010

 

2,87

 

433

Sla

31

 

11.200

 

8,03

 

437

Prei

20

 

7.620

 

5,44

 

441

Schorseneren

8,3

 

4.370

 

3,12

 

445

Spinazie >= 200 are

2,3

 

1.370

 

0,98

 

445

Spinazie < 200 are

6,0

 

5.270

 

3,77

 

449

Spruitkool

11,6

 

5.370

 

3,84

 

453

Stamsperziebonen (groen) >= 150 are

2,3

 

1.370

 

0,98

 

453

Stamsperziebonen < 150 are

8,0

 

5.740

 

4,1

 

461

Tuinbonen >= 150 are

2,3

 

1.370

 

0,98

 

461

Tuinbonen < 150 are

6,4

 

5.160

 

3,68

 

465

Was- en bospeen >= 50 are

7,4

 

3.170

 

2,26

 

465

Was- en bospeen < 50 are

26

 

11.500

 

8,2

 

469

Winterpeen >= 150 are

9,2

 

4.020

 

2,87

 

469

Winterpeen < 150 are

12

 

8.060

 

5,76

 

473

Witlofwortel

7,4

 

3.430

 

2,45

 

477

Overige groenten >= 200 are

7,4

 

3.750

 

2,68

 

477

Overige groenten < 200 are

11

 

7.030

 

5,02

 
               
 

Fruit

           

501

Appelen

16

 

11.400

 

8,15

 

503

Appelen

16

 

11.400

 

8,15

 

505

Peren

24

 

12.800

 

9,15

 

507

Peren

24

 

12.800

 

9,15

 

515

Overige pit- + steenvruchten

39

 

15.200

 

10,82

 

520

Klein fruit (ex mach. geoogst)

81

 

12.800

 

9,15

 

525

Machinaal geoogst fruit

7,0

 

7.030

 

5,02

 
               
 

Tuinbouwzaden

           

530

Groentezaden

6,9

 

4.220

 

3,01

 

532

Bloemzaden

11,7

 

4.690

 

3,35

 
               
 

Bloemkwekerijgewassen

           

540

Droogbloemen

16

 

9.840

 

7,03

 

542

Ov. Bloemkwekerijgew.

118

 

36.200

 

25,89

 
               
 

Bloembollen en -knollen

           

571

Hyacinten

68

 

17.200

 

12,27

 

573

Tulpen

43

 

16.100

 

11,49

 

575

Narcissen

37

 

10.000

 

7,14

 

577

Gladiolen

23

 

10.500

 

7,48

 

578

Krokussen

41

 

18.700

 

13,36

 

579

Lelies

90

 

36.700

 

26,22

 

580

Irissen

24

 

15.900

 

11,38

 

Code

Rubrieknaam

SBE 1997

 

BSS 1994

 

Nge 1994

 

581

Ov. bol- knolgewassen

41

 

14.500

 

10,38

 
               
 

Boomkwekerijgewassen

           

551

Bos- en haagplantsoen

33

 

13.700

 

9,82

 

552

Laan- en parkbomen

41

 

15.800

 

11,27

 

554

Vruchtbomen

32

 

13.400

 

9,6

 

555

Rozestruiken

31

 

12.800

 

9,15

 

557

Sierconiferen

116

 

54.100

 

38,61

 

559

Ov. sierh.+klimplanten

216

 

75.900

 

54,23

 
               
 

Vaste planten

           

561

Vaste planten

177

 

67.500

 

48,2

 
               

E

Paddestoelenteelt

           
               
 

Champignons

           

806

Champignons teeltb. opp. z. doorgr.

           
 

comp. (per ha) 3

3734

 

1.386.000

 

989,790

 

807

Champignons teeltb. opp. m. doorgr.

           
 

comp. (per ha)4

3884

 

1.386.000

 

989,790

 

809

Overige eetbare paddestoelen

           
 

(per ton vers substraat)

0,615

 

210

 

0,152

 
               

F

Bollenbroei en witloftrek

           

911

Tulpenbroei (per 1000 stuks)

0,1629

 

44

 

0,032

 

913

Narcis.broei (per kg)

0,0025

 

0,685

 

0,00049

 

583

Witloftrek

20

 

4.920

 

3,51

 
               

G

Tuinbouw onder glas

           
               
 

Groenten

           

601

Tomaten

599

 

202.000

 

144,17

 

605

Komkommers

412

 

171.000

 

122,3

 

610

Aardbeien onder glas

419

 

174.000

 

124,42

 

611

Aardbeien in betreedbare plastic tunnels

308

 

107.200

 

76,60

 

612

Asperges in betreedbare plastic tunnels

93

 

89.000

 

63,60

 

613

Paprika

492

 

193.500

 

138,37

 

616

Radijs

328

 

181.000

 

129,22

 

618

Aubergines

498

 

189.000

 

135,02

 

621

Overige groenten

296

 

135.000

 

96,52

 

624

Groentezaden onder glas

244

 

107.000

 

76,44

 

625

Opkweekmateriaal groenten

705

 

259.500

 

185,23

 
               
 

Fruit

           

635

Fruit onder glas

256

 

113.500

 

80,9

 
               
 

Bloemkwekerijgewassen

           

641

Rozen

669

 

322.000

 

229,87

 

643

Anjers

488

 

240.000

 

171,4

 

645

Anthurium

345

 

203.000

 

145,06

 

647

Chrysanten (snijbl.)

348

 

201.500

 

143,95

 

649

Freesia’s

284

 

178.000

 

127,21

 

650

Orchideeen

665

 

276.500

 

197,51

 

651

Gerbera’s

514

 

183.500

 

131,22

 

652

Alstroemeria

331

 

192.000

 

137,25

 

653

Gypsophila

249

 

190.500

 

136,13

 

654

Eustoma Russellianum

335

 

178.000

 

127,21

 

655

Lelies (snijbloemen)

346

 

205.000

 

146,4

 

656

Nerine

338

 

243.500

 

174,07

 

657

Overige snijbloemen

353

 

178.000

 

127,21

 

658

Potplanten voor de bloei: Kalanchoe

795

 

259.500

 

185,23

 

Code

Rubrieknaam

SBE 1997

 

BSS 1994

 

Nge 1994

 

659

Potplanten voor de bloei: Begonia

640

 

259.500

 

185,23

 

661

Overige potpl. voor de bloei

752

 

259.500

 

185,23

 

664

Bladplanten: Ficus

567

 

259.500

 

185,23

 

668

Bladplanten: Dracaena

680

 

259.500

 

185,23

 

669

Overige bladplanten

680

 

259.500

 

185,23

 

662

Amaryllisbollen

75

 

77.100

 

55,07

 

663

Perkplanten

669

 

272.500

 

194,72

 

665

Overige bloemkwekerijgewassen

353

 

247.000

 

176,31

 

666

Opkweekmateriaal snijbloemen

705

 

259.500

 

185,23

 
               
 

Boomkwekerijgewassen en vaste planten

           

670

Boomkw. en vaste planten:

           
 

Verm. en/of aantrekking

248

 

211.000

 

150,64

 

672

Boomkw. en vaste planten:

           
 

Voll. teelt onder glas

596

 

250.500

 

179,1

 
               

H

Akkerbouw

           
               

301

Wintertarwe

2,3

 

1.240

 

0,89

 

303

Zomertarwe

1,2

 

1.090

 

0,78

 

305

Wintergerst

1,6

 

1.180

 

0,85

 

307

Zomergerst

1,2

 

1.090

 

0,78

 

309

Rogge-geen snijrogge

1,2

 

1.090

 

0,78

 

311

Haver

1,2

 

1.090

 

0,78

 

312

Triticale

1,2

 

1.090

 

0,78

 

317

Groene erwten (droog te oogsten)

           
 

+ schokkers

1,0

 

1.070

 

0,76

 

321

Kapucijners + grauwe erwten

2,6

 

1.070

 

0,76

 

323

Bruine bonen

2,5

 

1.340

 

0,96

 

325

Veldbonen

1,0

 

1.090

 

0,78

 

326

Erwten (groen te oogsten)

2,3

 

1.370

 

0,98

 

327

Koolzaad

1,0

 

1.090

 

0,78

 

329

Karwijzaad

2,4

 

1.340

 

0,95

 

331

Blauwmaanzaad

2,4

 

1.340

 

0,95

 

335

Vlas

2,1

 

1.260

 

0,9

 

341

Graszaad

2,4

 

1.560

 

1,11

 

347

NAK-Pootaardappelen -zd/vn

6,9

 

3.710

 

2,65

 

349

NAK-Pootaardappelen -klei

11,6

 

5.160

 

3,68

 

351

Cons.aardappelen zand/veen

2,7

 

2.260

 

1,61

 

353

Cons.aardappelen klei

6,7

 

3.740

 

2,67

 

355

Fabr.aardappelen incl.pootgd

2,3

 

1.710

 

1,22

 

357

Suikerbieten

7,3

 

2.770

 

1,98

 

359

Voederbieten

4,1

 

2.180

 

1,56

 

369

Luzerne

1,5

 

1.090

 

0,78

 

373

Snijmais

2,1

 

1.330

 

0,95

 

313

Korrelmais

1,3

 

1.090

 

0,78

 

376

Corn-cob mix

2,1

 

1.330

 

0,95

 

377

Groenbemestingsgewassen

0,4

 

335

 

0,24

 

380

Cichorei

3,1

 

2.020

 

1,44

 

381

Hennep

1,6

 

1.310

 

0,94

 

383

Poot- en plantuien

4,4

 

2.830

 

2,02

 

385

Zaaiuien

7,5

 

3.440

 

2,46

 

387

Zilveruitjes

4,4

 

2.130

 

1,52

 

389

Ov. akkerbouwgewassen

5,1

 

2.180

 

1,56

 
               

I

Bedrijfsindeling

           

703

Blijvend grasland

2,0

 

1.260

 

0,9

 

715

Tijdelijk grasland

2,0

 

1.260

 

0,9

 

727

Snelgroeiend productiehout

1,2

 

400

 

0,28

 

731

Braakland

0,4

 

335

 

0,24

 

753

Cultuurgronden niet in gebruik

0,0

 

0

 

0

 

Code

Rubrieknaam

SBE 1997

 

BSS 1994

 

Nge 1994

 

754

Natuurlijke graslanden

1,0

 

635

 

0,45

 

755

Bos (inclusief kerstdennen)

0,0

 

0

 

0,0

 

781

+ 737 - 735 Overige gronden

0,0

 

0

 

0

 
 1. LET OP! Voorheen was sbe van kippen en eenden per dier en bss en nge per 100 dieren; nu beide per 100 dieren

  ^ [1]
 2. LET OP! Voorheen was sbe van kippen en eenden per dier en bss en nge per 100 dieren; nu beide per 100 dieren

  ^ [2]
 3. LET OP! Voorheen was sbe van champignons per 100 m2en bss en nge per ha; nu beide per ha

  ^ [3]
 4. LET OP! Voorheen was sbe van champignons per 100 m2en bss en nge per ha; nu beide per ha

  ^ [4]
Terug naar begin van de pagina