Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 05-03-2011 t/m 31-12-2015

Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op richtlijn nr. 91/689/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 december 1991 betreffende gevaarlijke afvalstoffen (PbEG L 377) en op de artikelen 8.44, 8.45 en 21.6, zesde lid, van de Wm;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2016]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. categorie van gevaarlijke afvalstoffen:

in de bijlage genoemde categorie van gevaarlijke afvalstoffen;

b. inrichting voor het opslaan, overslaan of verwerken van gevaarlijke afvalstoffen:

inrichting waar activiteiten plaatsvinden als bedoeld in bijlage I, onder C, onder 28.4, onder a, onder 5°, b, onder 2°, of c, onder 2°, van het Besluit omgevingsrecht;

c. inrichting voor het verbranden of het storten van gevaarlijke afvalstoffen:

inrichting waar activiteiten plaatsvinden als bedoeld in bijlage I, onder C, onder 28.4, onder e, onder 3°, of f, van het Besluit omgevingsrecht.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2016]

Degene die een inrichting drijft voor het opslaan, overslaan of verwerken van gevaarlijke afvalstoffen, houdt in ontvangst genomen afvalstoffen behorende tot verschillende categorieën van gevaarlijke afvalstoffen, gescheiden van elkaar, van andere afvalstoffen en van andere stoffen, preparaten en producten.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2016]

  • 1 Degene die een inrichting drijft voor het opslaan, overslaan of verwerken van gevaarlijke afvalstoffen, scheidt bij het in ontvangst nemen van gevaarlijke afvalstoffen de afvalstoffen behorende tot verschillende categorieën van gevaarlijke afvalstoffen van elkaar, van andere afvalstoffen en van andere stoffen, preparaten en producten.

  • 2 De verplichting, bedoeld in het eerste lid, geldt niet voor zover door degene die de inrichting drijft ten genoege van het bevoegd gezag is aangetoond dat scheiding technisch of economisch niet haalbaar is.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2016]

  • 1 Voorschriften, verbonden aan een vergunning, die met het bepaalde in de artikelen 2 en 3 van deze regeling in strijd zijn, blijven nog van kracht tot drie maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling.

  • 2 Indien binnen drie maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling een aanvraag als bedoeld in artikel 8.24, eerste lid, van de wet, is ingediend tot het verbinden van voorschriften aan de vergunning met toepassing van artikel 4, blijven de voorschriften, bedoeld in het eerste lid, nog van kracht tot het tijdstip waarop op de aanvraag onherroepelijk is beslist.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2016]

Het bevoegd gezag verbindt binnen een jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling aan de vergunning voor het verbranden of het storten van gevaarlijke afvalstoffen, voorschriften met betrekking tot het scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen behorende tot verschillende categorieën van gevaarlijke afvalstoffen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2016]

De Regeling scheiden gevaarlijke afvalstoffen en de Regeling scheiden gevaarlijke afvalstoffen bij niet-vergunningplichtige inrichtingen worden ingetrokken.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 maart 1998

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

M. de Boer

Bijlage bij de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen, houdende de categorieën van gevaarlijke afvalstoffen

[Vervallen per 01-01-2016]

Categorie

Gevaarlijke stof

1

oliefilters

2

fotografisch gevaarlijk afval;

 

(bleek-)fixeer

3

fotografisch gevaarlijk afval;

 

zwart-wit ontwikkelaar

4

fotografisch gevaarlijk afval:

 

kleurontwikkelaar

5

fotografisch gevaarlijk afval:

 

overige vloeistoffen

6

fotografisch gevaarlijk afval:

 

vast afval

7

afgewerkte olie die behoort tot categorie I als bedoeld in bijlage 1 bij het Besluit inzamelen afvalstoffen

7a

afgewerkte olie die behoort categorie II als bedoeld in bijlage 1 bij het Besluit inzamelen afvalstoffen

8

gebruikte metalen chemicaliën

 

verpakkingen

9

vloeibare halogeenrijke 1koolwaterstoffen, met uitzondering van koudemiddelen, bestaande uit:

 

* tri (trichlooretheen)

 

* per (tetrachloorethaan)

 

* 1.1.1.-trichloorethaan

 

* tetra (tetrachloormethaan)

 

* tetra (tetrachloormethaan)

 

* broomhoudende koolwaterstoffen

 

* chloorhoudende koolwaterstoffen, fluor/broomvrij

 

* overige oplosmiddelen

 

* gechloreerde aromaten

 

* overige organische vloeistoffen

10

vloeibare halogeenrijke koolwaterstoffen bestaande uit koudemiddelen:

 

chloorfluorkoolwaterstoffen

11

vloeibare halogeenarme koolwaterstoffen bestaande uit

 

methanol en andere vloeibare

 

alcoholen

12

vloeibare halogeenarme kool-

 

waterstoffen bestaande uit

 

ethylacetaat en andere alifati-

 

sche acetaten

13

vloeibare halogeenarme kool-

 

waterstoffen bestaande uit

 

aceton en andere alifatische

 

ketonen

14

vloeibare halogeenarme kool-

 

waterstoffen bestaande uit

 

petroleum (ether) en alifati-

 

sche koolwaterstoffen

15

vloeibare halogeenarme kool-

 

waterstoffen bestaande uit

 

tolueen, xyleen en benzeen

16

vloeibare halogeenarme kool-

 

waterstoffen bestaande uit di-

 

oxaan

17

vloeibare halogeenarme kool-

 

waterstoffen bestaande uit

 

koelvloeistof en glycolen

18

vloeibare halogeenarme kool-

 

waterstoffen bestaande uit

 

organische zuren

19

vloeibare halogeenarme

 

koolwaterstoffen, bestaande uit:

 

* siliconenolie

 

* tonervloeistof

 

* warmte-overdrachtvloeistof

 

* tensiden

 

* fenolen

 

* overige oplosmiddelen

 

* overige organische vloeistoffen

 

20

ijzerhoudend beitsbad

21

zinkhoudend beitsbad

22

zure beitsbaden, niet vallende

 

onder cat. 20 of cat. 21,

 

bestaande uit:

 

* zwavelzuurbeitsbad

 

* salpeterzuurbeitsbad

 

* fosforzuurbeitsbad

 

* fluorwaterstofzuurhoudend beitsbad

 

* overige zure beitsbaden

23

basische beitsbaden, niet vallende

 

onder cat. 20 of cat. 21, bestaande uit:

 

* aluminiumbeitsbad

 

* overige basische beitsbaden

24

niet-reinigbaar straalgrit

25

reinigbaar straalgrit

26

loodaccu’s

27

batterijen

28

gasontladingslampen

29

kwikhoudende voorwerpen, bestaande uit

 

meetinstrumenten (thermometers,

 

barometers), electrotechnische

 

componenten (relais, schakelaars), e.d.

30

restanten laboratorium-chemicaliën

31

specifiek ziekenhuisafval

32

asbest en

 

asbesthoudende afvalstoffen

33

spuitbussen

34

restanten bestrijdingsmiddelen

35

PCB-houdende vloeistoffen en

 

PCB-houdende transformatoren,

 

warmteoverdrachtsystemen, hydraulische

 

systemen, condensatoren, weerstanden

 

en smoorspoelen

36

Overige gevaarlijke afvalstoffen

  1. Halogeenrijke afvalstof: afvalstof met een chloorgehalte van tenminste 4 gewichtsprocent of een fluorgehalte van tenminste 0,5 gewichtsprocent.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina