Regeling nadere uitwerking deskundigheidsgebied verloskundigen

[Regeling vervallen per 01-09-2008.]
Geldend van 03-04-1998 t/m 31-08-2008

Regeling tot aanwijzing van apparatuur en geneesmiddelen behorende tot het deskundigheidsgebied van de verloskundige

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2008]

Als geneesmiddelen, bedoeld in artikel 19, derde lid, onder b, van het Besluit worden aangewezen: ijzerpreparaten, oxytocine, moederkoornalkaloïden en hiervan afgeleide verbindingen, anti-D-rhesus immunoglobuline, hepatitis B immunoglobuline, hepatitis B vaccin, alsmede vitamine K.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2008]

Als geneesmiddelen, bedoeld in artikel 19, derde lid, onder c, van het Besluit worden aangewezen: lokale anesthetica, voor zover zij geen epinefrine bevatten.

Artikel 5

[Vervallen per 01-09-2008]

Als geneesmiddelen, bedoeld in artikel 19, derde lid, onder n, van het Besluit worden aangewezen: plasma of plasmavervangende middelen, oxytocine, alsmede moederkoornalkaloïden en hiervan afgeleide verbindingen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-09-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 01-09-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling nadere uitwerking deskundigheidsgebied verloskundigen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina